Publicerad: 17 september 2020

Online-seminarier inom revision

Från hösten 2020 erbjuder SKR ett paket med online-seminarier på olika teman inom kommunal revision. Låter det intressant - kontakta oss så kan vi boka in ett seminarium.

Praktisk information

När det är svårare att träffas fysiskt ställer vi om och erbjuder från och med nu en rad online-seminarier inom revisionsområdet. Seminarierna handlar om olika delar av god revisionssed samt om andra relevanta områden. Vid seminarierna deltar en eller flera föreläsare från SKR. Ni anmäler en region eller kommun.

Gör en intresseanmälan

Skicka in en inresseanmälan till Anna och Lotta som arbetar med revisionsfrågor på SKR. Vi kommer att kontakta dig inom kort.

Intresseanmälan online-seminarium revision (nytt fönster)

Inför kursen

Då vi tillsammans bokat ett datum skickar SKR ut en länk till kurstillfället till samtliga deltagare. Några dagar före seminariet sänder vi ut ett kurskompendium med bilder per e-post. Bilderna visas även under seminariet.

Kursens genomförande

Alla seminarier ges i verktyget Zoom. Även Skype kan fungera om det är ett mindre antal deltagare. Ni kan delta från varsin dator eller skärm eller sitta samlade vid en skärm och kamera. Seminarierna ges företrädesvis på vardagar dagtid.

God revisionssed i kommunal verksamhet, 3 timmar

Vi går igenom God revisionssed i kommunal verksamhet:

 • Ansvarssystemet i kommuner och regioner
 • Revisionens roll och uppdrag
 • Relationen mellan förtroendevalda revisorer och sakkunniga yrkesrevisorer
 • Revisionsprocessens olika delar: planera, granska och pröva
 • Ansvarsprövning
 • Revisionens oberoende och arbetssätt

Målgrupp

Förtroendevalda revisorer, sakkunniga, fullmäktiges presidium och ledamöter samt övriga ledamöter i nämnder och förvaltningschefer eller motsvarande. Alla deltagare får tillgång till ett kurskompendium några dagar före seminariet.

Kostnad

5 500 kronor per organisation, plus moms. (1 kommun eller region per tillfälle)

Fullmäktige och revisionen, 3 timmar

Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som granskar på fullmäktiges uppdrag. Granskningen ligger till grund för ansvarsprövningen, men ger också bidrag till utveckling av verksamheten i kommunen eller regionen. Hur använder fullmäktige sin revision – hur blir revisionens granskning till bästa nytta?

Under seminariet belyser vi dessa frågor och ger fakta, inspiration och verktyg för fortsatt samarbete på hemmaplan.

Målgrupp

Fullmäktiges presidium och förtroendevalda revisorer. Även ledamöter i nämnder och styrelse samt förvaltningschefer eller motsvarande kan delta. Alla deltagare får tillgång till ett kurskompendium några dagar före seminariet.

Kostnad

5 500 kronor per organisation, plus moms. (1 kommun eller region per tillfälle)

Riskanalys och grundläggande granskning, 2 timmar

Under denna kurs går vi igenom olika begrepp som rör riskanalys och ger exempel på arbetssätt för att stödja förtroendevalda revisorer och sakkunniga i arbetet med riskanalysen. Vi tar upp:

Hur inventera risker? Hur analysera och värdera risker?

Vi kopplar också samman riskanalysen med den grundläggande granskningen och ger exempel på hur granskning och dialog hela tiden ger revisionen information om nya risker.

Målgrupp

Förtroendevalda revisorer och sakkunniga yrkesrevisorer. Alla deltagare får tillgång till ett kurskompendium några dagar före seminariet.

Kostnad

3 500 kronor per organisation, plus moms. (1 kommun eller region per tillfälle)

Upphandling av revisionstjänster, 2 timmar

De förtroendevalda revisorerna i kommuner och regioner ska anlita sakkunniga i den utsträckning som behövs för att granska enligt god revisionssed. Att upphandla revisionstjänster är en komplicerad process som ställer krav på ett grundligt förarbete, tid och kunskap.

Vilka revisionstjänster ska upphandlas och vilka krav ska ställas? Vilka formella regler måste beaktas? Hur kan kvalitetsaspekter värderas i förhållande till pris?

Målgrupp

Förtroendevalda revisorer och upphandlingsfunktion gemensamt. Alla deltagare får tillgång till ett kurskompendium några dagar före seminariet.

Kostnad

3 500 kronor per organisation, plus moms. (1 kommun eller region per tillfälle)

Lekmannarevision i kommunala aktiebolag, 2 timmar

Att vara lekmannarevisor i ett kommunalt bolag är att för ägarens, fullmäktiges, räkning granska om bolaget arbetar enligt ägarens avsikt och mål, om verksamheten bedrivs effektivt och om det finns en tillräcklig intern kontroll. Granskningen ska ske enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Seminariedagen ägnas åt att belysa lekmannarevisionens uppdrag och förutsättningar liksom hur lekmannarevisorerna kan arbeta i praktiken. Vi kommer att ta upp följande:

 • Lekmannarevisionens uppdrag och förutsättningar,
 • Vad innebär det att vara ett bolagsorgan?,
 • Revisionsprocessen i lekmannarevisionen,
 • Samverkan med den auktoriserade revisorn,
 • Dialog med ägare och bolag.

Målgrupp

Förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer, sakkunniga samt representanter från kommunala bolag. Alla deltagare får tillgång till ett kurskompendium några dagar före seminariet.

Kostnad

3 500 kronor per organisation, plus moms. (1 kommun eller region per tillfälle)

Revision i kommunal samverkansorgan, 2 timmar

Kommunens eller regionens revisorer har ofta även uppdrag att vara lekmannarevisorer eller revisorer i delägda kommunala aktiebolag, gemensamma stiftelser, kommunalförbund eller finansiella samordningsförbund. Dessa uppdrag skiljer sig i större eller mindre utsträckning från det kommunala revisionsuppdraget.

På kursen går vi igenom de olika uppdragen och deras förutsättningar, arbetssätt och utmaningar. Vi diskuterar också former för samspel mellan kommunens revisorer och revisionen i samverkansorgan liksom hur kommunikation och samspel med ägare, medlemmar, bolagen med mera kan utvecklas.

Målgrupp

Förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt anställda i samverkansorgan. Alla deltagare får tillgång till ett kurskompendium några dagar före seminariet.

Kostnad

3 500 kronor per organisation, plus moms. (1 kommun eller region per tillfälle)

Informationsansvarig

 • Lotta Ricklander
  Handläggare
 • Anna Eklöf
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!