Publicerad: 29 maj 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 17:23.

Feriejobb/sommarjobb 2018

Arbetsförmedlingen har av Regeringen fått i uppdrag att fördela pengar till kommunerna för att förstärka satsningar på sommarjobb/feriejobb. Totalt rör det sig om 100 Mkr.

Överenskommelse mellan arbetsförmedlingen och kommun

Varje kommun tecknar en överenskommelse med sin lokala arbetsförmedlingsenhet utifrån tilldelade medel. Arbetsförmedlingens chefer har fått i uppdrag att ta kontakt med de kommuner som ingår i Arbetsförmedlingsenhetens geografiska område för att teckna nämnda överenskommelse. När en överenskommelsen tecknas ska det göras med bifogad mall, "Överenskommelse om feriejobb".

Medlen till respektive kommun har fördelats efter antalet 15-17 åringar i kommunen. Hur mycket pengar varje kommun kan få framgår av bifogade bilagan, "Fördelning av statliga medel till kommunerna".

Målgrupp

Sommarjobbsatsningen har som mål att ännu fler ungdomar ska få möjlighet att få ett sommarjobb. Det här är alltså en satsning som kompletterar kommunernas redan planerade satsningar och ska inte användas som medel istället för redan avsatta medel eller planer. Målgrupp för feriejobbsatsningen är ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som avslutar årskurs nio samt de som går ut gymnasiets första och andra årskurs. Ungdomar som kan ha svårt att hitta feriejobb ska prioriteras. Det kan till exempel vara ungdomar med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, nyanlända invandrade ungdomar eller ungdomar som av sociala skäl behöver sysselsättning.

De anslagna medlen ska huvudsakligen gå till lönekostnader, dock kan en mindre del täcka kommunernas administrationskostnader för att anskaffa nya feriejobb.

Ersättning och utbetalning

Ersättningen till kommunerna för feriejobben kommer att betalas ut i efterskott av Arbetsförmedlingens ekonomiavdelning. Kommunen lämnar underlag för utbetalning av ersättning till arbetsförmedlingsenheten; se bifogad mall "Arbetsförmedlingens underlag för utbetalning av ersättning feriejobb 2018". Till underlaget ska kommunen bifoga en deltagarlista på de som deltagit i feriejobbssatsningen med namn, kön och födelsenummer (6 siffror) samt lönesumma. Någon mall för deltagarlista finns inte framtagen.

Kommunerna ska efter sommaren redovisa hur många och vilka ungdomar som har fått sommarjobb via satsningen. Redovisningen ska skickas till den lokala arbetsförmedlingsenheten senast 2018-10-15. Därefter betalas pengarna ut till kommunen baserat på hur många ungdomar som har fått jobb. De lokala arbetsförmedlingsenheterna har detaljerad information och underlag för överenskommelser och rekvisitioner.

En uppföljningsenkät kommer att skickas ut i juni centralt från Arbetsförmedlingen till de kommuner som har tecknat en överenskommelse. Enkäten kommer att skickas via e-post. Svar på enkäten skickas sedan till huvudkontoret. Frågorna handlar bland annat om hur många arbeten som skapats, könsfördelning och frågor kring de målgrupper som är prioriterade.

Arbetsförmedlingen har publicerat information om feriejobbsatsningen på sin hemsida.

Frågor

Frågor avseende detta cirkulär kan ställas till: Phia Moberg och Vincent Paciello Lundvall och Tor Hatlevoll, Avdelningen för arbetsgivarpolitik samt Per Överberg, Åsa Karlsson och Vivi Jacobson-Libietis, Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Niclas Lindahl
Phia Moberg

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Phia Moberg och Vincent Paciello Lundvall
 • Löpnummer/utgåva
  18:20
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  18/02643