Avtal 20: Gemensam bild av välfärdens utmaningar

Vi har överlämnat mål och inriktning till fackförbunden inför nästa års avtalsrörelse. SKR vill se långa avtalsperioder, lokal lönebildning, gemensamma villkor och goda möjligheter att anpassa de centrala avtalen till lokala förutsättningar och behov. Det ger kommuner och regioner rätt förutsättningar att planera och utveckla välfärdens verksamheter.

2020 är ett stort avtalsår för hela arbetsmarknaden. Omkring 500 avtal som omfattar 2,8 miljoner anställda ska förhandlas om. För SKR:s del handlar det om att träffa tre nya centrala avtal om löner och anställningsvillkor, så kallade huvudöverenskommelser, med Kommunal, OFR Allmän kommunal verksamhet och OFR Läkare. Dessa avtal berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Dessutom kommer förhandlingar föras om AkademikerAlliansens löpande tillsvidareavtal och med alla fackliga motparter om de gemensamma anställningsvillkoren.

Avtal för 650 000 medarbetare förhandlas om våren 2020

Överens om de utmaningar välfärden står inför

Vi och fackförbunden har samma bild av de utmaningar som välfärden står inför de kommande åren. Vi vet att stora demografiska förändringar med fler unga och äldre leder till en kraftigt ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Vi vet att vi samtidigt har en ökad konkurrens om arbetskraften och brist på medarbetare i flera välfärdsyrken. Vi vet att det ekonomiska läget i kommuner och regioner är ansträngt, och att det kommer att krävas många olika åtgärder för att klara välfärdens finansiering.

För att klara av de här utmaningarna krävs prioriteringar, där tillgängliga resurser och medarbetarnas kompetens tillvaratas på bästa möjliga sätt. Ett sätt är att se över arbetsorganisation och arbetsinnehåll, exempelvis vad gäller möjligheter att fördela om arbetsuppgifter. Omfördelning av arbetsuppgifter kan frigöra tid för medarbetare så att mer tid kan läggas på det respektive arbetstagare har kvalifikationer för. Andra åtgärder kan röra löne- och anställningsvillkor, kompetens- och karriärutveckling samt bättre utnyttjande av ny teknik.

Långa avtalsperioder, lokal lönebildning och gemensamma villkor

I måndags överlämnade SKR mål och inriktning till facken inför vårens avtalsförhandlingar. Vi vill att våra centrala avtal ska ha så långa avtalsperioder och så gemensamma villkor som möjligt. Långa avtal ger arbetsgivarna i kommuner och regioner ökade möjligheter att planera och utveckla verksamheten långsiktigt. Gemensamma villkor, som gäller för alla medarbetare oavsett facklig tillhörighet, underlättar teamarbetet mellan olika personalgrupper och chefernas förutsättningar att leda.

Den centrala avtalen behöver samtidigt ta hänsyn till de lokala förutsättningarna som finns ute i landet. Det behöver finnas utrymme för flexibilitet och möjligheter till anpassning hos varje arbetsgivare. Därför eftersträvar SKR avtal utan angivna nivåer för löneökningar, vilket ger goda möjligheter till lokal lönebildning, med individuell och differentierad lön. Lönen ska sättas lokalt så nära verksamheten som möjligt, och helst i dialog mellan chef och medarbetare.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Ny webbplats lyfter språket i arbetslivet
   Att kunna tala och göra sig förstådd med hjälp av språket gör att man känner sig mer inkluderad, såväl i samhället som på sin arbetsplats. Vård- och omsorgscollege lanserar nu ett konkret verktyg för både arbetsgivare och arbetstagare. Webbplatsen Språket på jobbet innehåller fakta, forskning, verktyg och inspiration för dig som vill satsa på språk i arbetslivet.
   Läs mer

  • Krislägesavtalet aktiverat i sju regioner
   Coronapandemin är den värsta krisen som har drabbat Sverige under modern tid. Det stora inflödet av patienter som behöver vård på grund av covid-19 har lett till att sjukvården är extremt ansträngd. Men det är i första hand inte sängplatser och material som är den mest akuta utmaningen - det är förmågan att bemanna med adekvat kompetens. Sju av 21 regioner har idag ett aktiverat krislägesavtal för att klara av att bemanna tungt belastade verksamheter, som exempelvis intermediärvård och intensivvård.
   Läs mer

  • Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt
   I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.
   Läs mer

  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  Prenumeration