Särskilt boende – hur tillgodoser vi behovet?

Webbsänd heldagsutbildning om prognostisering, planering och byggande av boende för äldre - en av socialtjänstens strategiskt viktigaste frågor framöver.

Anmäl dig

Innehåll

Befolkningen blir allt äldre och vi går mot rekordmånga över 80 år inom en nära framtid.
Även om äldre idag som grupp är friskare än tidigare så kommer fler att behöva särskilt boende. Därför står idag kommuner inför att planera, att bygga om, eller att bygga nytt boende för äldre. Särskilt boende är och kommer under överskådlig tid att vara en av kommunernas strategiskt viktigaste frågor och i SKR:s ekonomirapport redovisas detta som en av kommunernas tyngsta kostnader.

Under dagen kommer vi även att diskutera hur man kan effektivisera byggnation och drift av särskilt boende. Vad kan privata företag bidra med, och hur skulle de lösa frågan om de fick möjlighet?

Sändningen går att se i direktsändning och i efterhand till den 2 juni 2021.

Program

10.00-10.15

Välkomna och introduktion till dagen

Greger Bengtsson, samordnare SKR introducerar dagen och frågan.

10.15-10.30

Byggnation av särskilda boenden

SKR arbetar med en ny ramavtalsupphandling för särskilda boenden, biståndsbedömda trygghetsboenden med mera. Vad kommer det att innebära för kommunerna? Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert SKR.

10.30-11.05

Att prognosticera behovet av äldreboende

Hur kan man jobba med prognoser kring behov av äldreboende? Helena Renström, planeringsledare på avdelningen för planering och analys, på stadsledningskontoret i Göteborg och Greger Bengtsson, samordnare SKR.

11.05-11.20

Paus

11.20-12.00

Samverkan mellan kommuner och privata företag – risker och möjligheter

40 procent av alla äldreboenden byggs idag av privata företag, som sedan avser att driva dem långsiktigt . Hur ser företagen på samverkan med kommunerna? Hur ser kommunerna på företagen? Vad behöver företag och kommuner tänka på för att underlätta processen med att få bra äldreboenden på plats i kommunen? Hur säkras kvalitet och ekonomi? Håkan Tenelius, seniorkonsult hos TeneliusHolm, konsulter i offentliga affärer.

12.00- 13.00

Lunch

13.00-13.20

IVO och tillståndsprocessen

IVO har tillsyn över äldreomsorgen och de särskilda boendena. IVO prövar också tillståndsansökningar från privata aktörer. En verksamhet som läggs ut på entreprenad är också tillståndspliktig. Vad beaktar IVO i sin tillståndsprövning vad gäller lokalers utformning? Marja-Liisa Sten, enhetschef tillståndsavdelningen, IVO och Johanna Eksgård, avdelningsjurist, tillståndsavdelningen, IVO.

13.20-13.30

Paus

13.30-14.00

Kan man effektivisera verksamheten på särskilda boenden?

Går det att sänka kostnaderna på våra särskilda boenden och samtidigt höja kvalitén? Verksamheten på särskilda boenden styrs idag av bland annat kultur, myndighetskrav, detaljerade upphandlingsunderlag och byggregler. Ulla Tansen, chef för Vardaga äldreomsorg, beskriver hur hon skulle göra om hon fick fria händer att forma verksamheten.

14.00-14.15

Paus

14.15-14.45

Samhällsfastigheter

Kommunerna kan bygga boenden själva eller göra en upphandling där både omsorg och lokal ingår. På senare år har det kommit in bolag som Hemsö som bygger åt kommunerna. Kan de göra detta mer effektivt än om kommunerna gör det själva? Hur tänker Hemsö om detta? Åsa Nordell Holmstrand, chef projektutveckling Öst, Hemsö.

14.45-15.00

Paus

15.00-15.25

VR-miljöer för att optimera äldres boendemiljö

Hur kan man ta reda på vilka boendemiljöer som är bäst innan man börjar bygga? I ett forskningsprojekt används virtuella miljöer för att optimera miljöer innan utvecklingsfasen börjar. Dorotea Stellmach, konceptutvecklare Altura.

15.25-15.45

Nytänk kring bemanning och organisering vid boende i Karlskoga

Vid boende i Karlskoga planerar man för nya personalkategorier vilket kommer att ge en helt ny personalstruktur. Fler kommer in på arbetsmarknaden samtidigt som man möter framtida utmaningar inom kompetensförsörjning. Nils Varg, enhetschef Kompetensförsörjningsenheten och Richard Forsman, Karlskoga

15.45

Avslut

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Greger Bengtsson
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!