Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen

Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.

Samtidigt får vi inte glömma bort de långsiktiga perspektiven. Arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män är ett sådant. De frågor om bland annat äldreomsorgens villkor och kompetensförsörjning som lyfts under våren har nämligen en nära koppling till jämställdhet.

Och här spelar arbetsgivarpolitiken en central roll. Kommunernas arbete för heltidsarbete som norm, breddad rekrytering och arbetsmiljöarbete har en stor påverkan för jämställdheten - inte bara för äldreomsorgens medarbetare och brukare, utan för samhället i stort.

I förra veckan presenterade SKR rapporten "Fakta om äldreomsorgen i ljuset av coronapandemin”. Rapporten innehåller fakta om hur utvecklingen sett ut över de senaste decennierna, hur de äldre själva ser på den vård och omsorg de får, hur personalsituationen och de ekonomiska förutsättningarna för äldreomsorgens verksamheter ser ut.

Fakta om äldreomsorgen i ljuset av coronapandemin

Tre seminarier om jämställd äldreomsorg

Vid tre seminarier i maj och juni bjöd SKR in kommuner, forskare och experter för att diskutera jämställdhet i äldreomsorgen, ur olika perspektiv. Det är ett komplext område med få enkla svar och lösningar. Däremot finns det gott om kunskap och erfarenhet av jämställdhetsarbete inom äldreomsorgen runt om i landet som verkligen förtjänar att lyftas fram och spridas.

 • Det första seminariet handlade om kompetensförsörjning. Andelen män som arbetar i äldreomsorgen är fortfarande mycket låg. Samtidigt finns det fler likheter än skillnader mellan könen i synen på vad som är viktigt i valet av jobb och utbildning. Ungas attityder och intresse för jobben är en pusselbit för en breddad rekrytering till äldreomsorgen, men minst lika viktigt är fokus på yrkesväxlare mitt i livet och befintliga medarbetare. Heltidsarbete som norm är också en avgörande jämställdhetsfråga, men att ställa om till en heltidsorganisation kräver ihålligt och långsiktigt arbete.
 • Det andra seminariet handlade om normer om kön och hudfärg inom äldreomsorgen. Sverige har en tydligt könsuppdelad arbetsmarknad där normer påverkar yrkes- och utbildningsval, men också vardagen för medarbetare och brukare i äldreomsorgen. Runt om i landet pågår förändrings- och utvecklingsarbeten för att utmana dessa normer och bryta könssegregeringen inom äldreomsorgens verksamheter, yrken och utbildningar.
 • Det tredje och avslutande seminariet handlade om trakasserier, sexuella trakasserier och våldsutsatthet i äldreomsorgen - ett svårt men viktigt ämne. Att fråga och vara beredd på att omhänderta svaret är helt avgörande för att motverka våld och trakasserier, oavsett om det är brukare eller medarbetare som är utsatta. Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan vi förebygga och hantera de risker som alltid finns i kontaktyrken. Att arbeta med människor är utmanande, men också det som gör jobben i äldreomsorgen meningsfulla.

Materialet tillgängligt i efterhand

Hela seminarieserien om jämställd äldreomsorg kommer att finnas tillgänglig att se i efterhand, till och med slutet av november. Jag hoppas att materialet ska bidra och inspirera i arbetet för en jämställd äldreomsorg som pågår i kommunerna.

Se seminariet "Hur rekryterar vi bredare till äldreomsorgen?" i efterhand

Se seminariet "Varför jobbar det så få män i äldreomsorgen?" i efterhand

Se seminariet "Hur motverkar vi våld och trakasserier bland personal och brukare?" i efterhand

En jämställd arbetsgivarpolitik

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  • Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat
   Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.
   Läs mer

  Prenumeration