Dags att lämna över stafettpinnen

Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.

SKR:s grunduppdrag är att verka för medlemmarnas - kommuner och regioner - bästa. Det är viktigt att vara lyhörda för medlemmarnas behov, och med 290 kommuner och 21 regioner av varierande storlek kan behoven se olika ut. Jag är stolt och glad över att SKR och medlemmarna har hittat samarbetsformer som verkligen fungerar. Vi träffas regelbundet i olika nätverk och utbyter kontinuerligt erfarenheter kring hur kommuner och regioner kan utveckla sina verksamheter och stärka välfärden.

Eftersom medlemmarnas storlek och behov kan se så väldigt olika ut blir formerna för finansiering viktig. Staten har traditionellt sett använt sig av riktade statsbidrag, vilket sätter stora käppar i hjulet för att välfärdsmaskineriet ska kunna fungera väl. Med fler generella statsbidrag kan kommuner och regioner själva välja att lägga pengarna där det finns störst behov i verksamheterna. I en kommun kan det vara i skolan och i en annan kan det vara i äldreomsorgen. Här behöver staten vara mer lyhörda och låta kommuner och regioner själva prioritera var statsbidragen gör mest nytta för medborgarna. I gengäld kommer kommuner och regioner att leverera högre kvalitet och bättre resultat.

Samarbetet med facken har utvecklats och gett konkreta resultat

SKR och de fackliga organisationerna har utvecklat sina samarbetsformer rejält de senaste åren. Vi har naturligtvis olika utgångspunkter, det ligger i våra roller. Men jag tycker att vi tillsammans har lyckats väl med att utveckla våra avtal och huvudöverenskommmelser för nya behov. De har exempelvis större fokus på stötta verksamheternas arbete med arbetsmiljö och verktyg för att möta den kompetensförsörjningsutmaning som finns i vår sektor.

Vi har även förhandlat fram helt nya avtal och jag tänker framför allt på samverkansavtalet och krislägesavtalet. Samverkansavtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling och belyser vikten av medarbetarnas engagemang och delaktighet. Krislägesavtalet kan aktiveras när ett särskilt krisläge uppstår, och avtalet användes för första gången av Region Stockholm under coronapandemin. Avtalet höjer det ordinarie arbetstidsmåttet till 48 timmar per vecka. I gengäld får personalen högre ersättning.

Sedan några år tillbaka arbetar SKR och Kommunal gemensamt för att fler, framför allt kvinnor, ska kunna jobba heltid. Heltidsarbete ökar inkomsten varje månad, ger högre pension, ökar avsättningar till A-kassa och socialförsäkringar. Att heltid blir norm i våra kvinnodominerande verksamheter kommer att öka jämställdheten i arbetslivet och göra fler kvinnor ekonomiskt självförsörjande.

Digitalisering, omställning och kompetensutveckling nycklar för framtiden

Svensk välfärd står stark. Det har om inte annat vårens coronapandemi visat. Under våren och sommaren har många chefer och medarbetare gjort ett utomordentligt arbete under mycket svåra förutsättningar. Samtidigt ser jag att det finns utmaningar framåt.

Med fler äldre i befolkningen så kommer trycket på välfärdstjänsterna att öka framåt. Och med färre personer i arbetsför ålder så kommer inte enbart nyrekrytering att räcka till. Vi behöver utnyttja digitaliseringens möjligheter på ett effektivare sätt. Exempelvis kan trygghetslarm och kameror på äldreboenden frigöra tid för hemtjänstpersonalen så att de kan lägga mer tid på omsorgen av de boende.

När konkurrensen om arbetskraften ökar de kommande åren behöver den personal som redan finns tillgänglig ges ökade förutsättningar till arbete. Att erbjuda tidig omställning och löpande kompetensutveckling kommer att vara en avgörande framgångsfaktor för både arbetsgivare och anställda i kommuner och regioner. Arbetet med att heltid som norm behöver också fortsätta. Genom att vara attraktiva arbetsgivare, som tar tillvara befintlig och ny kompetens genom att ge fler möjlighet att arbeta heltid, kan rekryteringsbehovet minska och tillgången till personal öka.

Jag lämnar ett SKR som är starkare än för tolv år sedan, och det beror till stor del på att kommuner och regioner har lyckats bra med att utveckla sina verksamheter och anpassa dem efter nya behov. Jag tror också att coronapandemin visat för ännu fler hur viktigt välfärdsuppdraget är och vilka samhällsbärande jobb som finns i kommuner och regioner. Att fortsatta utveckla och stötta verksamhetsutvecklingen i kommuner och regioner lämnar jag nu över till andra. Tack till alla kollegor, medlemmar och fackliga företrädare för den här tiden!

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt
   I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.
   Läs mer

  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  Prenumeration