Publicerad: 11 januari 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse - HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 - med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och Fysioterapeuterna) finns en gällande HÖK 16 i lydelse 2017-04-01. Avtalet innehåller en avsiktsförklaring om att ta fram en Centrala parters syn på arbetstider (se bilaga 4, Övriga anteckningar,
punkt 5).

Utifrån avsiktsförklaringen har parterna den 11 januari 2018 enats om ändringar och tillägg i avtalet. Det innebär att HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 tillförs bilagan Centrala parters syn på förutsättningar för en välfungerande arbetstidsförläggning (bilaga 5 a).

Med den nya bilagan konstateras att arbetet med avsiktsförklaringen om Centrala parters syn på arbetstider är avslutat.

Avtalet innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m.

De lokala parter som redan tecknat LOK 16 ska inte teckna någon ny LOK, utan omfattas automatiskt av de ändringar och tillägg som gjorts i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01

Centrala parters syn på förutsättningar för en välfungerande arbetstidsförläggning, bilaga 5 a

Syftet med den nya bilagan är att denna ska vara ett stöd i det lokala arbetet. Bilagan innebär inga nya bestämmelser eller avsteg från gällande regelverk om arbetsmiljö och arbetstider. Betydelsen av dialog om arbetstidsförläggningen framhålls och att denna med fördel kan föras inom samverkanssystemet. Förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning lyfts också fram, samt exempel på ett antal frågor som kan vara underlag för dialog om arbetstidsförläggningen.

Bilagan om Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning gäller fr.o.m. 2018-01-11.

LOK bilaga 6 och 6 a

Den nya bilagan 5 a innebär att bilaga 6 och 6 a har uppdaterats.

Rekommendation till beslut

Ändringarna och tilläggen i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 tillförs gällande lokala kollektivavtal om lön och anställningsvillkor m.m. – LOK. Beslut om detta fordras därför inte. Om det bedöms lämpligt för att öka tydligheten eller av andra skäl, kan följande antecknas till protokoll som avser denna fråga

att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna den 11 januari 2018 enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.

Frågor

Frågor besvaras av Lena Schaller och Ann-Sophie Svedhem, SKL samt Sofia Bengtsson, Pacta.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Lena Schaller Ann-Sophie Svedhem Sofia Bengtsson
 • Löpnummer/utgåva
  18:1
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Hälsa och sjukvård
 • Uppskattad lästid
  7 min
 • Diarienummer
  18/00063