Nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende

11 november lanseras det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för självskadebeteende. Programmet riktar sig till hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola/elevhälsa.

Anmäl dig

Innehåll

Programmet, i kombination med arbete för att stödja spridning och implementering, ska öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev.

Programmet är en del av regionernas system för kunskapsstyrning och RSS, regionala samverkans- och stödstrukturer.

Program

08.30

Registrering och fika

09.30

Introduktion till nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende

  • Företrädare för Nationellt system för kunskapsstyrning/Nationellt programområde psykisk hälsa berättar om varför arbetet initierats och om hur det nationella implementeringsstödet riggas.
  • Kommentar från brukarrörelsen
  • Nationella arbetsgruppen för självskadebeteende redogör för framtagande, innehåll och användningsområden av VIP.

11.30

Gemensam lunch

12.30 – 15.30

Valbara seminariepass.

A. Bemötande – våga fråga, kunna bemöta

Självskadebeteende väcker mycket känlsor bland behandlare och annat personal inom elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Många vårgar inte fråga om självskadebeteende av rädsla för att göra det värre, eller så vet man inte hur man ska bemöta individer med självskadebeteende. Med rollspel, pratkiska exempel och med stöd av VIP-självskadebeteende exemplifieras och diskuteras hur bemötande och bedömning av individer med självskadebeteende kan förbättras.

B. Rätt insatser på rätt nivå

Vad kan vi göra för att ge hjälp och stöd till personer med lindrigt självskadebeteende på rätt nivå när uppdraget inte är behandling? När kan behandlande insatser ges inom första linjen/primärvården och när ska remittering till specialistpsykiatrin ske?

Representanter från socialtjänst, elevhälsovård, primärvård och specialistpsykiatri deltar i paneldiskussion där utrymme ges för reflektion och frågor.

C. Samverka – när det behövs!

Individer med självskadebeteende behöver ofta insatser från flera verksamheter (skola/hälso- och sjukvård/socialtjänst), men samverkan sker alltför sällan. Vilka förutsättningar behövs för fungerande samverkan? Vad behöver och kan jag som chef eller medarbetare göra för att det ska bli effektiva samordnande insatser för individen?

12.30

Seminariepass 1

Välj mellan A, B och C ovan.

13.45

Fika och förflyttning

14.15

Seminariepass 2

Välj mellan A, B och C ovan.

15.30

Avslutande mingel

Informationsansvarig

  • Helena Orrevad
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!