Styra för resultat - för controllers och kvalitetsstrateger med flera

Utbildningen sker vid fyra utbildningstillfällen i två dagar vid varje tillfälle. Den ska ge ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning.

Anmälningstiden har gått ut.

Innehåll och genomförande

Utbildningen fokuserar särskilt på att styra mot resultat med hjälp av mål- och resultatstyrning, vikten av att arbeta med en resultatkultur samt beskriva vad som krävs i rollen som controller för att bedriva förändringsarbete inom styrning och ledning.

Utbildningen genomförs i fyra block - datum

Vissa delar av utbildningen kommer troligtvis att genomföras digitalt.

Mellan utbildningstillfällena kommer deltagarna att få hemläxor. Utbildningen består av fyra block och sker följande tillfällen:

3 - 4 november 2020
3 – 4 februari 2021
13 – 14 april 2021
25 – 26 maj 2021

Förberedelser

Inför första utbildningstillfället förväntas deltagarna skicka in beskrivningar på sina styrmodeller och ta fram en nulägesanalys på sin mål-och resultatstyrning. SKR sammanställer också en översiktlig bild som visar kommunens kostnader och resultat bland annat baserat på uppgifter från KKiK, ÖJ med flera.

Referensgrupp

Det är önskvärt att deltagarna, under utbildningens gång, på hemmaplan har tillgång till en referensgrupp (eller liknande) med några representanter från kommunledningen (tjänstepersoner). Syftet med gruppen är att kunna diskutera och applicera det som delges i utbildningen i den egna kommunens styrning och ledning.

Utbildningsinnehåll block 1 - 4

Vid utbildningstillfällen varvas föreläsningar med praktiska övning och gruppdiskussioner. Föreläsare är företrädare från SKR samt externa personer som representerar praktik och forskning. Vid varje tillfälle görs reflektioner kring hur det som tagits upp hanteras eller kan hanteras i respektive kommuns styrning.

Block 1: Ledning och styrning – en introduktion

Syfte: Få en förståelse för olika styrlogiker samt få en bild av vilka trender som finns inom styrning och ledning idag.
Varför behöver vi styrning och ledning? Hur hänger det ihop? Vad är politikens respektive tjänstepersonernas ansvar? Hur har styrningen förändrats över tid?

Vi tar en titt på några styrlogiker och vilka effekter som kan uppnå med dessa. Introduktion kring mål- och resultatstyrning. Självanalys av den egna kommunens styrning. Framtidsspaning – vad är på gång inom styrningen?

Block 2: Planera, följa upp och analysera

Syfte: Lära grunderna i mål- och resultatstyrningens delar planera, följa upp och analysera
Under detta blocket sker en fördjupning kring mål- och resultatstyrning med fokus på att planera, följa upp och analysera. Vad är mål och resultat? Hur hittar vi mätvärden och fakta?

Hur tolkar man och analyserar resultat. Alla viktiga delar för en fungerande styrning.

Block 3: Åtgärder, förändringsarbete och ständiga förbättringar

Syfte: Att förstå grunderna i systematiskt förbättringsarbete
Att gå från ord till handling. Hur kan man arbeta fram förbättringsförslag? Hur kan vi involvera brukare och medborgare i denna processen? Hur skapar man ett kvalitetsarbete med fokus på ständiga förbättringar?

Block 4: Att leda för resultat

Syfte: Att förstå ledarskapets roll för att uppnå resultatförbättringar
Hur skapar man en resultatkultur i sin kommun? En kultur som innebär att alla medarbete känner ett engagemang och delaktighet för att åstadkomma positiva effekter för brukare och medborgare. Hur leder man ett förändringsarbete? Vad krävs av mig som controller? Vilka är mina verktyg?

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare
  • Gunnar Gidenstam
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!