Publicerad: 6 december 2019

Brukarundersökning, IFO 2019

Hösten 2019 är det åter dags för den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen (IFO) för alla intresserade kommuner.

Nationella brukarundersökningen september-oktober

Undersökningen är öppen för lokalt genomförande i kommunerna under september-oktober. Inrapportering av resultat till SKL och RKA ska ske senast den 3 november.

Enkäten är framtagen för att delas ut efter kontakt med myndighetsutövningen inom följande verksamhetsområden och målgrupper:

 • Social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt)
  - vårdnadshavare
  - ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande)
  - ungdomar 13 år eller äldre (ensamkommande)
 • Ekonomiskt bistånd
 • Missbruks- och beroendevård.

Det finns möjlighet att välja bland flera olika metoder för att genomföra brukarundersökningen. Vid anmälan anger ni vilken metod som ni avser att använda. Notera att det praktiska tillvägagångssättet till viss del skiljer sig åt och om ni väljer att använda SKL:s webbenkät gäller det för alla verksamheter i kommunen som ska genomföra undersökningen.

Genomförande och kostnad

SKL:s webbenkätverktyg

För de kommuner som vill genomföra undersökningen via webben finns det ett gemensamt webbenkätverktyg som tillhandahålls av SKL. Enkäten besvaras då av brukaren via en länk som verksamheten skickar ut till brukaren via e-post eller sms efter mötet med socialsekreteraren.

Enkäten kan besvaras på en smartphone, surfplatta eller dator. Om kommunen har möjlighet att tillhandahålla en dator eller surfplatta för brukarna där de kan besvara enkäten i enskildhet så är det en bra lösning. Det är dock mycket viktigt att hålla isär länkarna efter verksamhetsområde. Detta då varje verksamhetsområde får en unik länk med förprogrammerade bakgrundsuppgifter.

Om man väljer att genomföra enkäten via SKL:s webbenkätverktyg sker detta mot en kostnad om max 5 000 kr per kommun. Observera att alla verksamheter i kommunen behöver då genomföra undersökningen på detta sätt. Resultatet registreras direkt på SKL och sammanställs av SKL. Ingen sammanställning eller inrapportering i övrigt krävs från kommunen.

Pappersenkät

Kommuner som vill genomföra undersökningen med pappersenkäter skriver själva ut dem för att kunna dela ut efter möten med brukare. Resultatet sammanställs av kommunen och rapporteras in till SKL via den Excel-mall som SKL tillhandahåller. Excelmallen kommer att finns tillgänglig innan sommaren under Material för undersökningen 2019.

Eget webbenkätverktyg

Kommuner som har ett eget webbenkätverktyg kan välja att lägga in de nationella frågorna i det och använda sitt eget webbenkätverktyg för att genomföra undersökningen. Resultatet ska då sammanställas av kommunen och rapporteras in i Excel-mallen på samma sätt som när undersökningen görs med pappersenkäter.

Anmälan

Anmälan till undersökningen, senast den 1 augusti 2019 (nytt fönster)

Det finns också en samarbetsyta på Projectplace, ”Brukarundersökning inom individ-och familjeomsorgen”, där information och erfarenheter kan delas mellan intresserade och deltagande kommuner. Kontakta pani.hormatipour@skl.se om du önskar vara med där.

Resultatredovisning

Resultatet från brukarundersökningen presenteras i webbtjänsten Kolada i december 2019. Resultatet redovisas dels per verksamhetsområde under förutsättning att minst fem svar registrerats, dels som ett samlat resultat för hela individ- och familjeomsorgen i kommunen. Del av resultatet kommer också att redovisas i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).

Webbtjänsten Kolada

Stöd att arbeta med resultaten

SKL uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser strukturerat i verksamhetsutveckling för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. SKL har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet. Här hittar du en kortversion.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst, SKL:s webbutik

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Pani Hormatipour
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot