Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag

Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.

Regeringen och Finansinspektionen har under de senaste två åren lagt fram förslag till regleringar och riktlinjer som skulle innebära genomgripande förändringar för svenska tjänstepensionsföretag. Framför allt riskerade förslagen att 1,2 miljoner offentliganställda skulle få en kraftigt försämrad tjänstepension.

Det har varit minst sagt förvånande att regeringen försökt driva igenom förslag som slår hårt mot tjänstepensionsföretagen och därmed de pensionärer som i framtiden behöver lita ännu mer till en stabil tjänstepension. Regeringens förslag var helt enkelt riktigt usla för anställda i kommuner och regioner.

Vårt gemensamma påverkansarbete har gett konkreta resultat

SKL och de fackliga organisationerna i kommun- och regionsektorn har sedan maj 2017 försökt påverka den föreslagna lagstiftningen och därefter också föreskrifter och tillägg till föreskrifter. Arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom den privata sektorn har drivit samma sak. Vi har uttryckt våra farhågor i flera remissyttranden, debattartiklar, blogginlägg samt i olika uppvaktningar av både regeringen och Finansinspektionen.

Risk för lägre tjänstepension för välfärdens medarbetare

Det är glädjande att vårt gemensamma arbete har gett resultat. Riksdagen anser regeringen behöver lägga mer kraft på att säkra en effektiv förvaltning av tjänstepensionskapital samt ett fullgott skydd för pensionärer. Rent konkret riktar riksdagen fyra uppmaningar till regeringen om att skyndsamt ta fram förslag till ändringar i reglerna som gäller solvens inklusive kapitalkrav, information, egenföretagares försäkringar och tilläggsförsäkringar. De fyra förslagen har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ från samtliga riksdagspartier, vilket betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på något regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Vad innebär då det här? När det gäller solvens och kapitalkrav så ser riksdagen att det är viktigt att kapitalkraven får rätt effekt och inte sänker framtida pensionsutbetalningar genom alltför snäva investeringsregler. Den nya regleringen måste alltid utgå från de långsiktiga investeringsperspektiv som kännetecknar kollektivavtalad tjänstepension.

När det gäller informationsdelen menar riksdagen att den nuvarande ordningen, där arbetsmarknadens parter tar ett stort ansvar för lämnandet av information till företag och enskilda, inte ska förändras i den nya regleringen. Den avtalsfrihet som finns för arbetsmarknadens parter på tjänstepensionsområdet ska inte röras.

Regeringen behöver värna partsmodellen och enskildas tjänstepension

Regeringens nya förslag behöver ha en balanserad helhetsbild där man värnar den svenska partsmodellen och en balans mellan ekonomisk stabilitet, konsumentskydd och utfall i pension för sektorns anställda. Tjänstepension och tillhörande försäkringar är förmåner som arbetsgivare erbjuder sina arbetstagare och bör därför även fortsättningsvis hanteras av arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal.

För SKL och facken är det nu viktigt att vi fortsätter bevaka frågan och ser till att regeringens nya förslag följer riksdagens beslut om förändringar. Då kommer vi som parter även fortsättningsvis ha förutsättningar att träffa så gynnsamma avtal som möjligt för arbetsgivare och medarbetare.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  Prenumeration