Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar

De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.

Regeringen aviserade i höstbudgeten stora ekonomiska tillskott till välfärden. Det är bra. De tillfälliga pengarna är nödvändiga för att täcka de extrakostnader som välfärden har haft, och fortfarande har, i pandemins spår. Det är i huvudsak de tillfälliga statsbidragen som medför att kommuner och regioner kan redovisa ett positivt ekonomiskt resultat för 2020.

Mörk ekonomisk prognos för kommunerna redan 2023

Samtidigt visar SKR:s ekonomirapport att kommunernas starka resultat är just tillfälligt och kortsiktigt. Under de kommande åren svänger resultatkurvan markant nedåt. Redan år 2023 är prognosen att det ekonomiska resultatet i kommunerna kommer att vara det lägsta på mycket länge. Det kommer att krävas åtgärder eller extra statsbidrag på 3 miljarder kronor för att nå ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag.

Diagram över kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar.

Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar.

SKR:s ekonomirapport

Stora demografiska förändringar kräver ansvarsfulla och hållbara prioriteringar

Att kommuner och regioner på sikt kommer att ha ett ansträngt ekonomiskt läge har flera orsaker. Det kommande årtiondet genomgår Sverige betydande demografiska förändringar och framför allt blir 40-talisterna över 80 år. Och de är många. Antalet äldre över 80 ökar med 50 procent, vilket kommer att innebära en rejält ökad efterfrågan på välfärdstjänster som vård och omsorg. Samtidigt ser vi att konkurrensen om arbetskraft under samma tidsperiod kommer öka markant då motsvarande ökning av personer i arbetsför ålder är låga 5 procent.

Kommuner och regioner ska fortsätta rekrytera kompetent personal, men den svaga ökningen av personer i yrkesverksam ålder gör att det inte kommer att räcka enbart med nyrekryteringar. Vi behöver därför fortsätta skapa goda förutsättningar för kompetenshöjande insatser och omställning, fler och flexibla vägar in i välfärdsyrkena och bli ännu bättre på att ta till vara digitaliseringens möjligheter.

En annan osäkerhetsfaktor för ekonomin är naturligtvis coronapandemin. Det har tyvärr blivit väldigt tydligt att den inte är över. De restriktioner som infördes i våras gäller fortfarande och under de senaste veckorna har smittspridningen ökat. Osäkerheten om utvecklingen framåt är därför mycket stor.

Demografiska förändringar med ökad efterfrågan på välfärdstjänster och långsiktigt ansträngd ekonomi kommer att kräva ansvarsfulla och hållbara prioriteringar. Den demografiska utvecklingen kommer i sig att driva stora kostnader de kommande tio åren. Kommuner och regioner behöver ta tillvara på tillgängliga resurser och medarbetarnas kompetens och engagemang på bästa möjliga sätt. Och vi måste göra det utan att riskera välfärdens finansiering. Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset








  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  Prenumeration