Inställt: Motverka välfärdsbrottslighet

Konferensen uppmärksammar förekomsten av välfärdsbrottslighet inom olika områden. Medverkande bidrar med förslag och exempel på arbetssätt och metodik för att öka organisationens förmåga att stå emot välfärdsbrottslighet och korruption. 

Programinnehåll

Välfärdssystemen står inför växande utmaningar i många olika avseenden, ekonomiska gapet ökar, demokratin utmanas och välfärdsbrottsligheten utvecklas mot att bli allt mer systematisk och organiserad. Förtroendet för det allmänna och medborgarnas acceptans för skatteuttag är i stor utsträckning beroende av om kommunens eller regionens uppfattade seriositet, där initiativkraft och robusthet att stå emot välfärdsbrottslighet är grundläggande förutsättningar.

09:00 Mingel och frukost

Kom tidigt och mingla med kollegor från när och fjärran.

10:00 Konferensen inleds

Moderator och projektledare Lotta Ricklander hälsar välkomna.

Organisationens svaga länkar

Möjliggörare för uppkomst och fortgående av välfärdsbrottslighet. Organisationens svaga länkar som utnyttjas i egennyttigt och brottsligt syfte.

Samtal med Johanna Skinnari, erfaren utredare på Brottsförebyggande rådet med huvudsakliga forskningsområden otillåten påverkan, ekonomisk och organiserad brottslighet samt bidragsbrott. Myndigheten verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Erfarenheter och exempel

Medverkande från kommuner och regioner belyser förekomsten och arten av problem inom hälso- och sjukvården respektive kommunal verksamhet och hur man agerat för att förebygga, åtgärda och lagföra. Medverkande presenteras senare.

Sökes: moralisk kompetens!

Vikten av att bygga, stärka eller återskapa organisationens trovärdighet och integritet lyfter frågan om etik och värdegrund in till högsta ledningsnivå. Den framgångsrika organisationen måste tillåta användning av individers förnuft, samvete och empati i förening. Där ligger organisationens nycklar för att motverka korruption.

Samtal med Tomas Brytting, docent i företagsekonomi, specialiserad på etikfrågor, verksam på högskolan Ersta Sköndals Högskola. Tomas bidrar med kunskap baserat på lång erfarenhet av företagsetiska frågor. Hans forskning har syftat till att undersöka spänningsfältet mellan etik och ekonomi, främst på organisations- och individnivå.

Erfarenheter om kommuner och regioners förebyggande åtgärder

Är offentlig sektor handlingsberedd och rustad att stå emot välfärdsbrottslighet, eller präglad av aningslöshet och naivitet?

Att förhindra uppkomst är ett bättre alternativ än att åtgärda upptäckta problem. Därför är goda praktiska exempel på åtgärder viktiga erfarenheter att sprida till andra. Presentation av slutsatser och goda exempel från en studie av kommuners och regioners förebyggande arbete.

Samtal med Anders Haglund med lång erfarenhet från revisionsområdet och arbete som både yrkesrevisor och som förtroendevald revisor. Grundad i mångårig erfarenhet har Anders kunskap om brister, riskområden likväl som förslag på åtgärder som främjar motståndskraft.

Sveriges Kommuner och Regioners stöd till kommuner och regioner

Information, stöd och verktyg som bidrar och underlättar i kommunens eller regionens eget arbete. Sakkunniga från olika verksamhetsområden medverkar. Lotta Ricklander, sakkunnig revision/kommunal juridik. Cecilia Berglin, sakkunnig korruption och otillåten påverkan. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist med fokus på korruption, kommunal- och förvaltningsrätt. Lars Kolmodin, sakkunnig konkurrensområdet.

16:00 Konferensen avslutas

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!