Inställt: Kurs om lokalhyra

Under denna tvådagars kurs om kommunernas och regionernas lokalhyresavtal går vi igenom hyreslagens bestämmelser om lokalhyra, från såväl hyresvärdens som hyresgästens perspektiv.

Innehåll

Under denna tvådagars kurs går vi igenom hyreslagens bestämmelser om lokalhyra från såväl hyresvärdens som hyresgästens perspektiv. Kursen behandlar bl.a. frågor om vad som bör regleras i hyresavtalet, principerna för hyressättning och övriga hyresvillkor. Vi tar också upp förfarandet vid uppsägning, lokalhyresgästens besittningsskydd och möjligheterna för hyresgästen att överlåta eller upplåta lokalen i andra hand. Vi tar även upp frågor om lokalens skick och reglerna för hyresnedsättning m.m. vid brister.

Ett avsnitt ägnas åt annan lagstiftning som kan vara av intresse vid lokalhyra, bl.a. kommunal- och konkurrensrättsliga regler samt momsreglerna vid lokalhyra. Även reglerna om offentlig upphandling och vad som gäller beträffande när hyresundantaget är tillämpligt samt när upphandlingsskyldighet föreligger behandlas under kursen. Slutligen tar vi också upp aktuella frågor inom området för offentliga fastigheter.

När det gäller lokaler uppträder kommuner och regioner liksom deras bolag både som hyresvärdar och hyresgäster. Både i strategiska frågor och i den dagliga förvaltningen är det viktigt att kommunerna, regionerna och bolagen är väl insatta i de regler som gäller för lokalhyra, vilka på flera punkter avviker från bestämmelserna om bostadshyra. En grundläggande fråga är naturligtvis tillämpningsområdet för lokalhyresreglerna i förhållande till andra upplåtelseformer.

När kontrakt tecknas är vidare frågor om avtalstidens längd, ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst samt hyran av central betydelse. Reglerna om uppsägning och hyresgästens besittningsskydd vid lokalhyra kräver särskild uppmärksamhet. Förbiseenden t.ex. beträffande vilken typ av avtal det är fråga om eller ifråga om de formella reglerna kring uppsägningsförfarandet kan bli kostsamma.

Program dag 1 - preliminära tider och programpunkter

09.30 Samling med kaffe

10.00 Allmän genomgång av hyreslagens bestämmelser om lokalhyra. Vad är lokalhyra?

 • Gränsdragning mot andra upplåtelseformer
 • Hyrestid/hyresförhållande
 • Principer för hyressättning m.m.
 • Hyrans storlek, formerna för hyrans bestämmande, betalning av hyran
 • Lokalens skick
 • Hinder i hyresrätten, tillträde
 • Hyresvärdens förpliktelser, hyresgästens vårdnadsplikt m.m.

12.00 Lunch

13.00 Moms vid lokalhyra

13.15 Fortsatt genomgång av hyreslagens bestämmelser

 • Lokalens skick (fortsättning)
 • Ändrad användning
 • Överlåtelse/upplåtelse i andra hand m.m.
 • Utdelning av övningsuppgifter.

14.30 Kaffe

15.00-16.30 Genomgång av övningsuppgifter

 • Fortsatt genomgång av hyreslagens bestämmelser
 • Övergivande av lägenhet
 • Preskription
 • Lokalhyreskontraktet, preliminäravtal, "fällor" i lokalhyreskontraktet, genomgång av kontraktsmallar.

19.00 Middag (förbokas vid anmälan)


Program dag 2 - preliminära tider och programpunkter

08.30 Fortsatt genomgång av hyreslagens bestämmelser

 • Uppsägning och besittningsskydd forts
 • Förverkande.

10.00 Kaffe

10.30 Annan lagstiftning att uppmärksamma vid lokalhyra

Offentlig upphandling vid lokalhyra.

12.00 Lunch

13.00 Aktuella frågor inom området för offentliga fastigheter

13.40 Fortsatt genomgång av hyreslagens bestämmelser

 • Förfarandet vid tvister
 • Försummad hyresbetalning
 • Förfarandet vid förverkande
 • Tvist om besittningsskyddet samt utdelning av övningsuppgifter.

14.30 Kaffe

15.00-16.00 Genomgång av övningsuppgifter

 • Lokaler vid obestånd
 • Hyresgästens obestånd
 • Hyresvärdens obestånd.

Medverkande

Förbundsjuristerna Olof Moberg, Anna Marcusson och Daniel Ekwall (avsnittet om LOU) från avdeningen för juridik, SKR.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Olof Moberg
  Förbundsjurist
 • Anna Marcusson
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!