Väghållningsjuridik

Kommunerna har ett betydande väghållningsansvar. Men hur långt sträcker sig kommunernas skyldigheter och vilket ansvar kan utkrävas av kommunen om den inte uppfyller sina skyldigheter?

Anmäl dig

Innehåll

Kommunerna har ett betydande väghållningsansvar. Som väghållare kommer kommunerna i kontakt med en mängd juridiska frågor. Det kan gälla allt från ansvaret för halkolyckor, ersättningskrav för skadade väganordningar och krav på åtgärder mot bullerstörningar, till förutsättningarna för enskilt huvudmannaskap för vägar, kommunernas ansvar att ordna vägbelysning oeller frågor om stödmurar och utfartsförbud.

Bestämmelser om väghållning finns i flera olika lagar, bl.a. plan- och bygglagen, väglagen, anläggningslagen och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Från ansvarssynpunkt är också reglerna i miljöbalken och skadeståndslagen centrala.

Huvudfrågorna är vanligtvis följande: Hur långt sträcker sig kommunernas skyldigheter? Och vilket ansvar kan utkrävas av kommunen om den inte uppfyller sina skyldigheter?

För att erbjuda en samlad framställning avseende dessa frågor och en genomgång av aktuell praxis samt aktuella frågor och för att samtidigt ge tillfälle till diskussion och erfarenhetsutbyte, ordnar SKR en utbildningsdag på detta tema.

Programinnehåll

Följande avsnitt kommer att behandlas:

 • Inledning - allmänt om väghållning och väghållningsansvar
 • Byggande och drift av gator enligt plan- och bygglagen
 • Ansvaret för gaturenhållningen
 • Kommunerna och väglagen
 • Kommunerna och enskilda vägar
 • Rätten att disponera över gatumark
 • Aktuella väghållningsfrågor
 • Allmänt om ansvarsfrågor
 • Skadeståndsansvaret vid bristande väghållning
 • Ansvar enligt miljöbalken
 • Vissa övriga frågor; Väghållarens ansvar för dagvatten, stödmurar, skadade väganordningar.

Tider

Kursen börjar kl. 09.00, kaffe serveras från kl. 08.30. Kursen avslutas ca kl. 16.15.

Medföljande

Chefsjurist Germund Persson och förbundsjurist Per Henningsson, båda vid avdelningen för juridik på SKR.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Per Henningsson
  Förbundsjurist
 • Germund Persson
  Avdelningschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!