Dags att lämna över stafettpinnen

Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.

SKR:s grunduppdrag är att verka för medlemmarnas - kommuner och regioner - bästa. Det är viktigt att vara lyhörda för medlemmarnas behov, och med 290 kommuner och 21 regioner av varierande storlek kan behoven se olika ut. Jag är stolt och glad över att SKR och medlemmarna har hittat samarbetsformer som verkligen fungerar. Vi träffas regelbundet i olika nätverk och utbyter kontinuerligt erfarenheter kring hur kommuner och regioner kan utveckla sina verksamheter och stärka välfärden.

Eftersom medlemmarnas storlek och behov kan se så väldigt olika ut blir formerna för finansiering viktig. Staten har traditionellt sett använt sig av riktade statsbidrag, vilket sätter stora käppar i hjulet för att välfärdsmaskineriet ska kunna fungera väl. Med fler generella statsbidrag kan kommuner och regioner själva välja att lägga pengarna där det finns störst behov i verksamheterna. I en kommun kan det vara i skolan och i en annan kan det vara i äldreomsorgen. Här behöver staten vara mer lyhörda och låta kommuner och regioner själva prioritera var statsbidragen gör mest nytta för medborgarna. I gengäld kommer kommuner och regioner att leverera högre kvalitet och bättre resultat.

Samarbetet med facken har utvecklats och gett konkreta resultat

SKR och de fackliga organisationerna har utvecklat sina samarbetsformer rejält de senaste åren. Vi har naturligtvis olika utgångspunkter, det ligger i våra roller. Men jag tycker att vi tillsammans har lyckats väl med att utveckla våra avtal och huvudöverenskommmelser för nya behov. De har exempelvis större fokus på stötta verksamheternas arbete med arbetsmiljö och verktyg för att möta den kompetensförsörjningsutmaning som finns i vår sektor.

Vi har även förhandlat fram helt nya avtal och jag tänker framför allt på samverkansavtalet och krislägesavtalet. Samverkansavtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling och belyser vikten av medarbetarnas engagemang och delaktighet. Krislägesavtalet kan aktiveras när ett särskilt krisläge uppstår, och avtalet användes för första gången av Region Stockholm under coronapandemin. Avtalet höjer det ordinarie arbetstidsmåttet till 48 timmar per vecka. I gengäld får personalen högre ersättning.

Sedan några år tillbaka arbetar SKR och Kommunal gemensamt för att fler, framför allt kvinnor, ska kunna jobba heltid. Heltidsarbete ökar inkomsten varje månad, ger högre pension, ökar avsättningar till A-kassa och socialförsäkringar. Att heltid blir norm i våra kvinnodominerande verksamheter kommer att öka jämställdheten i arbetslivet och göra fler kvinnor ekonomiskt självförsörjande.

Digitalisering, omställning och kompetensutveckling nycklar för framtiden

Svensk välfärd står stark. Det har om inte annat vårens coronapandemi visat. Under våren och sommaren har många chefer och medarbetare gjort ett utomordentligt arbete under mycket svåra förutsättningar. Samtidigt ser jag att det finns utmaningar framåt.

Med fler äldre i befolkningen så kommer trycket på välfärdstjänsterna att öka framåt. Och med färre personer i arbetsför ålder så kommer inte enbart nyrekrytering att räcka till. Vi behöver utnyttja digitaliseringens möjligheter på ett effektivare sätt. Exempelvis kan trygghetslarm och kameror på äldreboenden frigöra tid för hemtjänstpersonalen så att de kan lägga mer tid på omsorgen av de boende.

När konkurrensen om arbetskraften ökar de kommande åren behöver den personal som redan finns tillgänglig ges ökade förutsättningar till arbete. Att erbjuda tidig omställning och löpande kompetensutveckling kommer att vara en avgörande framgångsfaktor för både arbetsgivare och anställda i kommuner och regioner. Arbetet med att heltid som norm behöver också fortsätta. Genom att vara attraktiva arbetsgivare, som tar tillvara befintlig och ny kompetens genom att ge fler möjlighet att arbeta heltid, kan rekryteringsbehovet minska och tillgången till personal öka.

Jag lämnar ett SKR som är starkare än för tolv år sedan, och det beror till stor del på att kommuner och regioner har lyckats bra med att utveckla sina verksamheter och anpassa dem efter nya behov. Jag tror också att coronapandemin visat för ännu fler hur viktigt välfärdsuppdraget är och vilka samhällsbärande jobb som finns i kommuner och regioner. Att fortsatta utveckla och stötta verksamhetsutvecklingen i kommuner och regioner lämnar jag nu över till andra. Tack till alla kollegor, medlemmar och fackliga företrädare för den här tiden!

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  • Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat
   Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.
   Läs mer

  • Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer

  • Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer

  • Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer

  • Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer

  • Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer

  Prenumeration