Webbsändning: Metoder och arbetssätt för att bättre kunna analysera bostadsbehov och bostadsefterfrågan

Välkommen till en dag om hur kommuner kan utveckla sin bostadsförsörjningsplanering.

Anmäl dig

Program

09.30

Inledning

Vad kan vi förvänta oss av dagen och vad ska vi kunna ta med oss efter seminariet?

Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert SKR

En utvecklad bostadsförsörjningsplanering

I den statliga utredningen om kommunal planering för bostäder konstaterades att det i de flesta kommuner saknas en samlad bild av hushållens boendesituation, vilka behov de har och vilka faktiska möjligheter de har att efterfråga en bostad som är anpassad till livssituationen. I utredningen konstaterades också att de nationella data som behövs som grund för kommunernas planering inte hade erforderlig kvalitet och att det saknades ett antal grundläggande definitioner och modeller för beräkning av bostadsbristens omfattning totalt och för olika hushållsgrupper. Boverket har regeringens uppdrag att åtgärda bristerna på nationell nivå och att vägleda kommunerna i bostadsförsörjningsarbetet.

Micael Nilsson, expert Boverket

Hur kan kommunerna utveckla sin bostadsförsörjningsplanering?

Utifrån mångåriga erfarenheter av att stödja kommuner i bostadsförsörjningsarbetet redovisas var behoven av förbättringar är som störst och ges ett antal exempel hur en kommun kan utveckla sitt eget analysarbete. Exempel ges på underlag och analyser som tagits fram som stöd till olika kommuner. Vidare lämnas kommentarer rörande de utvecklingsbehov som finns på nationell nivå av förbättrade data och annat underlag.

Maria Pleiborn, seniorkonsult och demo-graf med fokus på fastighets- och bostadsmarknaden WSP

10.30

Bensträckare

Hur kan kommuner genom bättre kunskap om hushållens förhållanden och villkor analysera deras behov och efterfrågan?

Konsultföretaget Tyréns har tillsammans med KTH utvecklat ett beräkningsverktyg för kommunernas bostadsförsörjningsplanering med Uppsala kommun som testpilot. Verktyget är tänkt att ge en kommun (eller region) ett underlag för att arbeta med socialt och ekonomiskt hållbar bostadsförsörjning och ger ett detaljerat underlag för vilken typ av lägenheter, och hur mycket de får kosta, som behövs för att säkerställa att alla hushåll kan bo i en godtagbar bostad. Verktyget visar vilka demografiska grupper och hushållstyper som är utsatta och skapar på så vis förståelse för vilka åtgärder som ger bäst resultat. En redogörelse lämnas för hur verktyget är uppbyggt och hur det kommit till användning i Uppsala.

Simon Imner, analytiker och uppdragsledare och Robin Svensén nationalekonom bostadsmarknadsfrågor Tyréns AB och Elin Blume, strategisk samhällsplanerare, fokus bostäder och social hållbarhet Uppsala kommun.

Modell för bostadsefterfrågan samt analys av äldres boendepreferenser och flyttbeteenden

Det finns behov av att komplettera bilden av det demografiska bostadsbyggnadsbehovet med skattningar av efterfrågan på nya bostäder. För detta ändamål har en modell tagits fram som testats i Region Skåne. Modellen är ett försök att återskapa verkligheten och möjliggöra framtagande av scenarier för bostadsbyggandet. Analysen kan uppdateras vid förändringar av marknadsvillkoren till exempel vid ränteförändringar, ändrade amorteringskrav eller statliga investeringsstöd.

Det saknas många gånger en samlad bild av de äldres boendesituation och vilka behov de har. I en pågående studie analyseras äldres boendepreferenser och vilka faktorer som har betydelse för äldres bostadsval.

Ted Lindqvist, VD Evidens AB

Ett tvärvetenskapligt angreppssätt, att kombinera hårda och mjuka fakta för ett helhetsperspektiv

Juni Strategi har en modell som utgår ifrån statistiska beräkningar och som samtidigt tar hänsyn till det mänskliga perspektivet och olika målgruppers bostadsbehov, vilket ger en helhetsbild gällande bostadsförsörjning och samhällsplanering i stort - både på kommunal och regional nivå. Olika målgruppers beteende, preferenser och betalningsförmåga speglar en efterfrågan som sätts i relation till utbud och ett beräknat marknadsdjup för olika typer av bostäder och målgrupper. Beslutsunderlagen är viktiga, men minst lika viktigt är också hur beställaren genom strategisk rådgivning själv kan arbeta vidare med analysen på egen hand och omsätta den i praktiken. Exempel ges på hur modellen använts i praktiken bl.a. i Region Östergötland och Lunds kommun. En kort resumé ges även av de största livsfaserna (unga vuxna, 60-talister och äldre) i Sverige; deras bostadspreferenser och framtida flyttplaner.

Mona Kjellberg, senior konsult och analysan-svarig Juni Strategi & Analys

12.00

Lunchpaus

13.00

Hur kan en region komplettera och stödja kommunerna i bostadsförsörjningsarbetet

Företrädare från tre regioner ger sina bilder av hur och på vilket sätt det regionala utvecklingsorganet kan komplettera och stödja kommunerna i bostadsförsörjningsarbetet, exempelvis genom bearbetning av relevant statistik och data, egna analyser och att erbjuda en arena för dialog, erfarenhetsutbyte och samordning. Exempel ges på aktuella regionala/delregionala underlag och analyser som tagits fram inom området.

Kim Örtenblad, reg-ionplanerare Region Stockholm, Inger Sellers, samhällsplanerare Region Skåne och Lena Lindgren, regionplanerare/fysisk planerare Region Östergötland

14.15

Avslutande diskussion

Vad har vi lärt oss under dagen och vad kan det finnas behov av att fördjupa sig kring framöver? Medverkande i samtal

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!