Avtal 20: Ekonomisk nedgång ställer krav på återhållsamhet – och omställning

Inför avtalsrörelsen 2020 står Sverige inför en ekonomisk nedgång. Arbetsgivarna inom den konkurrensutsatta delen av ekonomin kommer att sträva efter en löneökningstakt som inte avviker allt för mycket från omvärlden och yrka på låga löneökningar. Sverige behöver ställa om verksamheter och utbilda kompetenser för att hänga med i den snabba utvecklingen.

Omvärldsfaktorer påverkar utvecklingen i svensk ekonomi och därmed i kommuners och regioners ekonomi starkt. Ett färskt exempel är den senaste tidens oro kring Coronaviruset som har lett till stark turbulens på finansmarknaderna. SKR:s kansli följer utvecklingen kontinuerligt och har i promemorian "Ekonomiska läget ur ett arbetsmarknadsperspektiv" tittat på de omvärldsfaktorer som påverkar oss allra mest just nu.

PM: Ekonomiska läget ur ett arbetsmarknadsperspektiv (PDF, nytt fönster)

Samtidigt som vi i avtalsrörelsen ser en ökad press på löneökningar står svensk arbetsmarknad inför rekryteringsutmaningar av strukturell karaktär. Enkelt uttryckt räcker inte den arbetsföra delen av befolkningen till för alla de bristyrken som finns på svensk arbetsmarknad. För kommuner och regioner blir problemet dubbelt, då antalet äldre personer ökar som har behov av vård och omsorg. Det innebär att samtidigt som konkurrensen om arbetskraften ökar och rekryteringsbasen minskar, så ökar behoven av offentliga tjänster.

Löneökningstakten behöver vara måttfull

Ibland låter det som att kompetensbristen i många yrken skulle lösas automatiskt med högre lön. Relativlöneökningar skulle i och för sig kunna locka arbetskraft till enskilda yrken i välfärden. Men ett sådant ingrepp skulle också få oönskade ringar på vattnet. Bristen på kompetens skulle på samma gång öka i andra yrken, sektorer och branscher, vilket i sin tur skulle leda till ytterligare krav på relativlöneökningar. Det utrymmet finns inte givet den ekonomiska utvecklingen i vare sig Sverige eller Europa.

Trots att vi haft lönenormeringen har svenska löner ökat mer jämfört med en del av våra konkurrentländer. Eftersom produktivitetstillväxten varit svag och inte ökat mer än i konkurrentländerna har enhetsarbetskostnaderna ökat snabbare i Sverige jämfört med relevanta europeiska länder. På grund av att kronans värde minskat mot euro och dollar har svenska löner ändå fortsatt att vara konkurrenskraftiga.

Det behövs därför genomgripande diskussioner om hur produktiviteten åter kan öka för att på så sätt bidra till högre löneutrymmen, mer långsiktig tillväxt och högre konkurrenskraft. Det krävs att vi diskuterar investeringar, både investeringar i kunskap och kompetens hos arbetskraften, och investeringar i ny teknologi och nya arbetssätt.

Statens ansvar för omställningen av svensk arbetsmarknad

Lön är ett av många verktyg för en arbetsgivare. Men för att kommuner och regioner ska klara välfärdsuppdraget framöver behövs en mängd kompletterande åtgärder. Att utnyttja fördelarna med digital teknik är ett exempel på en sådan åtgärd. Med ny och smartare teknologi kommer arbetsuppgifter, framför allt repetitiva och regelstyrda sådana, att försvinna och frigöra arbetskraft för nya arbetsuppgifter.

Detta kommer dock att kräva utbildning och kompetensinsatser av stora delar av arbetskraften, som på grund av brister i kompetens annars riskerar att bli av med sina anställningar. SKR och de fackliga organisationerna inom kommun- och regionsektorn undertecknade därför i november 2019 en principöverenskommelse där tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling är i fokus. Att behålla befintliga personalresurser och förbereda dessa inför förändrade verksamhetsbehov kommer att vara helt nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden.

En annan kompletterande åtgärd är att staten tar sitt ansvar för att ge alla på svensk arbetsmarknad förbättrade möjligheter till ett livslångt lärande. Gör det enklare för personer att fortbilda, utbilda och omskola sig. Att staten ser till så att en yrkesverksam person med familj har råd att omskola sig ser jag som helt nödvändigt för att personer ska våga satsa på att skifta kompetens eller yrkesväxla.

Parterna: Ta ansvar för livslångt lärande

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  • Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat
   Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.
   Läs mer

  • Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer

  • Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer

  • Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer

  • Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer

  • Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer

  Prenumeration