Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv

Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.

Chefer och medarbetare i kommuner och regioner har bekämpat viruset i flera veckor nu. Tyvärr tyder allt på att de kommer att få fortsätta göra det i flera veckor till. Varje dag och natt görs ett enastående arbete på sjukhus, på äldreboenden, i intensivvården och i hemtjänsten för att vårda sjuka och rädda liv.

Det är oerhört viktigt att medarbetarna kan ge smittade patienter och brukare den vård och omsorg de behöver. Medarbetarna ska vara trygga och ha tillgång till rätt utrustning. SKR tar inte fram några egna rekommendationer, utan arbetsgivarna i kommuner och regioner följer de nationella rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram angående vilken skyddsutrustning som ska användas i olika vård- och omsorgssituationer.

En balansgång mellan två viktiga grundvärden

Mitt i pandemin måste vi göra vårt yttersta för att skydda de anställda och de patienter och brukare som finns i vård och omsorg. För en socialchef i en kommun eller en enhetschef på ett äldreboende kan det ibland kännas som att balansera mellan två olika – och ibland svårkombinerbara – viktiga grundvärden. På den ena sidan finns arbetsmiljölagen, som innehåller regler för att förebygga att medarbetare drabbas av ohälsa eller olycksfall. På den andra sidan hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen, som anvisar hur vårdgivare ska förebygga och behandla sjukdomar och skador utifrån patientens rätt.

Det är en stor utmaning att vara den som ska balansera dessa båda perspektiv. Som både arbetsgivare och vårdgivare kan kommuner och regioner inte stå på den ena eller andra sidan. Som arbetsgivare agerar vi utifrån arbetsmiljölagen och som vårdgivare agerar vi utifrån hälso- och sjukvårdslagen. Vi måste ta ansvar för både medarbetarnas säkerhet och patienters och brukares vård och omsorg. I bekämpningen av coronaviruset måste arbetsgivarna i kommuner och regioner klara båda dessa ansvar varje dag. Det innebär tuffa beslut och svåra etiska dilemman.

Nödvändigt med grundläggande samsyn om vad som gäller

Jag kan inte nog betona vikten av att följa myndigheternas rekommendationer när det gäller vilken skyddsutrustning som ska användas på arbetsplatserna. Utifrån dessa rekommendationer behöver centrala arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer fortsätta försöka hitta fram till en grundläggande samsyn om vad som gäller. Det är nödvändigt för att lokala arbetsgivare och fackliga skyddsombud ska kunna göra riskbedömningar som bidrar till en säker arbetsmiljö.

Otydliga och olika budskap om skyddsutrustning spär bara på medarbetarnas oro och ökar arbetsgivarnas administrativa arbetsuppgifter. Framför allt stjäl det tid och resurser från vad sjukhus, äldreboenden, intensivvården och hemtjänsten borde ägna all sin tid åt: Att utifrån expertmyndigheternas rekommendationer, och utifrån balansgången mellan arbetsmiljölagen och hälso- och sjukvårdslagen, säkra det lokala arbetsmiljöarbetet och vårda sjuka och rädda liv.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Ny webbplats lyfter språket i arbetslivet
   Att kunna tala och göra sig förstådd med hjälp av språket gör att man känner sig mer inkluderad, såväl i samhället som på sin arbetsplats. Vård- och omsorgscollege lanserar nu ett konkret verktyg för både arbetsgivare och arbetstagare. Webbplatsen Språket på jobbet innehåller fakta, forskning, verktyg och inspiration för dig som vill satsa på språk i arbetslivet.
   Läs mer

  • Krislägesavtalet aktiverat i sju regioner
   Coronapandemin är den värsta krisen som har drabbat Sverige under modern tid. Det stora inflödet av patienter som behöver vård på grund av covid-19 har lett till att sjukvården är extremt ansträngd. Men det är i första hand inte sängplatser och material som är den mest akuta utmaningen - det är förmågan att bemanna med adekvat kompetens. Sju av 21 regioner har idag ett aktiverat krislägesavtal för att klara av att bemanna tungt belastade verksamheter, som exempelvis intermediärvård och intensivvård.
   Läs mer

  • Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt
   I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.
   Läs mer

  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  Prenumeration