Samtal om förskolans organisation, ledarskap och yrkesroller, tillfälle 1

Välkommen till rundabordssamtal 30 oktober, 26 november respektive 27 november. Du kan bidra till SKL:s arbete med att stödja kommuner i arbetet med förskolans kvalitet, likvärdighet och kompetensförsörjning.

Anmäl dig

Förskolans kvalitet, likvärdighet och kompetensförsörjning är aktuella utmaningar i landets kommuner. SKL arbetar med förskolans organisation och ledarskap samt arbetslagets yrkesroller. Som en del i arbetet bjuder vi in till rundabordssamtal under hösten vid tre tillfällen med samma innehåll.

Samtalen äger rum vid tre tillfällen med samma innehåll: den 30 oktober, den 26 november respektive den 27 november. Du väljer att anmäla dig till ett av tillfällena.

Syftet är att få mer kunskap om kommuners olika behov och förutsättningar. Samtalen ger även tillfälle för SKL att presentera pågående projekt och för erfarenhetsutbyte mellan kommuner.

Bakgrund och innehåll

Kvalitetsskillnader mellan olika förskolor i Sverige har lyfts fram i olika forskningsstudier och i Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Kvalitetsskillnader innebär att alla barn inte erbjuds likvärdiga förutsättningar och möjligheter till omsorg, utveckling och lärande.

Kommunernas förutsättningar ser olika ut, liksom tillgången till legitimerade förskollärare och andelen medarbetare med utbildning för att arbeta med barn. Det ställs stora krav på förskolans huvudmän att organisera så att såväl medarbetares som rektorers kompetens används rätt. Detta kommer vi att diskutera under rundabordssamtalens förmiddagspass.

Förskolans reviderade läroplan förtydligar bland annat förskollärares särskilda ansvar för undervisningen och att barnskötare har en viktig roll i arbetslagets uppdrag. Barnskötares yrkesroll behöver dock tydliggöras ytterligare, både i relation till förskolans mål och till förskollärares roll och ansvar. Detta kommer vi att diskutera under rundabordssamtalens eftermiddagspass.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare
  • Kalle Berg
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!