Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona

Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.

Första linjens chefer, de som arbetar närmast medarbetare på arbetsplatserna, har de senaste månaderna arbetat hårt för att minska smittspridningen, se till att medarbetare har en säker arbetsmiljö och på olika sätt arbetat med att förstärka bemanningen. Flera initiativ har tagits både lokalt som nationellt i syfte att underlätta för verksamheterna att upprätthålla kvaliteten. Cheferna har en avgörande roll i att omsätta de här initiativen i praktiken.

Den senaste tiden har flera organisationer uppmärksammat situationen för cheferna och menar att många upplever en hög press. Bilden av en tuff situation bekräftas också av arbetsgivarna. Samtidigt skiljer sig situationen både över landet och mellan verksamheter. Gemensamt är vikten av att ge cheferna det stöd de behöver.

Stärkta strukturer för chefer i välfärden

Att stärka strukturerna kring äldreomsorgens chefer behöver ske nu, både i det akuta läget och på lång sikt. Andra förvaltningar och funktioner har en mycket viktig uppgift att avlasta och arbeta på nya sätt. Suntarbetslivs webbplats "Arbetsmiljöarbete i tider av corona" är framtagen med ambitionen att trots en pressad situation underlätta det angelägna arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljö i tider av corona, Suntarbetsliv

Hållbar situation över tid

Chefernas situation behöver också bli hållbar över tid. Vi vet att chefernas arbetssituation har stor påverkan på medarbetarnas arbetssituation. Det är angeläget att den övergripande ledningsnivån åtar sig uppdraget att säkra hållbara villkor för chefer och det finns ingen anledning att vänta.

Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet är en resurs i arbetet för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Det vänder sig till ledningsgrupper som vill förstå hur det ser ut i den egna organisationen och hur arbetet kan drivas framåt.

Chefoskopet, Suntarbetsliv

Nödvändigt med vila och återhämtning

Efter en tuff vår är det nödvändigt att såväl medarbetare som chefer garanteras vila och återhämtning. SKR och Sobona tecknade nyligen en central överenskommelse med OFR Allmän kommunal verksamhet om hantering av semester under 2020. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att arbetstagare ska få sin huvudsemester under 2020 och att den planeras på ett ordnat sätt.

Semesteröverenskommelse klar med AKV

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  • Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat
   Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.
   Läs mer

  Prenumeration