Webbsändning: Elnätskapacitet och kommunal planering

Hur planerar vi för framtidens elförsörjning?

Anmäl dig

Ett ökat elbehov från datacentra, industri, transporter och växande samhällen förutsätter också en ökad utbyggnad av elnäten i landet. Ett flertal rapporter och initiativ i frågan har presenterats under hösten 2020, och frågan lär vara högaktuell under många år framöver. En av flera gemensamma frågor som lyfts är vikten av planering och tidiga dialoger mellan olika aktörer.

Hur kan kommunerna bidra till utvecklingen och möta elnätsägarnas planer och anspråk? Vad kan dialogen handla om, och vad kan tas om hand i den fysiska planeringen? SKR bjuder nu in till ett seminarium för diskussion och reflektion kring frågorna.

Välkomna!

Konferensen går att se i efterhand under två veckor för seminariedeltagare.

Program

09.00

Den svenska elutmaningen och kommunernas roll

Varför pratas det plötsligt så mycket om el? Och varför ska kommunerna engagera sig i frågan?
Andreas Hagnell, Christina Thulin och Kristina Isacsson, SKR.

Utbyggnad av transmissionsnätet – hur kan vi samverka?

Svenska Kraftnät planerar för närvarande en omfattande nätutbyggnad för att möta framtidens behov av el. Det kommer att kräva fördjupad samverkan och dialog om lokala och regionala behov samt effektivare tillståndsprocesser. Hur kan vi gemensamt skapa förutsättningar för detta?
Katarina Larsson, enhetschef tillstånd, Svenska Kraftnät.

Att samverka mellan elnätsföretag och kommun

Ökat byggande innebär inte bara nya invånare och arbetstillfällen. Det innebär också en ökad belastning på elnäten. Genom tidiga dialoger mellan kommun och elnätsföretag och konkreta diskussioner i planläggningen, kan man skapa samsyn på frågor som rör elkapacitet, bostadsbyggande och infrastruktur.
Martin Karlsson, projektör lokalnät, E.ON.

10.05

Paus

10.15

Det robusta Helsingborg

Inom projektet Det robusta Helsingborg har staden och Öresundskraft arbetat för att utveckla förståelsen för dagens och framtidens energianvändning och möjliggöra för ett ökat elbehov i det snabbt växande Helsingborg. Vad är planeringens roll? Vilka verktyg har kommunen? Var behövs samverkan?
Klara Kylhammar, affärsutvecklare Öresundskraft, Helsingborgs stad.

Uppsalaeffekten – från regional helhetssyn till lokala insatser

Uppsala har under flera år arbetat med att skapa regional och lokal medvetenhet om både problem och möjligheter kring regionens elanvändning och försörjning. Arbetet har resulterat i en gemensam regional bild över utvecklingen liksom som en rad lokala insatser. Effektfrågan tar plats i kommunens verksamhet, från skolkök till stadsplanering.
Linnea Nedar, processledare energiomställning, Uppsala kommun.

Plats för både dagens och morgondagens verksamheter – så kan kommunen rusta för framtidens elförsörjning

I Luleå finns redan den elintensiva stålindustrin och energikrävande datacenter. Nu ska stål produceras fossilfritt och med minskad miljöpåverkan, och Facebook siktar mot att bli nästan tre gånger så stort. Hur kan man som kommun vara med i arbetet för att rusta för framtidens elförsörjning? Elen finns i regionen, men hur får vi den till rätt plats? Vilka är framgångsfaktorerna och vilka är de stora utmaningarna?
AnneLie Granljung, samhällsutvecklingschef, Luleå kommun.

11.15

Paus

11.25

Summering och samtal

Fördjupande samtal med frågor från konferensdeltagare och reflektion tillsammans med dagens talare. Hur kan kommunerna bidra och vad krävs för att vi gemensamt ska kunna hantera elförsörjningen på samhällsnivå?

12.00

Seminariet avslutas

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare
  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!