Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid

Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.

Jag kan inte nog framhålla värdet av alla de professionella, erfarna och ansvarstagande medarbetare som utgör välfärdens viktigaste tillgång. Inte bara i dessa akuta tider utan alltid. Året runt, dygnet runt och i landets alla delar.

Viktigt med tillgång till stöd

Som arbetsgivare har Sveriges alla kommuner och regioner ansvar för att medarbetarna har en säker arbetssituation. Arbetsmiljöarbetet är centralt. Inte bara under normala förhållanden utan i synnerhet nu - i dessa akuta tider då många arbetar under stor press. En del arbetar också i svåra situationer som man inte är tränad inför eller har erfarenhet av. Då blir tillgången till extra stöd eller till och med krishantering väldigt angelägen. Därför känns det bra när vi nu får rapporter om att kommuner och regioner har krisstöd till medarbetarna högt på dagordningen. Det handlar till exempel om att erbjuda telefonstöd dygnet runt, att företagshälsovården används fullt ut i verksamheterna och att stödet till cheferna har stärkts.

Suntarbetsliv presenterar idag en ny webbsida för att ytterligare stötta arbetsmiljöarbetet med kunskap och erfarenhet utifrån de speciella omständigheter som corona-krisen försätter verksamheterna i. Sidan lyfter bland annat fram riskbedömningar samt krisstöd och oro.

Arbetsmiljöarbete i tider av corona, Suntarbetsliv

Hållbart arbetsmiljöarbete

Kommuner och regioner är bra på arbetsmiljöarbete. Under många år har verksamheterna arbetat hårt, ofta i partssamverkan, för att bygga strukturer för ett hållbart arbetsmiljöarbete. Det är i tuffa tider ett grundligt arbete betalar sig och nu måste vi alla hålla i det arbetet, för en god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro framöver.

Även vi som centrala parter ska hålla i och fortsätta utveckla vårt partsarbete, bland annat med vår gemensamma satsning på Suntarbetsliv. Jag vill också påminna om att det finns kunskap och stöd att hämta i SKR:s partsarbete "Samverkan kring friskare arbetsplatser" samt SKR:s satsning "Uppdrag psykisk hälsa".

Samverkan för friskare arbetsplatser

Uppdrag psykisk hälsa

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Diagram över kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar.
   Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  • Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat
   Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.
   Läs mer

  • Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer

  • Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer

  Prenumeration