Avtalsförhandlingarna på is till efter sommaren

Bekämpningen av coronaviruset gör att välfärdens verksamheter är hårt ansträngda. Vi behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, att vårda sjuka och att rädda liv, samt att klara omsorgen om barn och äldre. Då får avtalsförhandlingarna helt enkelt vänta.

I dag kom vi överens med samtliga berörda motparter – Kommunal, Läkarförbundet och Allmän Kommunal Verksamhet – om att skjuta upp avtalsrörelsen i kommuner och regioner till i höst. De befintliga avtalen förlängs till den 31 oktober och avtalsförhandlingarna återupptas efter sommaren.

Medarbetarna i välfärden har samhällsviktiga jobb i vanliga fall, när vardagen är just vardag. Sjukvård, äldreomsorg och annan viktig samhällsservice måste fungera varje dag för att medborgarna ska kunna vara trygga och säkra. När vardagen snabbt förändras och slås i spillror, som nu när coronaviruset vuxit ut till en pandemi, ställs välfärdsuppdraget på sin spets.

Viktigt att säkra personalförsörjningen och medarbetarnas arbetsmiljö

Vi som är arbetsgivare och fack i kommun och regionsektorn lägger nu vår gemensamma kraft på att säkerställa en trygg arbetsmiljö för medarbetarna i välfärden och en god vård och omsorg för patienter och brukare. Tillsammans med de fackliga organisationerna har vi daglig kontakt med regering och myndigheter för att på olika sätt underlätta möjligheterna för medarbetarna i vården och omsorgen att bekämpa coronaviruset på ett så säkert sätt som möjligt.

Vi försöker också genom olika överenskommelser göra tillfälliga undantag från olika bestämmelser i kollektivavtalen för att underlätta att hindra smittspridning, exempelvis undantag från överläggningsskyldigheten i samband med avstängning på grund av smitta.

Överläggningsskyldighet undantas i ny överenskommelse

Vi har även fått regeringen att skrota kravet på sjukintyg för att avlasta vården så att fokus kan ligga på att vårda sjuka. Nu vill vi att regeringen också stärker företagshälsovårdens uppdrag så att de kan stödja verksamheter i att identifiera och hantera arbetsmiljörisker, bland annat genom att stödja chefer i att göra riskbedömningar kopplat till smittrisker.

Ta bort kravet på läkarintyg för att avlasta vården

Förstärk företagshälsovården under coronakrisen

Fokus på att vårda sjuka och på att rädda liv

Sverige gör nu allt för att minska smittspridningen av coronaviruset. Bedömningen från Folkhälsomyndigheten är att trycket på samhället, och på vården och äldreomsorgen i synnerhet, kommer att öka ytterligare under de närmaste veckorna. Medarbetarna i välfärden måste då ha bästa möjliga förutsättningar för att klara omsorgen om barn och äldre, för att vårda sjuka och för att rädda liv. Sett i det ljuset var vårt gemensamma beslut om att skjuta upp avtalsförhandlingarna naturligt och nödvändigt.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Krislägesavtalet aktiverat i sju regioner
   Coronapandemin är den värsta krisen som har drabbat Sverige under modern tid. Det stora inflödet av patienter som behöver vård på grund av covid-19 har lett till att sjukvården är extremt ansträngd. Men det är i första hand inte sängplatser och material som är den mest akuta utmaningen - det är förmågan att bemanna med adekvat kompetens. Sju av 21 regioner har idag ett aktiverat krislägesavtal för att klara av att bemanna tungt belastade verksamheter, som exempelvis intermediärvård och intensivvård.
   Läs mer

  • Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt
   I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.
   Läs mer

  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  Prenumeration