Lika villkor och olika förutsättningar - om valfrihetssystem

SKL presenterar en aktuell bild av skillnader i förutsättningar mellan verksamhet som bedrivs i egen regi i förhållande till verksamhet som bedrivs av externa leverantörer. En viktig frågeställning är om skillnaderna kan, bör eller ska beaktas för att uppnå likabehandling?

Anmäl dig

Programinnehåll

Frågan om villkoren i valfrihetssystemen är högaktuell, inte minst i ljuset av debatten om vinster i välfärden och underskotten i kommuner och landsting. Flera utredningar studerar hur förutsättningarna i välfärden kan förbättras, hur ersättningsmodellerna kan förnyas och styrningen utvecklas. Sveriges Kommuner och Landsting bedriver ett projekt som på olika sätt berör principen om likvärdiga villkor och konkurrensneutralitet i valfrihetssystem (LOV).

Lika villkor och olika förutsättningar anspelar på att offentlig respektive privat driven verksamhet lyder under delvis olika förutsättningar, men ändå ska klara sitt uppdrag på de villkor som angetts i förfrågningsunderlaget. Seminariet fokuserar på de ekonomiska villkoren och förutsättningarna för utförarna i valfrihetssystemen.

  • Konkurrerar den egna regin med privata utförare på valfrihetsmarknaden på lika förutsättningar?
  • Varför ska egenregi parera för variationer när privata aktörer tillkommer eller lämnar marknaden?
  • Och vad händer när utförare i offentlig regi inte lever upp till angivna krav?

Program

Inledning

Moderator Lars Kolmodin

Inledning – huvudmannens förutsättningar

Välkomna och inledning. Mattias är nytillträdd chef på SKL, men har som f.d. kommundirektör en gedigen erfarenheter av styrning och ledning i offentlig verksamhet. Mattias inleder konferensen och delar sina erfarenheter av kommunen som drivande samhällsaktör och balansen att dels leda och utveckla en effektiv och kvalitativ verksamhet, och samtidigt skapa goda förutsättningar för näringslivet att utvecklas – också in på välfärdsområdet.

Mattias Jansson, sektionschef Demokrati och Styrning, SKL

Likabehandlingsprincipen mellan utförare i en juridisk kontext

Vilken är den juridiska uttolkningen av likabehandling mellan utförare? Daniel har analyserat den juridiska innebörden av likabehandling av utförare och kommenterar förarbete och aktuella rättsfall inom konkurrensområdet.

Daniel Ekwall, förbundsjurist, SKL

Redovisning av projektet, skilda förutsättningar beroende på regiform

På uppdrag av SKL har utförarnas förutsättningar analyserats. Beroende på i vilken kontext utföraren verkar inom, är förutsättningar olika. Kan – och i så fall hur – kan beställaren ta hänsyn till dessa? Kent Nilsson presenterar slutsatserna av det projekt som genomförts.

Kent Nilsson, lektor Luleå Tekniska Universitet, LTU

Myndigheternas tillsyn av och stöd för valfrihetssystem

Nina har personlig erfarenhet från myndigheternas båda uppdrag av tillsyn och stöd. Nina kommenterar Konkurrensverkets ansvar för tillsyn av en fungerande konkurrens i valfrihetssystemen och de ärenden som myndigheten haft för bedömning. Upphandlingsmyndigheten – å andra sidan – har en stödjande roll och driver utvecklingen av de strategiska frågorna är vad gäller utkontraktering och då i förhållande till ett valfrihetssystem, däribland är konkurrensneutraliteten en aspekt.

Nina Radojkovic, Upphandlingsmyndigheten

Likabehandling i en politisk kontext

Mats har en mångårig erfarenhet från offentlig verksamhet som ledande politiker i hälso- och sjukvårdsstyrelsen där han medvetet arbetat för ökad valfrihet och en mångfald av aktörer. Mats delger sina politiska erfarenheter hur man skapar förutsättningar för en fungerande välfärdsmarknad.

Mats Eriksson, konsult Reformklubben , före detta ordförande i LS Region Halland respektive ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation

Ersättning för uppdrag och ansvar i Region Värmland

Politiken i Region Värmland har satt frågan om konkurrensneutralitet på agendan och tillämpar sedan flera år en policy för hur detta ska uppnås. Policyn adresserar också frågan om den kommunala särarten och regionens särskilda ställning som både huvudman och utförare, vilket också beaktas ur en ekonomisk synvinkel.

Region Värmland, Charlotta Torheim

(O)lika villkor

Vårdföretagarna har på olika sätt uppmärksammat att privata utförare inte alltid ges samma förutsättningar som verksamhet i offentlig regi. Det handlar inte enbart om ekonomiska villkor, utan också om andra faktorer som tillgång till information och IT-system eller kompetenshöjande insatser för personalen. Går det att göra något åt?

Sabina Joyau, Vårdföretagarna

Hur bygger vi tillit mellan beställare och utförare?

Christine har varit medverkat som SKL:s expert i Tillitsdelegationen och har bidragit till delegationens resultat. Christine reflekterar över hur samverkansformer påverkar relationen och tilliten mellan beställare och utförare och ger exempel på kommuner som lyckats väl. Den nödvändiga uppföljningen – är den en dealbreaker för tilliten, eller kan den överleva granskning och ansvarsutkrävande?

Christin Feuk, Avdelningen för Ekonomi och styrning, SKL

Avslut och summering

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!