Riskbedömning nödvändig för att säkra arbetsmiljön

Coronaviruset sätter ett stort tryck på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen i Sverige. Det pågår nu ett intensivt arbete i kommuner och regioner för att säkerställa förutsättningarna för god vård och omsorg och trygg arbetsmiljö.

Det är väldigt viktigt att ha ett brett perspektiv på arbetsmiljöarbetet, inte minst i ett sådant här allvarligt läge. Själva arbetssätten skiljer sig visserligen en del från normalt. Det handlar om att ha fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet, att göra kontinuerliga riskbedömningar, jobba förebyggande och hela tiden anpassa arbetssätt.

En fråga som diskuterats mycket är försörjningen av den skyddsutrustning som behövs för personalen. Regioner och kommuner vittnar om ett mycket ansträngt läge. Vi ser också att skyddsombud vänder sig till Arbetsmiljöverket med frågor om hur man ska hantera den ansträngda situationen. De lyfter frågeställningar om hur man kan se över användningen av skyddsutrustningen och ändå säkerställa ett fullgott skydd för medarbetarna.

Tillgången på skyddsutrustning kan förändras snabbt och det kan framför allt vara en stor skillnad på tillgången i olika kommuner och i olika regioner. Hälso- och sjukvården liksom omsorgen arbetar hela tiden för att göra vård och omsorg så säker man kan utifrån de förutsättningar som finns och med full insikt i att förutsättningarna ändras allt eftersom viruset sprider sig.

Alla arbetsgivare behöver göra en riskbedömning

Det är viktigt att alla arbetsgivare gör en riskbedömning där det gäller att, bland annat, prioritera arbetsuppgifter, värdera och hantera riskkällor, anmäla allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. Det kan vara en fördel att börja centralt, göra övergripande bedömningar och ta fram vissa riktlinjer vad gäller hygien och andra arbetsmiljöfaktorer, bryta ned samt anpassa lokalt. Det huvudsakliga arbetsmiljöarbetet sker lokalt – på varje äldreboende, varje klinik och varje vårdcentral. Vid riskbedömningen är det dessutom skäl att ha koll på Folkhälsoinstitutets rekommendationer.

Råd vid riskbedömning vid covid-19 och nya coronaviruset

Ett bra exempel är de arbetssätt som vi ser Östra sjukhuset i Göteborg. De har organiserat sin enhet för provtagning i en utemiljö för att på så sätt kunna jobba säkert ur ett smittskydds- och arbetsmiljöperspektiv. Det gör man utifrån en tydlig riskbedömning, använder befintlig utrustning och anpassar verksamheten så att den ska vara både patientsäker och säker ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Kontinuerlig dialog med myndigheter och fackliga organisationer

Vi har flera lagar som kompletterar varandra för att säkra både skyddet för medarbetare, patienter och invånare. Det är olika lagar och perspektiv som måste samverka på ett bra sätt och ibland kan det vara svårt.

SKR har en pågående dialog med Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen och andra relevanta statliga myndigheter i syfte att gemensamt se till att det fungerar så bra som möjligt. Vi identifierar hela tiden åtgärder som vi behöver göra gemensamt eller var för sig. SKR för också en dialog och har en god samverkan med de fackliga organisationerna i detta allvarliga läge.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  • Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat
   Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.
   Läs mer

  Prenumeration