Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning

I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.

Den nuvarande anger riktning för regeringens arbetsmiljöarbetet till och med år 2020. I den prioriteras i huvudsak tre områden; nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, ett hållbart arbetsliv samt psykosocial arbetsmiljö.

Även om regeringen i huvudsak håller fast vid de tidigare inriktningarna, signalerar ministern att ambitionsnivån nu kommer att höjas. Bland annat flaggade hon för ett breddat perspektiv kring Arbetsrelaterad dödlighet. På regeringens webbplats kan du läsa mer om deras arbete med förnyad arbetsmiljöstrategi.

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet, Regeringskansliet

Omfattande arbete för att kunna arbeta på distans

Ett möte om arbetsmiljö kommer i dessa tider oundvikligen in på pandemin. Så även detta. Ministern hade på förhand flaggat om att hon önskade resonera om distansarbete. Alla indikationer kring smittspridningen pekar nu åt fel håll. Det är viktigt att alla gör allt för att så många som möjligt kan arbeta hemifrån och att de som måste vara på arbetet har möjlighet att vistas där och att ta sig dit på ett säkert sätt.

SKR kan konstatera att det i år har blivit tydligt för alla och envar hur samhällsbärande välfärdens medarbetare är och hur stor andel av dem som måste vara på sina arbetsplatser för att samhället ska fungera i en kris. Kommuner och regioner har också på kort tid genomfört ett omfattande omställningsarbete för att så många som möjligt ska kunna arbeta hemifrån. Vi har kommit långt men det finns hinder som regeringen kan undanröja för att fler i kommuner och regioner ska kunna arbeta på distans.

I månadsskiftet publicerade SKR en debattartikel som pekade på behovet av att staten tar ansvar för infrastruktur för både e-legitimering och e-underskrifter. Det är en grundläggande förutsättning för att bland annat socialtjänsten bättre ska kunna nyttja digitaliseringen och kunna släppa analoga inslag i arbetet som även minskar möjligheterna till distansarbete. Ett eID kopplat till yrkesrollen skulle möjliggöra för medarbetarna att komma åt viktig information hos myndigheter men också att digitalt kunna delta i möten digitalt med samverkansparter som arbetsförmedlingen. Detta var ett av flera exempel på insatser som SKR lyfte fram på mötet med ministern.

Debattartikel: Pandemin visar att välfärden behöver en digital satsning

Stöd, tips och verktyg

Ökat distansarbete ställer även särskilda krav på ledning, arbetsmiljön och gränsdragning mellan arbete och privatliv. Under pandemin har många av välfärdens chefer behövt ställa om till att leda på distans. Det innebär nya utmaningar i ledarskapet. Suntarbetsliv har samlat fakta, goda exempel och stöd för verksamheter om hur arbete på distans kan underlättas.

Jobba hemifrån, Suntarbetsliv

Ytterligare information, exempel på verktyg och råd för chefer och HR finner du på Uppdrag psykisk hälsas stödlista för arbetsmiljöarbetet under pandemin.

Chefer och HR, Uppdrag psykisk hälsa

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  • Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat
   Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.
   Läs mer

  Prenumeration