Sverige har inte råd att stå utan beredskap

På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.

Den coronapandemi vi är mitt uppe i är naturligtvis det självklara exemplet. Men de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 och stormar som Alfrida som drog fram vintern 2019 är andra exempel som prövat svensk beredskap.

På flera sätt har Sverige nu en bättre beredskap för att hantera omfattande bränder jämfört med 2018. De kommunala räddningstjänsterna har ökat sina samarbeten, staten har upphandlat flygplan och helikoptrar som kan vattenbomba och det finns ett nationellt krislägesavtal som klargör ersättningar och arbetstider för de som arbetar under allvarliga skogsbränder.

Krislägesavtal

Det är bra eftersom det redan nu larmas det om en ökad risk för torka och skogsbränder. Detta i kombination allt fler personer än vanligt rör sig ute i skog och mark under pandemin som en följd av social distansering innebär att risken för skogbränder ökar ytterligare.

Krisberedskap

Oro för skogsbränder och ett akut bemanningsläge

Men vi känner en stark oro för att bemanningen inte ska räcka till i kommunal räddningstjänst inför sommaren. Vi behöver rekrytera fler deltidsbrandmän de kommande åren för att klara uppdraget i hela landet. Särskilt besvärligt är läget i glesbygden där det helt enkelt inte finns så många att rekrytera.

Kampanj för fler deltidsbrandmän

Svensk räddningstjänst är i huvudsak uppbyggd på deltidsbrandkårer, särskilt i glesbygden, Deltidsbrandmännen har en oerhört viktig funktion i samhället. Deras uppdrag består av flera saker än att släcka bränder. De åker exempelvis också ut på trafikolyckor och de gör förstahjälpen-insatser.

Med tanke på läget känns det allvarligt att många deltidsbrandmän överväger att säga upp sig på grund av snåriga regler i a-kassan. En deltidsbrandman har ofta en heltidsanställning hos en annan arbetsgivare eller är egenföretagare, och många av dem varslas nu om uppsägning från sin huvudarbetsgivare på grund av pandemin. När deltidsbrandmännen ska få ersättning via arbetslöshetsförsäkringen reduceras a-kassan på grund av inkomsten som deltidsbrandman.

För att få en rimlig a-kasseersättning finns det en stor risk för att deltidsbrandmän säger upp sin anställning hos räddningstjänsten. Detta är också ett problem redan innan pandemin och behöver även en långsiktig lösning.

Undanta deltidsbrandmän från snåriga a-kasseregler

SKR och de fackliga organisationerna på området har skickat in en hemställan till regeringen. Vi vill att de omedelbart ska fatta beslut om att undanta deltidsbrandmäns inkomst från anställningen som deltidsbrandman vid beräkning av arbetslöshetsersättning. Undantaget ska gälla året ut för att säkra beredskapen under pandemin.

Säkra att deltidsbrandmännen kan få a-kassa

Vi ser exempel på räddningstjänster som kan förlora upp till en tredjedel av sin personalstyrka. Bemanningsläget riskerar att bli akut under sommaren och hösten, när allt fler rör sig i skog och mark. Regeringen måste agera nu och undanta deltidsbrandmännen från a-kasseregler som riskerar att leda till att deltidsbrandmännen säger upp sig från räddningstjänsterna. Sverige har inte råd att stå utan beredskap.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Lärdomar från pandemiinsatser kan stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet
   En ny SKR-rapport visar att medarbetarna inom kommuner och regioner upplever att de har meningsfulla arbeten. Jag tror hela Sverige håller med om den betydelse välfärdens medarbetare har haft och fortfarande har under pandemin. Samtidigt har pandemin inneburit ökade arbetsmiljörisker för personalen. Vi behöver dra lärdomar av de insatser som nu görs för att stärka arbetsmiljön på kort sikt och infoga de bästa bitarna i det systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs i kommuner och regioner.
   Läs mer

  • Avtal 21: Ekonomi, demografi och kompetensförsörjning sätter tonen för förhandlingarna
   Avtalsrörelsen med lärarnas fackliga organisationer har startat. Under förhandlingarna behöver båda parter ha med sig ett antal grundläggande ingångsvärden till förhandlingsbordet. De ekonomiska omständigheterna, den demografiska situationen och kompetensförsörjningen behöver sätta ramarna för ett nytt avtal. Lika viktigt är att avtalet ger lokala parter utrymme att hantera dessa frågor utifrån sina egna behov och förutsättningar.
   Läs mer

  • Gehör för SKR:s synpunkter i regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Regeringen har lyssnat på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) när de tagit fram sin nya arbetsmiljöstrategi. Ett starkt fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet, att arbetslivet ska bidra till utveckling och alla ska orka och vilja jobba längre är frågor som SKR drivit länge.
   Läs mer

  • Ny webbplats lyfter språket i arbetslivet
   Att kunna tala och göra sig förstådd med hjälp av språket gör att man känner sig mer inkluderad, såväl i samhället som på sin arbetsplats. Vård- och omsorgscollege lanserar nu ett konkret verktyg för både arbetsgivare och arbetstagare. Webbplatsen Språket på jobbet innehåller fakta, forskning, verktyg och inspiration för dig som vill satsa på språk i arbetslivet.
   Läs mer

  • Krislägesavtalet aktiverat i sju regioner
   Coronapandemin är den värsta krisen som har drabbat Sverige under modern tid. Det stora inflödet av patienter som behöver vård på grund av covid-19 har lett till att sjukvården är extremt ansträngd. Men det är i första hand inte sängplatser och material som är den mest akuta utmaningen - det är förmågan att bemanna med adekvat kompetens. Sju av 21 regioner har idag ett aktiverat krislägesavtal för att klara av att bemanna tungt belastade verksamheter, som exempelvis intermediärvård och intensivvård.
   Läs mer

  • Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt
   I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.
   Läs mer

  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  Prenumeration

  Etiketter