Sverige har inte råd att stå utan beredskap

På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.

Den coronapandemi vi är mitt uppe i är naturligtvis det självklara exemplet. Men de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 och stormar som Alfrida som drog fram vintern 2019 är andra exempel som prövat svensk beredskap.

På flera sätt har Sverige nu en bättre beredskap för att hantera omfattande bränder jämfört med 2018. De kommunala räddningstjänsterna har ökat sina samarbeten, staten har upphandlat flygplan och helikoptrar som kan vattenbomba och det finns ett nationellt krislägesavtal som klargör ersättningar och arbetstider för de som arbetar under allvarliga skogsbränder.

Krislägesavtal

Det är bra eftersom det redan nu larmas det om en ökad risk för torka och skogsbränder. Detta i kombination allt fler personer än vanligt rör sig ute i skog och mark under pandemin som en följd av social distansering innebär att risken för skogbränder ökar ytterligare.

Krisberedskap

Oro för skogsbränder och ett akut bemanningsläge

Men vi känner en stark oro för att bemanningen inte ska räcka till i kommunal räddningstjänst inför sommaren. Vi behöver rekrytera fler deltidsbrandmän de kommande åren för att klara uppdraget i hela landet. Särskilt besvärligt är läget i glesbygden där det helt enkelt inte finns så många att rekrytera.

Kampanj för fler deltidsbrandmän

Svensk räddningstjänst är i huvudsak uppbyggd på deltidsbrandkårer, särskilt i glesbygden, Deltidsbrandmännen har en oerhört viktig funktion i samhället. Deras uppdrag består av flera saker än att släcka bränder. De åker exempelvis också ut på trafikolyckor och de gör förstahjälpen-insatser.

Med tanke på läget känns det allvarligt att många deltidsbrandmän överväger att säga upp sig på grund av snåriga regler i a-kassan. En deltidsbrandman har ofta en heltidsanställning hos en annan arbetsgivare eller är egenföretagare, och många av dem varslas nu om uppsägning från sin huvudarbetsgivare på grund av pandemin. När deltidsbrandmännen ska få ersättning via arbetslöshetsförsäkringen reduceras a-kassan på grund av inkomsten som deltidsbrandman.

För att få en rimlig a-kasseersättning finns det en stor risk för att deltidsbrandmän säger upp sin anställning hos räddningstjänsten. Detta är också ett problem redan innan pandemin och behöver även en långsiktig lösning.

Undanta deltidsbrandmän från snåriga a-kasseregler

SKR och de fackliga organisationerna på området har skickat in en hemställan till regeringen. Vi vill att de omedelbart ska fatta beslut om att undanta deltidsbrandmäns inkomst från anställningen som deltidsbrandman vid beräkning av arbetslöshetsersättning. Undantaget ska gälla året ut för att säkra beredskapen under pandemin.

Säkra att deltidsbrandmännen kan få a-kassa

Vi ser exempel på räddningstjänster som kan förlora upp till en tredjedel av sin personalstyrka. Bemanningsläget riskerar att bli akut under sommaren och hösten, när allt fler rör sig i skog och mark. Regeringen måste agera nu och undanta deltidsbrandmännen från a-kasseregler som riskerar att leda till att deltidsbrandmännen säger upp sig från räddningstjänsterna. Sverige har inte råd att stå utan beredskap.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  • Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat
   Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.
   Läs mer

  • Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer

  • Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer

  Prenumeration