Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset

Påfrestningarna till följd av coronavirusets spridning eskalerar. Personalläget både i hälso- och sjukvård och äldreomsorg är mycket ansträngt. Gymnasieskolor och vuxenutbildningar bedriver undervisning på distans och i förskolor och skolor är vardagen kraftigt förändrad. Andra kommunala och regionala verksamheter drabbas också hårt.

I nuvarande situation föreligger en mycket stor risk för omfattande personalbrist i kommuner och regioner. Många arbetsgivare vittnar om ett tufft läge och att man nu gör allt för att säkerställa att det finns personal för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

Nödvändigt att säkra verksamheternas uthållighet

Ingen vet hur långvarig situationen med covid-19 blir. Som arbetsgivare måste vi säkra verksamheternas uthållighet och långvariga förmåga att hantera situationen. Samtidigt som arbetsgivare, tillsammans med de fackliga organisationerna, hanterar den akuta situationen och på bästa sätt stöttar upp i den, behöver vi också se framåt och säkerställa att vi bygger uthållighet i krisarbetet.

Det finns en utbredd oro för att förskolor och grundskolor ska stängas helt eller delvis eller att andra åtgärder vidtas som innebär att föräldrar behöver stanna hemma med sina barn. Om många medarbetare i vården, skolan och omsorgen är hemma istället för på jobbet, riskerar det att göra läget än mer ansträngt.

I den här helt unika situationen behöver alla arbetsgivare ta fram scenarier och utforma planer för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen. Situationen ställer också krav på att arbetsgivarna gör nödvändiga prioriteringar mellan olika verksamheter. Viss verksamhet kommer att ställas in eller senareläggas för att kunna frigöra personal för annan verksamhet med en i det här akuta läget mer samhällsviktig funktion.

Medarbetare kan behöva arbeta där behoven är som mest akuta

Den allvarliga situationen kan komma att kräva att medarbetare tillfälligt behöver gå in och arbeta i en verksamhet där man normalt inte arbetar eller rent av arbeta med helt andra arbetsuppgifter än vad man gör till vardags. Det kan givetvis uppfattas som en stor utmaning för en individ att behöva vikariera i något som man inte gör normalt.

Därför är det bra om arbetsgivaren i första hand försöker lösa sådana åtgärder på frivillig väg. I ett utsatt läge måste dock alla möjligheter kunna användas. Om så blir nödvändigt, behöver det göras i dialog mellan chef och medarbetare.

Fem viktiga steg för arbetsgivare i kommuner och regioner

SKR stöttar arbetsgivare i kommuner och regioner i deras arbetsgivarroll. Just nu är förstås bemanningen på kort och lite längre sikt väldigt angelägen. Det här är nu fem viktiga steg för alla att arbeta med:

 1. Gör en prioritering av verksamheterna i nära samarbete med verksamhetscheferna. Svara på frågor som: vad kan skjutas fram, vad kan ställas in och vad måste absolut vara igång?
 2. Ha en löpande dialog med de fackliga organisationerna om arbetet och de prioriteringar som kommer att behöva göras.
 3. Inventera alla möjligheter till bemanningsförstärkning. Erbjud deltidsanställda att gå upp på heltid, ta in extrapersonal, studenter, tidigare anställda, pensionärer, bemanningspooler. Går det att snabbutbilda? Finns möjlighet att rekrytera från andra verksamheter på orten där personal permitterats? Finns resurser i frivilligverksamheten som kan bidra?
 4. Ha en dialog med medarbetare i de verksamheter som inte är högst prioriterade om att de behöver vara beredda på att behöva förstärka i den mest akuta verksamheten. Säkra gemensamt att dialogen fungerar och är konstruktiv. För också dialog på individnivå – mellan chef och medarbetare. Utgångspunkten är att alla kan och behöver bidra med något, men det kan ske på olika sätt.
 5. Frivillighet är första alternativet. I ett mycket kritiskt läge kan dock frågan ställas på sin spets, och ytterst kan arbetsgivaren tillfälligt beordra en arbetstagare att vikariera för annan personal. Det kan innebära att personal får arbeta med helt andra uppgifter än det man normalt gör, förutsatt att personen har kompetens för uppgiften. Här är det viktigt att ge arbetstagaren förutsättningar att klara situationen.

Medarbetare i hälso- och sjukvården, omsorgen, skolan, de tekniska förvaltningarna, kulturverksamheterna och alla andra välfärds-verksamheter gör nu ett enastående arbete för att på olika sätt bidra. Dagligen visas prov på stor solidaritet, vilket är fantastiskt. Det visar att vi har ett samhälle där alla bidrar och är beredda att ta stort ansvar i en mycket svår situation.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-03-26
   Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset
   Påfrestningarna till följd av coronavirusets spridning eskalerar. Personalläget både i hälso- och sjukvård och äldreomsorg är mycket ansträngt. Gymnasieskolor och vuxenutbildningar bedriver undervisning på distans och i förskolor och skolor är vardagen kraftigt förändrad. Andra kommunala och regionala verksamheter drabbas också hårt.
   Läs mer
  • 2020-03-24
   Arbetsmiljön i fokus på möte med regeringen
   Arbetssituationen i hälso- och sjukvården är ansträngd i dessa dagar och det påverkar förstås arbetsmiljön i högsta grad. Mot den bakgrunden bjöd arbetsmarknadsminister Eva Nordmark in oss på SKR och facken till ett möte igår förmiddag.
   Läs mer
  • 2020-03-23
   Avtalsförhandlingarna på is till efter sommaren
   Bekämpningen av coronaviruset gör att välfärdens verksamheter är hårt ansträngda. Vi behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, att vårda sjuka och att rädda liv, samt att klara omsorgen om barn och äldre. Då får avtalsförhandlingarna helt enkelt vänta.
   Läs mer
  • 2020-03-16
   Riskbedömning nödvändig för att säkra arbetsmiljön
   Coronaviruset sätter ett stort tryck på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen i Sverige. Det pågår nu ett intensivt arbete i kommuner och regioner för att säkerställa förutsättningarna för god vård och omsorg och trygg arbetsmiljö.
   Läs mer
  • 2020-03-12
   Avtal 20: Ekonomisk nedgång ställer krav på återhållsamhet – och omställning
   Inför avtalsrörelsen 2020 står Sverige inför en ekonomisk nedgång. Arbetsgivarna inom den konkurrensutsatta delen av ekonomin kommer att sträva efter en löneökningstakt som inte avviker allt för mycket från omvärlden och yrka på låga löneökningar. Sverige behöver ställa om verksamheter och utbilda kompetenser för att hänga med i den snabba utvecklingen.
   Läs mer
  • 2020-03-04
   Nu intensifierar vi arbetet för att skapa jämställdhet i arbetslivet
   På söndag är det internationella kvinnodagen. SKR vill genom sitt niopunktsprogram skapa ett jämställt arbetsliv och utmanar samtidigt andra att inspireras av programmet och bidra till en fullt jämställd arbetsmarknad.
   Läs mer
  • 2020-03-03
   Arbetsmiljöarbetet stärks av inspektionerna
   Arbetsmiljöverket har under tre års tid inspekterat kommunala och privata arbetsgivare i äldreomsorgen. Nyligen publicerade myndigheten sin slutrapport av satsningen. SKR välkomnar Arbetsmiljöverkets inspektioner, som kan ge kommunerna vägledning i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.
   Läs mer
  • 2020-02-25
   Staten behöver underlätta kompetensförsörjningen i välfärden
   Kommunutredningen vill underlätta kompetensförsörjningen i kommunerna. Det är bra. Något som skulle bredda rekryteringsbasen är att staten ser över studiefinansieringssystemet. Det måste bli lättare för yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer

  Prenumeration