Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden

Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.

SKR och facken inom kommuner och regioner har samma bild av de utmaningar som välfärden står inför. Vi vet att stora demografiska förändringar med fler unga och äldre leder till en kraftigt ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Vi vet att vi har en ökad konkurrens om arbetskraften och brist på medarbetare i flera välfärdsyrken, och att enbart nyrekrytering inte kommer att räcka till. Och vi vet att det ekonomiska läget i kommuner och regioner är ansträngt, och att det kommer att krävas många olika åtgärder för att klara välfärdens finansiering de kommande åren.

Nödvändigt med prioriteringar

För att klara av de här utmaningarna krävs prioriteringar, där tillgängliga resurser och medarbetarnas kompetens tillvaratas på bästa möjliga sätt. Situationen kräver att arbetsorganisation och arbetsinnehåll ses över, exempelvis vad gäller möjligheter att fördela om arbetsuppgifter och bättre utnyttjande av digital teknik. Det kräver också att vi och facken tillsammans funderar på utvecklingen av anställningsvillkoren och möjligheterna till kompetens- och karriärutveckling.

Sveriges Kommuner och Regioner går in i förhandlingarna med några grundläggande principer:

 • Vi vill ha långa avtalsperioder och gemensamma villkor. Långa avtal ger ökade möjligheter att planera och utveckla verksamheten långsiktigt tillsammans med medarbetarna. Gemensamma villkor, som gäller för alla medarbetare, underlättar samarbetet mellan olika medarbetargrupper och chefernas förutsättningar att leda.
 • Vi tror på att lönen ska sättas så nära verksamheten som möjligt. Det innebär centrala avtal utan angivna nivåer för löneökningar med stort utrymme för lokal lönebildning. Lönen ska vara individuell och differentierad, och premiera medarbetarens prestationer och bidrag till verksamheten.
 • Vi ser att smart använd arbetstid är en av de viktigaste resurserna för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden. När behoven av välfärdstjänster ökar ser vi att fler behöver jobba mer snarare än mindre. Så istället för att korta ned arbetstiden bör fokus ligga på säkerställa att medarbetarna har en god arbetsmiljö den tid de är på arbetet.
 • Vi är övertygade om att ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete måste vara långsiktigt och systematiskt. Det är genom dialog, samarbete och samverkan över tid som arbetsgivare och fack tillsammans kan nå en låg och stabil sjukfrånvaro och skapa friskare arbetsplatser.

Det krävs nu att vi som parter tar ansvar för lönebildningen och inte med för höga krav riskerar kommunernas och regionernas ekonomi. Att ta ansvar för en ekonomi i balans är också att ta ansvar för välfärden. Detta är något som vi tillsammans med facken har lyckats med de senaste tjugo åren samtidigt som vi har utvecklat välfärden och haft reallöneökningar på över 60 procent.

Avtalen ska vara anpassade till verksamheterna och medarbetarna

Diskussionerna kommer säkerligen ibland att bli heta under vårens avtalsrörelse. Även om vi och facken har olika roller och inte är överens om allt, kan jag konstatera att vår arbetsmarknadssektor präglas av ett gott samarbete och en ömsesidig respekt. Framför allt har båda parter siktet inställt på att teckna avtal som är anpassade för verksamheterna och medarbetarna i kommuner och regioner.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  • Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat
   Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.
   Läs mer

  Prenumeration