Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken

Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.

Coronapandemin medförde att många verksamheter inom kommuner och regioner snabbt fick ställa om under våren. De planerade avtalsförhandlingarna för omkring 650 000 medarbetare sköts upp till hösten och de befintliga avtalen förlängdes till den 31 oktober. Redan innan coronapandemin slog till fanns det ett antal utmaningar för välfärden som både vi och de fackliga organisationerna känner väl till, och som behöver tas i beaktande under avtalsförhandlingarna:

 • Stora demografiska förändringar med fler unga och äldre, vilket leder till kraftigt ökad efterfrågan på välfärdstjänster.
 • En ökad konkurrens om arbetskraften. Det behöver rekryteras fler medarbetare till sektorn och det finns också behov av omställningsinsatser för redan anställd personal.
 • Det ekonomiska läget i kommuner och regioner är mycket ansträngt, och prognosen framåt ser tyvärr inte ljusare ut.

Den ansträngda ekonomin och lönebildningsmodellen

Coronapandemin har satt ytterligare press på samhällsekonomin. Vissa företag och branscher har tappat enorma intäkter och behöver stöd av staten för att inte gå under. Välfärden har jobbat för högtryck under de senaste månaderna men det innebär också att kostnaderna ökat i samma takt. Regeringen har i höstbudgeten aviserat stora ekonomiska tillskott till välfärden. Det är bra. Samtidigt måste man komma ihåg att det handlar om tillfälliga pengar som i huvudsak kommer att gå till krisstöd och kompetenshöjande insatser.

Ekonomin i kommuner och regioner är tyvärr rejält ansträngd. Prognosen för skatteunderlaget 2020 är historiskt låg och SKR bedömer att det kan dröja fram till 2023 innan samhällsekonomin är i balans igen. För att klara av välfärdens finansiering de kommande åren krävs prioriteringar, där tillgängliga resurser och medarbetarnas kompetens tillvaratas på bästa möjliga sätt. Genom att ta ansvar för en ekonomi i balans så tar vi också ansvar för välfärden.

Den lönebildningsmodell som vi har haft på svensk arbetsmarknad sedan slutet på 90-talet och som har fungerat väl, kommer att vara viktig även denna avtalsrörelse och det är ett gemensamt ansvar för arbetsmarknadens parter. Den har tjänat Sverige och svensk välfärd väl, samtidigt som den har gett reallöneökningar långt över 60 procent de senaste 20 åren.

Höga förväntningar och reella begränsningar

Under coronapandemin har många medarbetare i välfärden fått jobba hårt under mycket svåra förutsättningar. Om de fackliga organisationerna och medarbetarna hade höga förväntningar på årets avtalsrörelse redan i vintras, så har de har knappast blivit lägre nu. Vi kan se att frågor som rör arbetstider, arbetsmiljö och lön kommer att bli framträdande i avtalsförhandlingarna.

Jag har förståelse för de högt ställda förväntningarna. Samtidigt går det inte att komma ifrån att såväl kommuners och regioners ansträngda ekonomi som lönebildningsmodellen på arbetsmarknaden är faktorer som vi behöver beakta. Det tror jag att också de fackliga organisationerna har insikt i.

Vi vill ha avtal som stöttar verksamhetsutveckling

Alla dessa faktorer gör avtalsrörelsen till en utmanande balansgång för både arbetsgivarna och de fackliga organisationerna. Utmaningen ligger i att navigera fram genom dessa grundläggande förutsättningar och tillsammans förhandla fram konstruktiva lösningar som är hållbara över tid.

Det kommer sannolikt att bli heta diskussioner under avtalsrörelsen. Men det gäller nu att vi och facken, trots våra olika roller, kan förhandla oss fram till ett ansvarsfullt avtal som beaktar den långsiktiga samhällsekonomin, stödjer utvecklingen av välfärdens verksamheter och bidrar till att arbetsgivarna kan behålla och rekrytera personal.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Ny webbplats lyfter språket i arbetslivet
   Att kunna tala och göra sig förstådd med hjälp av språket gör att man känner sig mer inkluderad, såväl i samhället som på sin arbetsplats. Vård- och omsorgscollege lanserar nu ett konkret verktyg för både arbetsgivare och arbetstagare. Webbplatsen Språket på jobbet innehåller fakta, forskning, verktyg och inspiration för dig som vill satsa på språk i arbetslivet.
   Läs mer

  • Krislägesavtalet aktiverat i sju regioner
   Coronapandemin är den värsta krisen som har drabbat Sverige under modern tid. Det stora inflödet av patienter som behöver vård på grund av covid-19 har lett till att sjukvården är extremt ansträngd. Men det är i första hand inte sängplatser och material som är den mest akuta utmaningen - det är förmågan att bemanna med adekvat kompetens. Sju av 21 regioner har idag ett aktiverat krislägesavtal för att klara av att bemanna tungt belastade verksamheter, som exempelvis intermediärvård och intensivvård.
   Läs mer

  • Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt
   I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.
   Läs mer

  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  Prenumeration