Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen

I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.

Regeringen har avsatt 2,2 miljarder kronor för att finansiera den del av anställningen som utgörs av utbildning medan arbetsgivaren betalar lön enligt kollektivavtal för den arbetade tiden. Modellen innebär alltså att en medarbetare, befintlig eller nyrekryterad, kan vidareutbilda sig utan att förlora inkomst.

Det är ett bra erbjudande för många medarbetare i äldreomsorgen som inte kan ta studieledigt på heltid för att skaffa sig den relevanta utbildningen. Det är bra även för arbetsgivarna som genom kombinationen av utbildning och arbete kan anställa personal förhoppningsvis redan under sommaren och på sikt höja kompetensnivån i verksamheten. Än har vi inte alla detaljer klarlagda, men jag hoppas att kommunerna så snabbt som möjligt ska kunna börja rekrytera nya medarbetare.

Satsning på kompetenslyft till äldreomsorgen

Flexibel kombination av utbildning och arbete

Förslaget bygger på att en kombination av arbete och studier där varje del är minst 50 procent. När det gäller själva utbildningarna så ska de utföras i enlighet med de nationella yrkespaketen till vårdbiträde och undersköterska. Det behöver också finnas en fungerande infrastruktur som gör det möjligt för personalen att utbilda sig samtidigt som man arbetar. Platser på vuxenutbildningen och fler nätbaserade utbildningsinslag skulle ge individen större möjligheter att få ihop arbete och studier.

Satsningen siktar mot att få fler tidsbegränsat anställda att få relevant utbildning och bli tillsvidareanställda. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att inom vård och omsorg är tre av fyra anställda redan tillsvidareanställda, enligt den senaste personalstatistiken från 2019. Och sett till arbetad tid så står tillsvidareanställda för 80 procent av den arbetade tiden, medan månadsavlönat tidsbegränsade anställda står för 6 procent och timavlönade för 14 procent. Andelen tidsbegränsat anställda har legat relativt stabilt över tid även om det går att se en viss ökning i samband med svängningar i konjunkturen.

Personalen i välfärden 2019

En av flera åtgärder för att stärka kvaliteten i äldreomsorgen

Den här satsningen är en av flera insatser SKR genomför för att höja kompetensnivån och säkra kompetensförsörjningen i kommuner och regioner. Ett annat exempel är vårt nya kompetens- och omställningsavtal som ger arbetsgivare och medarbetare konkret stöd i att ställa om kompetens så att det gynnar verksamheten och samtidigt säkrar medarbetarens anställningsbarhet. Tillsammans med Kommunal har vi också sedan flera år tillbaka arbetat för att heltidsarbete ska bli norm i kommuner och regioner. Att arbeta heltid ökar den medarbetarens ekonomiska trygghet och självständighet.

Nytt kompetens- och omställningsavtal för välfärden

Fler anställda med rätt kompetens i äldreomsorgen, och färre tidsbegränsat anställda och fler heltidsanställda, kommer att ge tryggare anställningar och därmed bättre villkor. Och genom en stabilare bemanning kommer arbetsmiljön att förbättras för den befintliga personalen. Allt detta kommer att bidra till en stärkt kvalitet i äldreomsorgen.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Lärdomar från pandemiinsatser kan stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet
   En ny SKR-rapport visar att medarbetarna inom kommuner och regioner upplever att de har meningsfulla arbeten. Jag tror hela Sverige håller med om den betydelse välfärdens medarbetare har haft och fortfarande har under pandemin. Samtidigt har pandemin inneburit ökade arbetsmiljörisker för personalen. Vi behöver dra lärdomar av de insatser som nu görs för att stärka arbetsmiljön på kort sikt och infoga de bästa bitarna i det systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs i kommuner och regioner.
   Läs mer

  • Avtal 21: Ekonomi, demografi och kompetensförsörjning sätter tonen för förhandlingarna
   Avtalsrörelsen med lärarnas fackliga organisationer har startat. Under förhandlingarna behöver båda parter ha med sig ett antal grundläggande ingångsvärden till förhandlingsbordet. De ekonomiska omständigheterna, den demografiska situationen och kompetensförsörjningen behöver sätta ramarna för ett nytt avtal. Lika viktigt är att avtalet ger lokala parter utrymme att hantera dessa frågor utifrån sina egna behov och förutsättningar.
   Läs mer

  • Gehör för SKR:s synpunkter i regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Regeringen har lyssnat på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) när de tagit fram sin nya arbetsmiljöstrategi. Ett starkt fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet, att arbetslivet ska bidra till utveckling och alla ska orka och vilja jobba längre är frågor som SKR drivit länge.
   Läs mer

  • Ny webbplats lyfter språket i arbetslivet
   Att kunna tala och göra sig förstådd med hjälp av språket gör att man känner sig mer inkluderad, såväl i samhället som på sin arbetsplats. Vård- och omsorgscollege lanserar nu ett konkret verktyg för både arbetsgivare och arbetstagare. Webbplatsen Språket på jobbet innehåller fakta, forskning, verktyg och inspiration för dig som vill satsa på språk i arbetslivet.
   Läs mer

  • Krislägesavtalet aktiverat i sju regioner
   Coronapandemin är den värsta krisen som har drabbat Sverige under modern tid. Det stora inflödet av patienter som behöver vård på grund av covid-19 har lett till att sjukvården är extremt ansträngd. Men det är i första hand inte sängplatser och material som är den mest akuta utmaningen - det är förmågan att bemanna med adekvat kompetens. Sju av 21 regioner har idag ett aktiverat krislägesavtal för att klara av att bemanna tungt belastade verksamheter, som exempelvis intermediärvård och intensivvård.
   Läs mer

  • Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt
   I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.
   Läs mer

  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  Prenumeration

  Etiketter