Webbsändning: Allmännyttiga bostadsbolag och aktiv markpolitik som verktyg för bostäder till alla

Välkommen den 5 november då SKR arrangerar en konferens om hur kommunerna kan använda sig av bostadspolitiska verktyg för bostäder till alla.

Anmäl dig

Program

09.00

Inledning

Vad kan vi förvänta oss av dagen och vad ska vi kunna ta med oss efter seminariet?

Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert SKR.

Utvärdering av Allbolagen

Boverket har utvärderat tillämpningen av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, den så kallade Allbolagen, samt de förändringar i hyreslagen respektive hyresförhandlingslagen som trädde i kraft den 1 januari 2011. Utgångspunkten för utvärderingen var de kommunala allmännyttiga bostadsbolagens roll i vilken de ska agera affärsmässigt och samtidigt vara allmännyttiga. Boverket skulle uppmärksamma eventuella problem till följd av brister i lagstiftningen eller i tillämpningen av lagen och vid behov lämna förslag på åtgärder.

Roger Gustafsson, expert Boverket.


Hur bör den svenska bostadspolitiska modellen utvecklas och vad bör allmännyttans roll vara i framtiden?

Forskaren Martin Grander har kanske mer än någon annan fördjupat sig i den svenska allmännyttans roll och utveckling. I sin doktorsavhandling om den svenska allmännyttan konstaterar han att allmännyttan, trots en gradvis förskjutning mot affärsmässighet och krav på avkastning, fortfarande har en latent förmåga att motverka bostadsojämlikhet. I en alldeles färsk rapport, ”Allmännyttan och jämlikheten” diskuterar Martin möjliga vägar framåt för den svenska bostadspolitiska modellen. Allmännyttan har varit en hörnsten i den generella bostadspolitiken med dess motto ”goda bostäder för alla”. Men i dag spretar allmännyttan runt om i landet. I vissa kommuner fungerar den i linje med politikens avsikt, i andra kommuner handlar det snarare om en boendeform för hushåll med låga inkomster. Och i vissa kommuner existerar inte längre någon allmännytta, eller så stängs låginkomsthushåll ute från de kommunala företagen genom höga inkomstkrav. Martin redogör för vilka bostadspolitiska reformer han anser behövs för att bereda alla en god bostad och vad han ser som en önskvärd roll för allmännyttan i framtiden.

Martin Grander, bostads- och urbanforskare Malmö universitet.

10.30

Bensträckare


Handledning för ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsbolag

Utifrån en tidigare studie som SKR låtit ta fram tillsammans med Sveriges Allmännytta så har det kunnat konstateras att samverkan och samspelet mellan ägare och det kommunala bostadsbolaget eller bostadsstiftelsen skiljer sig åt och fungerar olika bra i olika kommuner. I syfte att utveckla dialogen och samspelet parterna emellan och med utgångspunkt i de lärdomar som dragits om hur ett nära och tillitsfullt arbete kan växa fram och bibehållas över tid har en reviderad handledning för ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsbolag tagits fram av SKR och Sveriges Allmännytta. Handledningen fokuserar på ägarstyrningens rättsliga grund och ägarens formella verktyg för styrning. Därutöver beskriver den de informella redskap som kan bidra till en ändamålsenlig ägarstyrning.

Mattias Jansson, avdelningschef SKR och Susanna Höglund, chefsekonom Sveriges Allmännytta.

Hur kan en kommun nyttja sitt kommunala bostadsbolag på bästa sätt för att främja bostadsförsörjningen

Genom tydliga ägardirektiv och en löpande tillitsfull ägardialog kan en kommun nyttja sitt bostadsbolag för en rad olika syften som sammantaget främjar bostadsförsörjningen. Genom en utvecklad och insiktsfull ägarstyrning kan bolaget ges förutsättningar att utifrån affärsmässiga principer bygga nytt och förvalta sitt bostadsbestånd med högt ställda ambitioner vad gäller olika kvalitets-, miljö- och sociala aspekter. Här redovisar Gävle kommun hur man gått tillväga för att på bästa sätt staka ut rollen och inriktningen för sitt bostadsbolag Gavlegårdarna och vad man förväntar sig att bolaget ska kunna leverera.

Göran Arnell, kommundirektör Gävle kommun.

Hur kan allmännyttan fortsatt vara ett viktigt verktyg för att främja bostadsförsörjningen i hela landet

Det finns idag drygt 300 kommunala bostadsbolag eller stiftelser ägda av kommuner och med ett allmännyttigt syfte. Dessa har utvecklats i olika riktningar utifrån lokala förutsättningar och förhållanden. Frågan är hur utvecklingen kan och bör se ut framöver. Kommer allmännyttan att kunna fullgöra uppgiften att främja bostadsförsörjningen i hela landet genom att bygga nytt, ta ett bostadssocialt ansvar och tillförsäkra boende och ägare ett inflytande i viktiga frågor och kan allmännyttan stå som garant för att tillförsäkra alla kommuninvånare goda bostäder eller måste det fortsatt finnas en sekundär bostadsmarknad/sociala bostäder på sidan om? Här får vi ta del av hur Sveriges Allmännytta som medlemsorganisation för alla dessa bolag och stiftelser ser på dessa frågor.

Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef Sveriges Allmännytta.

12.00

Lunchpaus

13.00

Markpolitik som verktyg för bostadsförsörjningen

Vikten av att bedriva en aktiv och strategisk markpolitik i en kommun kan inte nog understrykas. Tillgång till egen mark möjliggör för en kommun att mer aktivt styra utvecklingen genom att bebygga mark som inte kräver stora investeringar i olika typer av infrastruktur. För kommuner med en aktiv och strategisk markpolitik ges också goda möjligheter att bevaka kommunens intressen av mark för skolor, bostäder och andra allmänna nyttigheter och att säkerställa att den nytillkommande bebyggelsen lever upp till kommunala mål och till en hållbar samhällsutveckling.

Jan-Ove Östbrink och Anna-Bie Agerberg, expert byggande och planering SKR.

Hur kan en kommun nyttja det markpolitiska instrumentet för att främja bostadssociala mål

Örebro kommun har sedan 2017 en policy för markanvisning och riktlinjer för markanvisningar och marköverlåtelseavtal. Örebro arbetar från policy till faktisk markanvisning med att vara tydlig i vad man har för ambitioner och vilka villkor man ställer som grund för val av aktörer som ska ges möjlighet att medverka i samhällsutvecklingen i kommunen och för att åstadkomma en ökad social inkludering.

Patrik Kindström, tf bitr. stadsbyggnadschef, verksamhetschef Örebro kommun

En bättre fungerande byggmarknad genom utvecklad marktilldelning

Genom att utveckla metoder och arbetssätt för marktilldelning och avtalsskrivande kan såväl kommuner som exploatörer ges bättre förutsättningar att föra en konstruktiv och effektiv dialog genom planeringsprocessen. Här redovisas hur man kan tänka och gå tillväga. Resultat från en mindre studie om markanvisningar för social hållbarhet och åtkomliga bostäder redovisas också.

Johan Brisvall, senior-konsult Sharing Capabilities.

14.20

Summering och avslut

Vad har vi lärt oss under dagen och vad kan det finnas behov av att fördjupa sig kring framöver?

Jan-Ove Östbrink, SKR.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!