Utbildning i Skriva sig till lärande (STL)

Nu erbjuder SKL fler lärare möjlighet till utbildning inom Skriva sig till lärande, STL. Utbildningen riktar sig till lärare i grundskolans alla årskurser och ämnen.

Anmäl dig

Utbildningen löper över två terminer med start i september 2019. Utbildningen genomförs via blended learning, vilket innebär så väl fysiska som digitala möten och eget arbete online. Under tre heldagar träffas deltagarna på SKL i Stockholm. Träffarna innefattar uppstart och inspirationsmöte, halvtidsmöte samt ett avslutande diplomeringsmöte. Övrigt deltagande sker digitalt.

Denna utbildning riktar sig till yrkesverksamma lärare och utbildningens upplägg tar utgångspunkt i lärarnas egen undervisning. Under utbildningens gång genomför deltagarna undervisning i sina klassrum som sedan analyseras och delas med andra deltagare som grund för kollegialt lärande. Med utgångpunkt i sina analyser och den kollegiala återkopplingen utvecklar sedan deltagarna sin undervisning. Detta utvecklingsarbete pågår under hela utbildningen.

Förutsättningar för att kunna delta i kursen

Undervisning

För att kunna genomföra utbildningen behöver man undervisa i minst en elevgrupp. Totalt ska 6 analysmallar där undervisning dokumenteras och analyseras genomföras. Önskvärt är att man arbetar kontinuerligt med STL-modellen under hela utbildningen då den bygger på förändring av undervisningen.

Digital plattform

En förutsättning för att kunna delta i utbildningen är att det finns tillgång till väl fungerande nätverk som klarar en molnbaserad undervisning. Deltagare och deltagares elevgrupper behöver också ha tillgång till och arbeta via en digital plattform där eleverna kan se och kommentera varandras arbeten.

Tid

Samtliga träffar och inlämningar är obligatoriska vilket innebär att det är en förutsättning att tid ges för att delta i utbildningen. De fasta tiderna kommer att innefatta tre heldagar i Stockholm samt 6 digitala träffar à 2 timmar. Dessa datum meddelas veckan efter sista anmälningsdag.

Det stora arbetet kommer att ske i klassrummet med elever då utbildningens innehåll omsätts till praktik, vilket innebär att tid även behöver avsättas på arbetsplatsen för förarbete och efterarbete av undervisningen. Det har visat sig vara en fördel om flera pedagoger från samma skola deltar i kursen för att utvecklas tillsammans. En framgångsfaktor är även engagerade skolledare som intresserar sig för utbildningen och det utvecklings- och förändringsarbete den leder till i klassrummet.

Om Skriva sig till lärande (STL)

Forskning och bakgrund

Erfarenheter av STL

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Cecilia Gustafsson
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!