Publicerad: 21 oktober 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Mottagande till och ersättning för nationell idrottsutbildning

Sedan läsåret 2011/12 är det möjligt för kommuner, liksom enskilda skolhuvudmän, att bedriva nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Cirkuläret innehåller information om de samverkansavtal som kommuner kan sluta ifråga om NIU samt uppräknade rekommenderade belopp för hemkommunen att betala avseende anordnarkommunens merkostnader för ämnet specialidrott.

Mottagande till och ersättning för nationellt godkänd idrottsutbildning

Sedan läsåret 2011/12 är det möjligt för kommuner, liksom enskilda skolhuvudmän, att bedriva nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Möjligheten att bedriva NIU regleras i 5 kap. 27 § gymnasieförordningen. Där anges att en utbildning där ämnet specialidrott ingår får godkännas som en nationell idrottsutbildning om den har en tydlig elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund som är relevant för utbildningen. Utbildningen ska också tillstyrkas av specialidrottsförbundet.

Kommuner som vill bedriva NIU ansöker om detta hos Skolverket, som beslutar om var NIU får anordnas och hur många platser dessa utbildningar får omfatta. Av beslutet framgår vid vilken eller vilka skolenheter utbildningarna ska anordnas. Ett beslut gäller för fyra antagningsomgångar, varefter en ny ansökan behöver göras.

Villkoren för att bedriva NIU är desamma för enskilda huvudmän, som dock ansöker om godkännande hos Skolinspektionen.

Mottagande i första hand förutsätter samverkansavtal mellan kommuner

I samband med att möjligheten att bedriva NIU infördes pekade SKL i cirkulär 11:22 på hur kommuner kan träffa särskilda samverkansavtal avseende NIU. Sådana avtal möjliggör för elever att bli förstahandsmottagna på NIU i annan kommun oavsett om själva programmet som eleven söker till erbjuds av hemkommunen eller inte.

Att kommuner sluter samverkansavtal om NIU innebär att utbildningen är sökbar för förstahandsmottagning för samtliga elever som blir uttagna på idrottsliga meriter av det aktuella specialidrottsförbundet. Det är inte möjligt att sluta samverkansavtal på individnivå, det vill säga i syfte att en viss elev ska bli förstahandsmottagen. Vidare ska samverkansavtal slutas innan ansökningsförfarandet till de aktuella utbildningarna påbörjas och inte i efterhand, det vill säga då en eller flera elever väl är mottagna och antagna till NIU.

Om samverkansavtal saknas blir eleven andrahandmottagen och är därmed inte berättigad till inackorderingsbidrag enligt 15 kap. 32 § skollagen.

Notera att det ovan sagda avser NIU vid kommunala gymnasieskolor. Fristående gymnasieskolor berörs inte av frågan om samverkansavtal.

Uppräkning av de rekommenderade beloppen för ämnet specialidrott

SKL:s cirkulär 11:22 innehöll rekommendationen att elevens hemkommun till den anordnande kommunen, utöver interkommunal ersättning för själva programkostnaden, betalar ett extra belopp avseende merkostnader för ämnet specialidrott. De av Riksidrottsförbundet rekommenderade beloppen var
15 000 kronor per elev och år för individuella idrotter och 12 500 kronor per elev och år för lagidrotter.

Det finns behov av att justera dessa belopp i enlighet med den pris- och löneutveckling som skett sedan 2011. SKL har därför – i samråd med Riksidrottsförbundet – räknat upp beloppen.¹ Rekommenderade belopp från hemkommunen till anordnarkommunen avseende merkostnad för ämnet specialidrott är för år 2020 följande:

 • Individuell idrott 18 000 kronor
 • Lagidrott 15 000 kronor

Kommuner rekommenderas att för 2021 och därefter varje nytt kalenderår räkna upp dessa belopp med skolindex som senast i december årligen publiceras i Skolverkets författningssamling SKOLFS. Skolindex regleras i förordning 1993:167 och fastställs årligen av regeringen utifrån underlag från SCB.

Skolverket

Samma belopp och uppräkningsförfarande rekommenderas när det gäller hemkommunens bidrag till enskild skolhuvudman.

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad

¹ Uppräkningen har gjorts med skolindex för åren 2012-2019. Eftersom skolindex för 2020 publiceras först senare under 2019 har uppräkningen för 2020 gjorts med PKV (prisindex för kommunal verksamhet).

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Eva-Lena Arefäll
 • Löpnummer/utgåva
  19:36
 • Ämnen
  Ekonomi, Skola
 • Uppskattad lästid
  4 min
 • Diarienummer
  19/01404