Förbättrad kommunikation mellan vården och arbetsgivare

Den 17 december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. I början av december presenterade SKR ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden. Dessa båda insatser ger vården och arbetsgivaren bättre förutsättningar att kommunicera kring sjukskrivna arbetstagare.

SKR har under det senaste året tillsammans med de andra större arbetsgivarorganisationerna, Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och Svensk Handel, tagit fram ett förtydligat läkarintyg för sjuklöneperioden. Bakgrunden är att arbetsgivarna inte alltid får den information som krävs, tidigt i sjukfallen eller när arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt under längre tid. Behovet av tillräcklig information i läkarintyget har ställts på sin spets sedan lagen om skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete vid dag 30 i sjukfallet trädde i kraft under 2018.

Nytt läkarintyg för sjuklöneperioden ger tydligare information

Den nya lagen om koordineringsinsatser innebär en skyldighet för regionerna att erbjuda individuellt stöd för att främja återgång till eller inträde i arbetslivet för sjukskrivna patienter. Redan idag finns rehabiliteringskoordinatorer i alla regioner och inom de flesta verksamheter i hälso- och sjukvården där sjukskrivning förekommer. Det individuella stödet innebär att patienten ska få hjälp genom till exempel motiverande samtal, stöd i kontakten med interna och externa aktörer, som till exempel arbetsgivare.

Arbetsgivaren får relevant information

Tyvärr finns det flera exempel på där hälso- och sjukvården och arbetsgivaren har haft svårt att nå varandra, vilket i värsta fall kan fördröja återgången i arbete för arbetstagaren. Den nya lagen innebär en lagstadgad skyldighet att erbjuda koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter, vilken kan vara en kanal in till hälso- och sjukvården för arbetsgivaren, och som även ger en avlastning för läkaren.

Under sjuklöneperioden, det vill säga de 14 första dagarna i sjukfallet, är det arbetsgivaren som bedömer om arbetstagaren har rätt till sjuklön. Arbetsgivaren ska, utifrån ett läkarintyg, kunna bedöma om arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Det är även ett krav för rätt att vara frånvarande vid sjukdom. För att kunna göra den bedömningen behöver arbetsgivaren relevant information. Det nya intyget är kortfattat, men innehåller de frågor som arbetsgivaren behöver svar på för att betala sjuklön, bevilja ledighet och även ta ställning till om det finns behov av tidiga rehabiliteringsinsatser.

Förutsättningar för tidiga insatser

I princip alla inblandade i sjukskrivningsprocessen är eniga om att man med tidiga insatser i sjukfallen ofta kan undvika att sjukfallen blir långa. Tidiga insatser kräver att vården och arbetsgivaren i rimlig tid kan nå varandra för att vid behov starta en dialog, eftersom Försäkringskassan inte är aktiv förrän senare i sjukfallet. Med kontakt mellan rehabiliteringskoordinator, arbetstagare och arbetsgivare kan insatser för sjukskrivna patienter planeras tidigt, och på så vis ökar chanserna för en smidigare återgång i arbete för arbetstagaren.

De flesta sjukfall avslutas redan inom sjuklöneperioden. Samtidigt går det inte att bortse ifrån att korta sjukfall kan vara återkommande eller början på ett långt sjukfall, och då kan informationen i läkarintyget ha stor betydelse för arbetsgivaren. Det nya läkarintyget för sjuklöneperioden ger arbetsgivaren svar på de frågor som behöver besvaras tidigt i sjukfallet. Vi hoppas även att med tydlig och tillräcklig information i läkarintyget så kan samverkansklimatet mellan vården och arbetsgivaren stärkas.

Sammantaget är utsikterna för en ökad kommunikation och samverkan mellan vården och arbetsgivaren nu avsevärt ljusare. Min förhoppning är att intyget kommer till användning ute i regionerna, och på så sätt kan kompletteringar och återbesök kanske undvikas. Intyget och, vid behov, kontakt med vårdens rehabiliteringskoordinator är två verktyg som hjälper arbetsgivare när det gäller den gemensamma utmaningen att hålla sjukfrånvaron på en låg och stabil nivå.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Krislägesavtalet aktiverat i sju regioner
   Coronapandemin är den värsta krisen som har drabbat Sverige under modern tid. Det stora inflödet av patienter som behöver vård på grund av covid-19 har lett till att sjukvården är extremt ansträngd. Men det är i första hand inte sängplatser och material som är den mest akuta utmaningen - det är förmågan att bemanna med adekvat kompetens. Sju av 21 regioner har idag ett aktiverat krislägesavtal för att klara av att bemanna tungt belastade verksamheter, som exempelvis intermediärvård och intensivvård.
   Läs mer

  • Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt
   I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.
   Läs mer

  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  Prenumeration