Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt

I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.

Enbart nyrekrytering löser inte kompetensutmaningen

I SKR:s senaste rekryteringsprognos framgår att välfärdens rekryteringsbehov fram till 2029 fortsatt ligger på en hög nivå. Dels på grund av det demografiska trycket med en kraftig ökning av åldersgruppen 80+, dels på grund av att många av dagens medarbetare kommer att gå i pension de närmaste åren. Högre bemanning kan kännas som den självklara lösningen på äldreomsorgens utmaningar. Problemet är att det inte kommer att vara möjligt om vi tittar på befolkningsutvecklingen.

De kommande tio åren ökar andelen äldre över 80 år med 50 procent, samtidigt som andelen i arbetsför ålder endast ökar med låga 5 procent. Det innebär att konkurrensen om arbetskraft kommer att hårdna på hela arbetsmarknaden. Självklart ska kommunerna rekrytera fler till äldreomsorgen, men det går inte att enbart lita till nyrekrytering för att möta behovet av äldreomsorg. För att uppnå ökad bemanning och ökad kompetens krävs också att vi gör andra saker. Som ett stöd till medlemmarna har vi försökt sammanfatta några av de viktigaste i SKR:s senaste rekryteringsrapport.

Strategier för att möta kompetensutmaningen

Kompetenslyft och heltidsarbete som norm

Jag tänkte lyfta ett par av dessa åtgärder. Om fler inom äldreomsorgen arbetar heltid används den kompetens som finns i verksamheterna på ett bättre och mer effektivt sätt. Antalet arbetade timmar ökar samtidigt som den enskilde arbetstagaren ökar såväl inkomst som pension. Det är skälet till att SKR och Kommunal sedan flera år arbetar tillsammans för att heltidsarbete ska vara norm i välfärdens yrken.

Regeringen, SKR och Kommunal presenterade i maj ett kompetenslyft för äldreomsorgen. Satsningen syftar bland annat till att få fler tillsvidareanställda med relevant utbildning. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att inom vård och omsorg är tre av fyra anställda redan tillsvidareanställda, enligt den senaste personalstatistiken från 2019. Och sett till arbetad tid så står tillsvidareanställda för 80 procent av den arbetade tiden.

Personalen i välfärden

Fler anställda med rätt kompetens i äldreomsorgen, och färre tidsbegränsat anställda och fler heltidsanställda, kommer att ge tryggare anställningar. Och genom en stabilare bemanning kommer arbetsmiljön att förbättras för den befintliga personalen. Allt detta kommer att bidra till en stärkt kvalitet i äldreomsorgen.

Återhämtning och minskad smittspridning

Under pandemin har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort ett enormt arbete under väldigt tuffa förutsättningar. Det är viktigt att medarbetarna får möjlighet till återhämtning, både fysiskt och psykiskt. För att förebygga ohälsa och sjukdom har många arbetsgivare ökat tillgången till företagshälsovård, samtalsstöd och konkreta arbetsmiljöverktyg.

Vi är fortfarande mitt i pandemin och nu måste vi alla göra allt vi kan för att minska smittspridningen och trycket på chefer och medarbetare i vården och omsorgen. Skippa shoppingturen till köpcentret eller middagen med goda vänner. Just nu behöver vi alla ta ansvar för att lätta trycket på vården och äldreomsorgen.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt
   I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.
   Läs mer

  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  Prenumeration