Långsiktigt arbete för friskare arbetsplatser

Arbetsmiljön är något som diskuteras och debatteras flitigt på många arbetsplatser i välfärdens verksamheter. Det är bra, och framför allt nödvändigt. Oavsett hur bra eller dålig en chef eller medarbetare upplever arbetsmiljön på just deras arbetsplats, är målet samma som för all verksamhetsutveckling – det ska alltid bli bättre.

För tre år sedan undertecknade SKL och facken inom kommuner och regioner avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser. Syftet med överenskommelsen var att skapa en struktur för ett långsiktigt och hållbart arbetsmiljöarbete och bra arbetsförhållanden. Den gemensamma ingången för fack och arbetsgivare har varit, och är fortfarande, att det går att erbjuda både välfärdstjänster med hög kvalitet och hållbar hälsa för medarbetarna.

Konkreta tips från Varberg och Kalmar

I kommuner och regioner är arbetsmiljöarbetet ständigt högaktuell/på agendan. I Varbergs kommuns lokala avsiktsförklaring finns personal-hälsobokslut och breda analyser av både sjukfrånvaro och frisknärvaro. Det ger kommunen en helhetsbild som gör det lättare att göra särskilt riktade insatser där det behövs.

8 steg till friskare arbetsplatser - så gör Varberg

Region Kalmars lokala handlingsplan för friskare arbetsplatser innehåller bland annat fler hälsoinspiratörer, högre friskvårdsbidrag och en satsning på att öka kompetensen om psykisk ohälsa. Att facket deltar i uppföljningen av handlingsplanen är en garanti för att frågor om arbetsmiljö inte hamnar i skymundan.

Uppdrag friskare arbetsplatser - så gjorde Kalmar

Exemplen från Varbergs kommun och Region Kalmar är bara ett par av många på det intensiva arbetsmiljöarbete som hela tiden pågår i kommuner och regioner. Även om aktiviteterna och åtgärderna kan se olika ut så har insatserna samma målbild: att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och främja snabbare återgång i arbete vid sjukfrånvaro.

Utveckla en egen strategi för att sänka sjukfrånvaron

Till sist vill jag bjuda in dig till ett webbsänt seminarium den 13 november. Ta del av hur kommuner och regioner jobbar för friskare arbetsplatser och få tips på hur lokala parter kan utveckla sin egen strategi för nå en låg och stabil sjukfrånvaro. Boka in datumet i kalendern och titta på seminariet. Och det allra bästa är om fack och arbetsgivare gör det tillsammans och använder tillfället för att öka sin lokala samverkan i arbetsmiljöarbetet.

Webbseminarium för friskare arbetsplatser

Arbetsmiljöarbetet är, och måste vara, långsiktigt och systematiskt. Punktinsatser kan vara rätt för stunden, men det är genom samverkan över tid som arbetsgivare och fack tillsammans kan stärka arbetsmiljön, skapa friskare arbetsplatser och klara kompetensförsörjningen.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Krislägesavtalet aktiverat i sju regioner
   Coronapandemin är den värsta krisen som har drabbat Sverige under modern tid. Det stora inflödet av patienter som behöver vård på grund av covid-19 har lett till att sjukvården är extremt ansträngd. Men det är i första hand inte sängplatser och material som är den mest akuta utmaningen - det är förmågan att bemanna med adekvat kompetens. Sju av 21 regioner har idag ett aktiverat krislägesavtal för att klara av att bemanna tungt belastade verksamheter, som exempelvis intermediärvård och intensivvård.
   Läs mer

  • Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt
   I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.
   Läs mer

  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  Prenumeration