Publicerad: 18 april 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Öveförmyndarverksamhetens organisation

I många kommuner ser man i dag över den kommunala organisationen. Detta gäller också överförmyndarverksamheten.

Bestämmelser om överförmyndarverksamhetens organisation finns i 19 kap föräldrabalken. Av 1 § framgår att i varje kommun skall finnas en överförmyndare eller enligt 2 § en överförmyndarnämnd. Vad som gäller om överförmyndare gäller också beträffande överförmyndarnämnd. I 5 § fastställs att överförmyndare och en ersättare liksom ledamöter i överförmyndarnämnd väljs av kommunfullmäktige. Överförmyndarnämnden skall bestå av minst tre ledamöter. Valet sker för tre år och enligt 9 § är det endast tingsrätten som kan entlediga överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd eller ersättare. Den i princip fria nämndorganisation som föreslås i propositionen 1990/91:117 om ny kommunallag berör för närvarande inte överförmyndarverksamheten.

I propositionen anförs dock följande (sid 42). Däremot bör man kunna tänka sig en ordning som innebär att en annan central nämnd också kan vara överförmyndarnämnd. Sedan en kort tid tillbaka prövas detta inom ramen för frikommunförsöket. Under hösten 1991 kommer regeringen att lägga fram de förslag till riksdagen som föranleds av att försöksverksamheten skall vara avslutad i och med utgången av detta år. Därvid kommer även den nu berörda frågan att tas upp.

Inom ramen för frikommunförsöket kan alltså en kommun uppdra till en annan central nämnd att vara överförmyndarnämnd. I övrigt gäller att överförmyndarverksamheten inte kan underställas annan nämnd, utskott eller tjänsteman oavsett om verksamheten bedrivs med ensamöverförmyndare eller med överförmyndarnämnd. Beslut i ärenden enligt föräldrabalken fattas suveränt av överförmyndaren/överförmyndarnämnden. Någon annan nämnd eller tjänsteman kan således inte "lägga sig i" de beslut som ankommer på överförmyndaren/överförmyndarnämnden. Beslut om organisationen fattas av kommunfullmäktige.

Om det finns en överförmyndarnämnd kan beslut fattas av förtroendevald i nämnden eller tjänsteman i kommunen på grundval av delegation. Det bör dock observeras att delegation inte får förekomma då fråga är om ensamöverförmyndare. I frågor om delegation hänvisas i övrigt till vårt cirkulär 1989:131.

Vi har fått många frågor om en tjänsteman kan väljas till överförmyndare eller ledamot i överförmyndarnämnd. Det finns inget hinder mot en sådan ordning och tjänstemännen handlägger i sådant fall överförmyndarverksamheten såsom förtroendevald.

Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

  • Författare
    Paul Otteberg
  • Löpnummer/utgåva
    1991:58