Avtal 20: Ekonomisk nedgång ställer krav på återhållsamhet – och omställning

Inför avtalsrörelsen 2020 står Sverige inför en ekonomisk nedgång. Arbetsgivarna inom den konkurrensutsatta delen av ekonomin kommer att sträva efter en löneökningstakt som inte avviker allt för mycket från omvärlden och yrka på låga löneökningar. Sverige behöver ställa om verksamheter och utbilda kompetenser för att hänga med i den snabba utvecklingen.

Omvärldsfaktorer påverkar utvecklingen i svensk ekonomi och därmed i kommuners och regioners ekonomi starkt. Ett färskt exempel är den senaste tidens oro kring Coronaviruset som har lett till stark turbulens på finansmarknaderna. SKR:s kansli följer utvecklingen kontinuerligt och har i promemorian "Ekonomiska läget ur ett arbetsmarknadsperspektiv" tittat på de omvärldsfaktorer som påverkar oss allra mest just nu.

PM: Ekonomiska läget ur ett arbetsmarknadsperspektiv (PDF, nytt fönster)

Samtidigt som vi i avtalsrörelsen ser en ökad press på löneökningar står svensk arbetsmarknad inför rekryteringsutmaningar av strukturell karaktär. Enkelt uttryckt räcker inte den arbetsföra delen av befolkningen till för alla de bristyrken som finns på svensk arbetsmarknad. För kommuner och regioner blir problemet dubbelt, då antalet äldre personer ökar som har behov av vård och omsorg. Det innebär att samtidigt som konkurrensen om arbetskraften ökar och rekryteringsbasen minskar, så ökar behoven av offentliga tjänster.

Löneökningstakten behöver vara måttfull

Ibland låter det som att kompetensbristen i många yrken skulle lösas automatiskt med högre lön. Relativlöneökningar skulle i och för sig kunna locka arbetskraft till enskilda yrken i välfärden. Men ett sådant ingrepp skulle också få oönskade ringar på vattnet. Bristen på kompetens skulle på samma gång öka i andra yrken, sektorer och branscher, vilket i sin tur skulle leda till ytterligare krav på relativlöneökningar. Det utrymmet finns inte givet den ekonomiska utvecklingen i vare sig Sverige eller Europa.

Trots att vi haft lönenormeringen har svenska löner ökat mer jämfört med en del av våra konkurrentländer. Eftersom produktivitetstillväxten varit svag och inte ökat mer än i konkurrentländerna har enhetsarbetskostnaderna ökat snabbare i Sverige jämfört med relevanta europeiska länder. På grund av att kronans värde minskat mot euro och dollar har svenska löner ändå fortsatt att vara konkurrenskraftiga.

Det behövs därför genomgripande diskussioner om hur produktiviteten åter kan öka för att på så sätt bidra till högre löneutrymmen, mer långsiktig tillväxt och högre konkurrenskraft. Det krävs att vi diskuterar investeringar, både investeringar i kunskap och kompetens hos arbetskraften, och investeringar i ny teknologi och nya arbetssätt.

Statens ansvar för omställningen av svensk arbetsmarknad

Lön är ett av många verktyg för en arbetsgivare. Men för att kommuner och regioner ska klara välfärdsuppdraget framöver behövs en mängd kompletterande åtgärder. Att utnyttja fördelarna med digital teknik är ett exempel på en sådan åtgärd. Med ny och smartare teknologi kommer arbetsuppgifter, framför allt repetitiva och regelstyrda sådana, att försvinna och frigöra arbetskraft för nya arbetsuppgifter.

Detta kommer dock att kräva utbildning och kompetensinsatser av stora delar av arbetskraften, som på grund av brister i kompetens annars riskerar att bli av med sina anställningar. SKR och de fackliga organisationerna inom kommun- och regionsektorn undertecknade därför i november 2019 en principöverenskommelse där tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling är i fokus. Att behålla befintliga personalresurser och förbereda dessa inför förändrade verksamhetsbehov kommer att vara helt nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden.

En annan kompletterande åtgärd är att staten tar sitt ansvar för att ge alla på svensk arbetsmarknad förbättrade möjligheter till ett livslångt lärande. Gör det enklare för personer att fortbilda, utbilda och omskola sig. Att staten ser till så att en yrkesverksam person med familj har råd att omskola sig ser jag som helt nödvändigt för att personer ska våga satsa på att skifta kompetens eller yrkesväxla.

Parterna: Ta ansvar för livslångt lärande

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Krislägesavtalet aktiverat i sju regioner
   Coronapandemin är den värsta krisen som har drabbat Sverige under modern tid. Det stora inflödet av patienter som behöver vård på grund av covid-19 har lett till att sjukvården är extremt ansträngd. Men det är i första hand inte sängplatser och material som är den mest akuta utmaningen - det är förmågan att bemanna med adekvat kompetens. Sju av 21 regioner har idag ett aktiverat krislägesavtal för att klara av att bemanna tungt belastade verksamheter, som exempelvis intermediärvård och intensivvård.
   Läs mer

  • Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt
   I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.
   Läs mer

  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  Prenumeration