Mycket att vinna på ökat samarbete

Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.

Många har upplevt en mer pressad arbetssituation än någon gång tidigare i arbetslivet. För andra har situationen inneburit helt nya arbetsuppgifter eller arbete på en annan plats än den vanliga.

Arbetsgivare i kommuner och regioner har på olika sätt försökt hindra smittspridningen samtidigt som man har ansvar för att patientsäkerheten inom vård och omsorg upprätthålls på ett bra sätt. En lika viktig del av arbetsgivarens ansvar är det systematiska arbetsmiljöarbetet som bland annat omfattar att göra riskbedömningar och se över vilka arbetsuppgifter som kan riskera att utsätta de anställda för smitta. Arbetsmiljö och patientsäkerhet har varit olika sidor av samma mynt i det svåra arbetet med att upprätthålla verksamheten och undvika spridning av smitta.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ökat samarbete

Det här ansvaret har varit en utmaning där man behövt ompröva inarbetade sätt att arbeta. Det har inneburit en ökat samarbete mellan både de som arbetar med arbetsmiljö och de som arbetar med patientsäkerhet.

Patientsäkerhet och arbetsmiljö styrs visserligen av olika regelverk, men för båda områdena finns krav på ett systematiskt arbete. En jämförelse mellan systematiken för arbetsmiljö- respektive patientsäkerhetsarbete visar många likheter. Både struktur och arbetssätt är likartade. Riskanalys ska göras, åtgärds- och handlingsplaner ska upprättas och inträffade händelser/olycksfall, tillbud och avvikelser ska utredas.

Sedan finns också viktiga regler i arbetsmiljölagen som inte har sin motsvarighet i patientsäkerhetslagen, till exempel krav på samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.

Integrera arbetet

Det finns så mycket att vinna på att integrera arbetet med patientsäkerhet med arbetsmiljöarbetet, till exempel genom att skapa och använda samma rutiner. Både personal och patienter drar fördelar av en helhetssyn på patientsäkerhet och arbetsmiljö. Därför lanserar vi nu en skrift om att integrera ledningssystem för patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Patientsäkerhet och arbetsmiljö, skrift från SKR

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  • Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat
   Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.
   Läs mer

  Prenumeration