Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet

Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.

Sverige står inför en demografisk utmaning där antalet äldre över 80 ökar med nästan 50 procent, samtidigt som motsvarande ökning av personer i arbetsför ålder är låga 5 procent. Den här utvecklingen innebär att behoven av välfärdstjänster inom skola, vård och omsorg kommer att öka, samtidigt som det finns ett rejält underskott av personer i yrkesverksam ålder som kan utföra dessa välfärdstjänster.

Konkurrensen om arbetskraft med rätt kompetens är hård redan idag och den kommer alltså att bli ännu tuffare framöver. Självklart ska kommuner och regioner fortsätta locka så många unga som möjligt att söka gymnasie- och högskoleutbildningar som leder in i välfärdens yrken. Men det kommer att vara minst lika viktigt att erbjuda personer som är mitt i arbetslivet goda möjligheter till vidareutbildning, kompetensutveckling och karriärväxling.

Principöverenskommelse med fokus på omställningsinsatser och kompetensutveckling

SKR och facken inom kommun- och regionsektorn har nyligen undertecknat en principöverenskommelse där tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling är i fokus. Att behålla befintliga personalresurser och förbereda dessa inför förändrade verksamhetsbehov kommer att vara helt nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden.

Ny överenskommelse för omställning i välfärden

Ett konkret exempel kan vara att barnskötare ges ökade möjligheter att vidareutbilda sig till förskollärare, som är ett bristyrke i många kommuner. Genom att erbjuda distansutbildning, där varje deltagare får en individuell studieplan som leder till en högskoleexamen, kan verksamhetens behov av kompetens mötas på ett bättre sätt. Samtidigt får individen en höjd kompetens som ökar möjligheterna till karriärutveckling.

Staten behöver möjliggöra ett livslångt lärande

För att välfärdens verksamheter ska ha tillgång till rätt kompetens framöver krävs goda möjligheter till kompetensutveckling, vidareutbildning och omskolning till andra yrken. Vi och facken har i principöverenskommelsen enats om ett antal olika insatser för att stärka kompetensnivån för anställda i kommuner och regioner.

Men att det saknas medarbetare med rätt kompetens i välfärdens verksamheter är en nationell angelägenhet som kräver nationella lösningar. Därför ser jag fram emot att staten tar sitt ansvar för att ge alla på svensk arbetsmarknad förbättrade möjligheter till ett livslångt lärande.

Staten måste göra det enklare för personer att fortbilda, utbilda och omskola sig. Det handlar exempelvis om att se över studiefinansieringssystemet och utöka studiemedlen för yrkesverksamma personer. Att staten ser till så att en yrkesverksam person med familj har råd att omskola sig ser jag som helt nödvändigt för att personer ska våga satsa på att vidareutbilda sig eller byta bana i yrkeslivet.

Parterna: Ta ansvar för livslångt lärande

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  Prenumeration