Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser

Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.

Under våren har medarbetare inom kommuner och regioner genomfört otroliga insatser för att bekämpa coronaviruset. Pandemin har satt verksamheterna under en enorm press och det är därför väldigt viktigt att medarbetarna får tid och stöd att återhämta sig, såväl fysiskt som psykiskt.

I en uppföljning som SKR nyligen gjorde berättade över hälften av regionerna och runt femtio kommuner hur de på mycket kort tid ställde om verksamheten för att möta medarbetarnas behov av stöd, i synnerhet för att möta de psykiska påfrestningarna. Målmedvetenheten och kreativiteten har varit stor. Det handlar exempelvis om utbildningssatsning för riskbedömningar, kurser i svåra samtal för HR-personal och chefer eller att använda MAS och skolsköterska i gruppsamtal med oroliga medarbetare.

Utökat erbjudande om krisstöd

Kommuner och regioner har utökat erbjudandet om krisstöd genom företagshälsovården. För vissa medarbetare kan det dock vara ett stort steg att efterfråga stödsamtal. Många drar sig för det, i synnerhet de som befinner sig på en arbetsplats där det inte tillhör kulturen. Som arbetsgivare är det viktigt att uppmuntra att söka stöd, hålla i, hålla ut och inspireras av de goda lösningar som andra arbetsgivare har tagit fram.

I våras tog Suntarbetsliv fram flera bra verktyg som stöd i arbetsmiljöarbetet. Där hittar man bland annat hjälp för att genomföra riskbedömningar, sätt att hantera osund stress, information om roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöarbete i tider av corona, Suntarbetsliv

Många erfarenheter att lära sig av

Under hösten har vi kunnat se att antalet smittade ökar igen och sjukfrånvaron stiger bland medarbetare. Samtidigt är vi i ett helt annat läge än i våras. Vi har en högre beredskap, mer kunskap och fler erfarenheter som kommer att vara till stor hjälp i vårt arbete att hantera smittan. Coronakrisen har medfört en utveckling av nya arbetssätt och digitala lösningar och mer än någonsin ser vi hur viktigt det är med mänskliga relationer och en god arbetsmiljö.

I syfte att sprida kunskapsläget och dela erfarenheter bjuder SKR in verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner till två webbseminarier om krisens olika faser och de krav som ställs på verksamheten i egenskap av arbetsgivare.

Det första seminariet anordnas 21 oktober med fokus på hur stöd kan ges till chefer och medarbetare. Forskare och experter från olika sektorer delar med sig av sin kunskap och kommuner och regioner kommer att berätta om goda exempel på hur man kan arbeta med de här frågorna i verksamheten.

Det andra seminariet anordnas 10 november och fokuserar mer på begreppet samvetsstress som medarbetare kan uppleva. Forskare kommer att beskriva begreppet mer ingående samt vad som är viktigt att tänka på när en medarbetare upplever samvetsstress. Dessutom kommer exempel från skola, vård och omsorg att berätta om hur man kan arbeta för att hantera samvetsstress på arbetsplatsen.

Webbseminarium 10 november: Samvetsstress - hur kan jag som verksamhetschef/HR-expert stötta medarbetare?

Seminarierna är helt kostnadsfria så anmäl er redan idag och sprid gärna information om seminariet vidare till alla chefer och HR-experter i din verksamhet.

// Inlägget är samförfattat av Caroline Olsson, avdelningschef, avdelningen för arbetsgivarpolitik och Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag psykisk hälsa, avdelningen för vård och omsorg.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Lärdomar från pandemiinsatser kan stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet
   En ny SKR-rapport visar att medarbetarna inom kommuner och regioner upplever att de har meningsfulla arbeten. Jag tror hela Sverige håller med om den betydelse välfärdens medarbetare har haft och fortfarande har under pandemin. Samtidigt har pandemin inneburit ökade arbetsmiljörisker för personalen. Vi behöver dra lärdomar av de insatser som nu görs för att stärka arbetsmiljön på kort sikt och infoga de bästa bitarna i det systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs i kommuner och regioner.
   Läs mer

  • Avtal 21: Ekonomi, demografi och kompetensförsörjning sätter tonen för förhandlingarna
   Avtalsrörelsen med lärarnas fackliga organisationer har startat. Under förhandlingarna behöver båda parter ha med sig ett antal grundläggande ingångsvärden till förhandlingsbordet. De ekonomiska omständigheterna, den demografiska situationen och kompetensförsörjningen behöver sätta ramarna för ett nytt avtal. Lika viktigt är att avtalet ger lokala parter utrymme att hantera dessa frågor utifrån sina egna behov och förutsättningar.
   Läs mer

  • Gehör för SKR:s synpunkter i regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Regeringen har lyssnat på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) när de tagit fram sin nya arbetsmiljöstrategi. Ett starkt fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet, att arbetslivet ska bidra till utveckling och alla ska orka och vilja jobba längre är frågor som SKR drivit länge.
   Läs mer

  • Ny webbplats lyfter språket i arbetslivet
   Att kunna tala och göra sig förstådd med hjälp av språket gör att man känner sig mer inkluderad, såväl i samhället som på sin arbetsplats. Vård- och omsorgscollege lanserar nu ett konkret verktyg för både arbetsgivare och arbetstagare. Webbplatsen Språket på jobbet innehåller fakta, forskning, verktyg och inspiration för dig som vill satsa på språk i arbetslivet.
   Läs mer

  • Krislägesavtalet aktiverat i sju regioner
   Coronapandemin är den värsta krisen som har drabbat Sverige under modern tid. Det stora inflödet av patienter som behöver vård på grund av covid-19 har lett till att sjukvården är extremt ansträngd. Men det är i första hand inte sängplatser och material som är den mest akuta utmaningen - det är förmågan att bemanna med adekvat kompetens. Sju av 21 regioner har idag ett aktiverat krislägesavtal för att klara av att bemanna tungt belastade verksamheter, som exempelvis intermediärvård och intensivvård.
   Läs mer

  • Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt
   I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.
   Läs mer

  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  Prenumeration

  Etiketter