Avtal 20: Ekonomisk nedgång ställer krav på återhållsamhet – och omställning

Inför avtalsrörelsen 2020 står Sverige inför en ekonomisk nedgång. Arbetsgivarna inom den konkurrensutsatta delen av ekonomin kommer att sträva efter en löneökningstakt som inte avviker allt för mycket från omvärlden och yrka på låga löneökningar. Sverige behöver ställa om verksamheter och utbilda kompetenser för att hänga med i den snabba utvecklingen.

Omvärldsfaktorer påverkar utvecklingen i svensk ekonomi och därmed i kommuners och regioners ekonomi starkt. Ett färskt exempel är den senaste tidens oro kring Coronaviruset som har lett till stark turbulens på finansmarknaderna. SKR:s kansli följer utvecklingen kontinuerligt och har i promemorian "Ekonomiska läget ur ett arbetsmarknadsperspektiv" tittat på de omvärldsfaktorer som påverkar oss allra mest just nu.

PM: Ekonomiska läget ur ett arbetsmarknadsperspektiv (PDF, nytt fönster)

Samtidigt som vi i avtalsrörelsen ser en ökad press på löneökningar står svensk arbetsmarknad inför rekryteringsutmaningar av strukturell karaktär. Enkelt uttryckt räcker inte den arbetsföra delen av befolkningen till för alla de bristyrken som finns på svensk arbetsmarknad. För kommuner och regioner blir problemet dubbelt, då antalet äldre personer ökar som har behov av vård och omsorg. Det innebär att samtidigt som konkurrensen om arbetskraften ökar och rekryteringsbasen minskar, så ökar behoven av offentliga tjänster.

Löneökningstakten behöver vara måttfull

Ibland låter det som att kompetensbristen i många yrken skulle lösas automatiskt med högre lön. Relativlöneökningar skulle i och för sig kunna locka arbetskraft till enskilda yrken i välfärden. Men ett sådant ingrepp skulle också få oönskade ringar på vattnet. Bristen på kompetens skulle på samma gång öka i andra yrken, sektorer och branscher, vilket i sin tur skulle leda till ytterligare krav på relativlöneökningar. Det utrymmet finns inte givet den ekonomiska utvecklingen i vare sig Sverige eller Europa.

Trots att vi haft lönenormeringen har svenska löner ökat mer jämfört med en del av våra konkurrentländer. Eftersom produktivitetstillväxten varit svag och inte ökat mer än i konkurrentländerna har enhetsarbetskostnaderna ökat snabbare i Sverige jämfört med relevanta europeiska länder. På grund av att kronans värde minskat mot euro och dollar har svenska löner ändå fortsatt att vara konkurrenskraftiga.

Det behövs därför genomgripande diskussioner om hur produktiviteten åter kan öka för att på så sätt bidra till högre löneutrymmen, mer långsiktig tillväxt och högre konkurrenskraft. Det krävs att vi diskuterar investeringar, både investeringar i kunskap och kompetens hos arbetskraften, och investeringar i ny teknologi och nya arbetssätt.

Statens ansvar för omställningen av svensk arbetsmarknad

Lön är ett av många verktyg för en arbetsgivare. Men för att kommuner och regioner ska klara välfärdsuppdraget framöver behövs en mängd kompletterande åtgärder. Att utnyttja fördelarna med digital teknik är ett exempel på en sådan åtgärd. Med ny och smartare teknologi kommer arbetsuppgifter, framför allt repetitiva och regelstyrda sådana, att försvinna och frigöra arbetskraft för nya arbetsuppgifter.

Detta kommer dock att kräva utbildning och kompetensinsatser av stora delar av arbetskraften, som på grund av brister i kompetens annars riskerar att bli av med sina anställningar. SKR och de fackliga organisationerna inom kommun- och regionsektorn undertecknade därför i november 2019 en principöverenskommelse där tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling är i fokus. Att behålla befintliga personalresurser och förbereda dessa inför förändrade verksamhetsbehov kommer att vara helt nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden.

En annan kompletterande åtgärd är att staten tar sitt ansvar för att ge alla på svensk arbetsmarknad förbättrade möjligheter till ett livslångt lärande. Gör det enklare för personer att fortbilda, utbilda och omskola sig. Att staten ser till så att en yrkesverksam person med familj har råd att omskola sig ser jag som helt nödvändigt för att personer ska våga satsa på att skifta kompetens eller yrkesväxla.

Parterna: Ta ansvar för livslångt lärande

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-03-26
   Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset
   Påfrestningarna till följd av coronavirusets spridning eskalerar. Personalläget både i hälso- och sjukvård och äldreomsorg är mycket ansträngt. Gymnasieskolor och vuxenutbildningar bedriver undervisning på distans och i förskolor och skolor är vardagen kraftigt förändrad. Andra kommunala och regionala verksamheter drabbas också hårt.
   Läs mer
  • 2020-03-24
   Arbetsmiljön i fokus på möte med regeringen
   Arbetssituationen i hälso- och sjukvården är ansträngd i dessa dagar och det påverkar förstås arbetsmiljön i högsta grad. Mot den bakgrunden bjöd arbetsmarknadsminister Eva Nordmark in oss på SKR och facken till ett möte igår förmiddag.
   Läs mer
  • 2020-03-23
   Avtalsförhandlingarna på is till efter sommaren
   Bekämpningen av coronaviruset gör att välfärdens verksamheter är hårt ansträngda. Vi behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, att vårda sjuka och att rädda liv, samt att klara omsorgen om barn och äldre. Då får avtalsförhandlingarna helt enkelt vänta.
   Läs mer
  • 2020-03-16
   Riskbedömning nödvändig för att säkra arbetsmiljön
   Coronaviruset sätter ett stort tryck på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen i Sverige. Det pågår nu ett intensivt arbete i kommuner och regioner för att säkerställa förutsättningarna för god vård och omsorg och trygg arbetsmiljö.
   Läs mer
  • 2020-03-12
   Avtal 20: Ekonomisk nedgång ställer krav på återhållsamhet – och omställning
   Inför avtalsrörelsen 2020 står Sverige inför en ekonomisk nedgång. Arbetsgivarna inom den konkurrensutsatta delen av ekonomin kommer att sträva efter en löneökningstakt som inte avviker allt för mycket från omvärlden och yrka på låga löneökningar. Sverige behöver ställa om verksamheter och utbilda kompetenser för att hänga med i den snabba utvecklingen.
   Läs mer
  • 2020-03-04
   Nu intensifierar vi arbetet för att skapa jämställdhet i arbetslivet
   På söndag är det internationella kvinnodagen. SKR vill genom sitt niopunktsprogram skapa ett jämställt arbetsliv och utmanar samtidigt andra att inspireras av programmet och bidra till en fullt jämställd arbetsmarknad.
   Läs mer
  • 2020-03-03
   Arbetsmiljöarbetet stärks av inspektionerna
   Arbetsmiljöverket har under tre års tid inspekterat kommunala och privata arbetsgivare i äldreomsorgen. Nyligen publicerade myndigheten sin slutrapport av satsningen. SKR välkomnar Arbetsmiljöverkets inspektioner, som kan ge kommunerna vägledning i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.
   Läs mer
  • 2020-02-25
   Staten behöver underlätta kompetensförsörjningen i välfärden
   Kommunutredningen vill underlätta kompetensförsörjningen i kommunerna. Det är bra. Något som skulle bredda rekryteringsbasen är att staten ser över studiefinansieringssystemet. Det måste bli lättare för yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer

  Prenumeration