Publicerad: 19 november 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2018–2021

I detta cirkulär presenterar vi

 • Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
 • Teknisk justering av skatteunderlagsprognos 2019
 • Ny statsbidragsram
 • Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Den 15 november presenterade regeringen budgetpropositionen för 2019 (2018/19:1) och höständringsbudgeten för 2018 (2018/19: 2). Förslagen i höständringsbudgeten som avser 2018 får ingen påverkan på kommunernas ekonomi. I cirkulär 18:47 sammanfattar vi de förslag i budgetpropositionen som berör kommunerna åren 2019–2021.

I detta cirkulär redovisas hur regeringens budgetproposition påverkar skatteintäkterna och utjämningen. Budgetpropositionen är lagd av övergångsregeringen enligt den praxis som utarbetats när ett regeringsskifte drar ut på tiden. Övergångsbudgeten förlänger, med några undantag, i princip anslagen i 2018 års budget.

Riksdagen ska besluta om budgeten den 12 december. Det kan inte uteslutas att riksdagen då antar en annan budget än övergångsbudgeten. En ny regering har dessutom möjlighet att när som helst under året ändra i budgeten, genom en s.k. ändringsbudget. OBS! Osäkerheten om slutliga anslag i statens budget är därför mycket stor.

Slutavräkning 2019

Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2018 och 2019 uppgår till 4,0 procent respektive 3,5 procent, enligt Budgetpropositionen för 2019. SKL:s prognos innebär en lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräk­ningen 2019 blir negativ och uppgår till –457 kronor per invånare den 1.11.2018.

Teknisk justering av skatteunderlagsprognos 2019

En teknisk justering har gjorts av SKL:s skatteunderlagsprognos för år 2019, vilket beror på det förslag om sänkt skatt (höjda grundavdrag) för personer över 65 år som lämnas i propositionen. Detta minskar skatteunderlagstillväxten 2019 med 0,5 procentenheter. Effekten på landstingens och kommunernas skatteintäkter föreslås regleras genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning.

Regleringsbidrag/avgift

SKL har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska utjämningen för åren 2018 till 2021 (tabell 1 och 2). Förändringar sedan senaste bedömningen i cirkulär 18:37 beror på regeringens fastställda uppräkningsfaktorer och förändringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning i samband med budgetpropositionen 2019.

Tabell 1. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2018 till 2021

Miljoner kronor

2018

2019

2020

2021

Inkomstutjämning, netto (+)

67 693

70 267

71 887

74 691

Strukturbidrag (+)

1 055

1 066

1 076

1 086

Införandebidrag (+)

34

0

0

0

Summa inkomster för kommunerna (1)

68 750

71 333

72 962

75 777

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2)

70 339

74 423

75 888

78 053

Differens > Regleringspost (2)–(1)

1 589

3 090

2 925

2 276

Tabell 2. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2018 till 2021

Kronor per invånare

2018

2019

2020

2021

Inkomstutjämning, netto (+)

6 700

6 883

6 975

7 179

Strukturbidrag (+)

104

104

104

104

Införandebidrag (+)

3

0

0

0

Summa inkomster för kommunerna (1)

6 804

6 987

7 080

7 283

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2)

6 961

7 290

7 364

7 502

Differens > Regleringspost (2)–(1)

157

303

284

219

Observera att den del av ”Välfärdsmiljarderna” i BP2017 som fördelas efter invånarantal, ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed även i våra beräkningar av regleringsposten ovan för åren 2018–2021. Den del som fördelas utifrån flyktingvariabler ingår inte i våra beräkningar. De ”nya välfärdsmiljarderna” i BP 2018 utgår i BP2019 och finns därmed inte med i SKL:s beräkningar av regleringsposten, vilket påverkar regleringsposten negativt jämfört med tidigare beräkningar under året.

Jämfört med cirkulär 18:37 har regleringsposten 2019 minskat med 137 kronor per invånare (från 440 kronor till 303 kronor). Förändringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning enligt BP2019 motsvarar en minskning med –104 kronor per invånare, se tabell 3. Resterande del av den förändrade regleringsposten beror på att regeringens uppräkningsfaktorer är högre än SKL:s bedömning i cirkulär 18:37 och ger en högre garanterad skattekraft. Omsättningen i inkomstutjämningen ökar och därmed minskar regleringsposten.

Tabell 3. Förändringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning mellan BP2018 inklusive skatteväxlingar och BP2019

Kronor per invånare


2018

2019

2020

2021

BP2018 och skatteväxling

6 961

7 394

7 807

7 935

Ökade resurser till välfärden (BP2017) "gamla"


0

0

0

Ökade resurser till välfärden (BP2018) "nya"


–343

–679

–673

Analys i översiktsplaner, klimatanpassning


4

4

3

Befattningsutbildning för rektorer


0

1

1

Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete


0

0

0

Lovskola


–5

–5

–5

Läroplans- och skollagsförändringar (skolkommissionen)


–3

–3

–3

Offentlighetsprincipen i skollagsreglerad verksamhet


1

0

0

Förslag från Skolkostnadsutredningen


–1

–1

–1

Nedsättning av fastighetsavgiften


0

0

6

Skatteavtalet mellan Sverige och Danmark


–5

–5

–5

Sänkt skatt för personer över 65 år


247

244

242

Totalt enligt detta cirkulär

6 961

7 290

7 364

7 502

Förändring jämfört med BP2018 inkl. skatteväxling


–104

–443

–433

Samtliga förändringar som beror på att anslaget har ändrats framgår även av cirkulär 18:47 tabell 3 (miljoner kronor) och 4 (kronor per invånare) och där finns också korta förklaringar till förändringarna.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2018–2025

I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras "Prognosunderlag K 2018–2025.

Hämta den senaste versionen på skl.se

Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och bakgrundsuppgifter för sin kommun.

I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för åren 2018–2025. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På vår webbplats finns en tabell som innehåller vissa riktade statsbidrag samt regleringar av anslaget för kom­munalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår om och när vissa specifika bidrag ingår i prognosen eller inte.

Hämta senaste versionen av tabellen

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 18:37) beror på:

 • Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
 • Teknisk justering av skatteunderlagsprognos 2019
 • Ny statsbidragsram

Beräkningarna bygger i övrigt på 2018 års skattesatser samt att befolkningen i varje kommun utvecklas i takt med riksprognosen.

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”

Kommuner som använder den förenklade uppdateringen laddar ner filen:

 • Uppdateringsfil-18048nr7.xls

från sidan www.skl.se/modellensob. Följ sedan instruktionerna i filen eller manualen, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär.

Information om tidpunkter under 2018

Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik.

Ekonomikalendern

Prenumerar på webbinnehåll

Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra nyheter, gå in på skl.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i den grå sidfoten längst ner på sidan.

Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik) finns de senaste uppdaterade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulären.

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, , Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag) 08-452 79 10. Båda kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Mona Fridell m.fl.
 • Löpnummer/utgåva
  18:48
 • Ämnen
  Ekonomi
 • Uppskattad lästid
  15 min
 • Diarienummer
  18/05076