Försämrad ekonomi ställer krav på förändring och effektivisering

Försämrad ekonomi och fortsatta demografiska utmaningar innebär att de kommande åren blir tuffa för kommuner och regioner. Att förändra arbetssätt och organisation kommer att vara absolut nödvändigt för att möta de ökande välfärdsbehoven.

SKL:s senaste ekonomirapport är tydlig: Ekonomin försämrades i 16 av 20 regioner förra året. Redan små marginaler har blivit ännu mindre. Nu krävs bromsad kostnadsutveckling och betydande effektiviseringar. Annars väntar skattehöjningar och risk för försämrad kvalitet och tillgänglighet i välfärden.

Ekonomirapporten våren 2019

Fler behöver välfärdstjänster

Den ekonomiska prognosen är långsammare skatteunderlagstillväxt och fortsatta demografiska utmaningar. Sett ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är det framför allt den demografiska utvecklingen som ger regioner, och även kommuner, huvudbry. Antalet personer över 80 år ökar med 47 procent de närmaste tio åren. Däremot är ökningen av antalet personer i arbetsför ålder bara cirka 5 procent.

Det ställer stora krav på kommuner och regioner att de tillgängliga resurser som finns används på ett effektivare sätt, främst med hjälp av tekniska lösningar och förändrade arbetssätt. Kommuner och regioner kommer förstås fortsätta att nyrekrytera, men det gäller att tänka nytt även där.

När fler behöver välfärdstjänster, samtidigt som färre finns att rekrytera till välfärden, är en förändring av hur vi arbetar och hur arbetet organiseras en absolut nödvändighet. Det ställer såklart stora krav på såväl arbetsgivare och chefer som medarbetare.

Rekryteringsstrategier för välfärdsjobben

Samarbete nyckel till framgångsrik förändring

Samtidigt som Ekonomirapporten målar i en del dystra färger, finns det förstås också stora möjligheter framöver. Vi blir fler barn och unga i Sverige, vilket är bra för framtiden. Vi kommer också utveckla många nya sätt att arbeta, som gör både arbetsmiljö och välfärdskvalitet bättre. Och i grunden är ju ökade behov av vård, omsorg och utbildning något positivt. Vi lever längre, kan bota fler sjukdomar och utbildar oss mer.

Samarbete är nyckeln framåt. Olika yrkesgrupper kommer att behöva samarbeta mer och fördela arbetsuppgifter på ett sätt som gör att deras kompetens kommer till sin rätt. Exempelvis inom vården och omsorgen kan sjuksköterskor och undersköterskor avlastas av andra yrkesgrupper när det gäller att beställa måltider, transportera patienter eller lämna in prover. Då kan sjuksköterskor och undersköterskor kan lägga mer av sin arbetstid och kompetens på det som gör störst nytta – att möta och vårda patienter och brukare.

Vägen framåt går genom samverkan och dialog kring hur verksamheten kan förändras, förnyas, förbättras utifrån de förutsättningar som kommer att råda. Det är en dialog som behöver ske mellan staten och kommunsektor, mellan arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer och mellan arbetsgivare och medarbetare. Samarbete är en viktig nyckel för att kommuner och regioner ska klara välfärdsuppdraget de kommande åren.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt
   I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.
   Läs mer

  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  Prenumeration