Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen

I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.

Regeringen har avsatt 2,2 miljarder kronor för att finansiera den del av anställningen som utgörs av utbildning medan arbetsgivaren betalar lön enligt kollektivavtal för den arbetade tiden. Modellen innebär alltså att en medarbetare, befintlig eller nyrekryterad, kan vidareutbilda sig utan att förlora inkomst.

Det är ett bra erbjudande för många medarbetare i äldreomsorgen som inte kan ta studieledigt på heltid för att skaffa sig den relevanta utbildningen. Det är bra även för arbetsgivarna som genom kombinationen av utbildning och arbete kan anställa personal förhoppningsvis redan under sommaren och på sikt höja kompetensnivån i verksamheten. Än har vi inte alla detaljer klarlagda, men jag hoppas att kommunerna så snabbt som möjligt ska kunna börja rekrytera nya medarbetare.

Satsning på kompetenslyft till äldreomsorgen

Flexibel kombination av utbildning och arbete

Förslaget bygger på att en kombination av arbete och studier där varje del är minst 50 procent. När det gäller själva utbildningarna så ska de utföras i enlighet med de nationella yrkespaketen till vårdbiträde och undersköterska. Det behöver också finnas en fungerande infrastruktur som gör det möjligt för personalen att utbilda sig samtidigt som man arbetar. Platser på vuxenutbildningen och fler nätbaserade utbildningsinslag skulle ge individen större möjligheter att få ihop arbete och studier.

Satsningen siktar mot att få fler tidsbegränsat anställda att få relevant utbildning och bli tillsvidareanställda. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att inom vård och omsorg är tre av fyra anställda redan tillsvidareanställda, enligt den senaste personalstatistiken från 2019. Och sett till arbetad tid så står tillsvidareanställda för 80 procent av den arbetade tiden, medan månadsavlönat tidsbegränsade anställda står för 6 procent och timavlönade för 14 procent. Andelen tidsbegränsat anställda har legat relativt stabilt över tid även om det går att se en viss ökning i samband med svängningar i konjunkturen.

Personalen i välfärden 2019

En av flera åtgärder för att stärka kvaliteten i äldreomsorgen

Den här satsningen är en av flera insatser SKR genomför för att höja kompetensnivån och säkra kompetensförsörjningen i kommuner och regioner. Ett annat exempel är vårt nya kompetens- och omställningsavtal som ger arbetsgivare och medarbetare konkret stöd i att ställa om kompetens så att det gynnar verksamheten och samtidigt säkrar medarbetarens anställningsbarhet. Tillsammans med Kommunal har vi också sedan flera år tillbaka arbetat för att heltidsarbete ska bli norm i kommuner och regioner. Att arbeta heltid ökar den medarbetarens ekonomiska trygghet och självständighet.

Nytt kompetens- och omställningsavtal för välfärden

Fler anställda med rätt kompetens i äldreomsorgen, och färre tidsbegränsat anställda och fler heltidsanställda, kommer att ge tryggare anställningar och därmed bättre villkor. Och genom en stabilare bemanning kommer arbetsmiljön att förbättras för den befintliga personalen. Allt detta kommer att bidra till en stärkt kvalitet i äldreomsorgen.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Diagram över kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar.
   Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  • Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat
   Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.
   Läs mer

  • Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer

  • Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer

  Prenumeration