Fokus: ekonomiskt bistånd

Välkommen till en tvådagars konferens med fokus på ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser.

Anmäl dig

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuder tillsammans med Kommunalt nätverk för utveckling (KNUT) in till en tvådagars konferens med fokus på ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser dess utmaningar och möjligheter.

Årets konferens kommer att vara webbsänd och du kommer att kunna ta del av alla seminarier, då det finns möjlighet att se konferensen i två veckor efter sändningsdag.

Programmet kommer bland annat att innehålla aktuella frågor inom arbetsmarknadspolitiken, forskningsresultat från Danmark om vikten av samordnade insatser, seminarier med inspiration på metodutveckling och implementering inom området samt en intressant inblick i hur Finland organiserat arbetet med ekonomiskt bistånd.

Program 2 februari

Moderatorer Cecilia Teir och Johanna Kreicbergs

12.45-13.05 Inledning av dagen

Medverkande: Roy Melchert, sektionschef, SKR, Helene Bengtson, förvaltningschef, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Sundbyberg och Elisabeth Bovin-Exner, Socialnämndens ordförande i Salem

13.05-13.30 Arbetsmarknadspolitiken och ekonomiskt bistånd

Medverkande: Roger Mörtvik, statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet och Roy Melchert sektionschef SKR

13.30-14.30 Aktuellt forskningsläge inom arbetsmarknadsinsatser

BIP är ett omfattande danskt forskningsprojekt som har granskat vilka faktorer som är verksamma för att stötta arbetslösa med svag konkurrenskraft till arbete. Här presenteras ett sammandrag av de viktigaste resultaten, vikten av samordnade insatser och tron på medborgarnas framtid i jobb.

Medverkande: Charlotte Liebak Hansen, forskningschef Væksthusets Forskningscenter i Köpenhamn

BIP utifrån svenska förhållanden - Hur kan samordningsförbunden vara en resurs?

Medverkande: Ola Andersson NNS och Samuel Grahn/Fredrik Tågsjö, Samordningsförbundet Halland.

14.30-14.45 Paus

14.45-15.15 Pandemins effekter på individ- och familjeomsorgen

Medverknade: Isabelle Carnlöf, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys delger några av resultaten från rapporten om pandemins effekter på Individ- och familjeomsorgen.

Hur har vi ställt om? Exempel från två kommuner

Medverkande: Tanja Pitkänen, resultatenhetschef Arbetsmarknad, och Annica Aveling, resultatenhetschef Egen försörjning i Södertälje kommun samt Ann-Charlotte Jalakas, tf. enhetschef försörjningsstödsenheten i Nynäshamns kommun

15.15-15.30 Paus

15.30-16.15 Arbete med MIX leder till positiva synergieffekter.

Jönköpings läns kommuner har, med samordning av Kommunal utveckling, arbetat med att integrera och implementera Instrument X© tillsammans med MI, MIX©, i länets 13 kommuner. Syftet är att främja det övergripande utvecklingsarbetet inom ekonomiskt bistånd. Under perioden 2019-2022 finns MIX© med i ett ESF-projekt och en forskningsstudie på Kommunal utveckling, vilka inom kort kommer att presenteras.

Medverkande: Karin Fröderberg, FoU-ledare för området Arbete och delaktighet, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län.

Forskningsprojektet ”Identiteter, inflytande och inkludering”

I det praktiknära forskningsprojektet följeforskas MIX©-arbetet och bygger vidare på en del av den studie av Instrument X© som SKR och Stockholms universitet genomförde under 2019.

Medverkande: Iréne Josephson, filosofie doktor och forskningsledare Kommunal Utveckling, Region Jönköpings län.

16.15-16.25 Avslut - moderatorer

Presentation av morgondagens programpunkter.

Program 3 februari 2021

08.45-08.55 Inledning av moderatorer

08.55-09.10 Nyheter från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för kommunernas arbete i syfte att stärka föräldralediga som får försörjningsstöd för att korta vägen till egen försörjning.

Medverkande: Samira Aqil och Anna-Karin Sandén, utredare Socialstyrelsen.

09.10-09.15 Kort paus

09.15-09.45 Parallella seminarier

 • Människan i fokus - Framgångsfaktorer i glappet mellan stolarna. MIA Vidare arbetar för att människor som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, gränslandet mellan myndigheternas ordinarie uppdrag, ska få rätt stöd. Personliga möten och samverkan ger framgång. Metoder som Supported Employment/IPS, case management och Bostonmodellen har varit grunden i projektet. Medverkande: Annica Falk, projektchef MIA Vidare
 • IPS ger unga stöd till arbete och studier Genom att tidigt fånga upp unga vuxna och ge stöd till arbete eller studier fyller projekt Alis glappet i stödstrukturen mellan ungdoms- och vuxenlivet. Metoden IPS används med komplement av mentorskap för att kunna ge ett stöd som täcker in alla livsområden. Medverkande: Karin Karlberg, projektledare Alis, Enheten för arbetsrehabilitering i Södertälje kommun
 • Långvarigt ekonomiskt bistånd – hur bryter vi det? Borås har tillsammans med 26 andra kommuner deltagit i ett tre-årigt SKR-projekt för att bryta långvarigt bidragsmottagande av ekonomiskt bistånd. De berättar hur de kunnat minska det långvariga bidragsberoendet och vilka lärdomar och erfarenheter de inhämtat. Medverknade: Annkristin Rolfsson, enhetschef på Arbetslivsförvaltningen – Försörjningsenheten i Borås stad.

09.45-09.50 Kort paus

09.50-10.20 Parallella seminarier

 • KNUT - Ett tvärkommunalt välfärdslabb berättar om AM-X, ett nytt verktyg för arbete tillsammans med de individer som har behov av en mer fördjupad kartläggning och kan behöva ytterligare stöd i att utforska mål och delmål för att nå arbete och egen försörjning.
  Medverkande: Lena Rogeland och Cecilia Teir, koordinatorer för KNUT, Kommunalt Nätverk för Utveckling
 • Kvalitetssäkring och implementering av MI inom socialtjänsten FoU Nordväst kartlade 2018 användandet av MI Motiverande samtal i Nordvästkommunerna i Stockholms län. Syftet var att få ett nuläge och för att kunna inspirera och stödja i implementering och kvalitetssäkring av användandet av MI. Vi får ta del av kommunernas erfarenheter, goda exempel och tankar framåt.
  Medverkande: Katja Bryggare Lehto, utvecklare, enheten för ekonomiskt bistånd i Sollentuna samt medforskare inom FoU Nordväst. Anna Gärdegård, Forsknings- och utvecklingsledare, FoU Nordväst.
 • Långvarigt ekonomiskt bistånd – hur bryter vi det? Timrå har tillsammans med 26 andra kommuner deltagit i ett tre-årigt SKR-projekt för att bryta långvarigt bidragsmottagande av ekonomiskt bistånd. De berättar hur de kunnat minska det långvariga bidragsberoendet och vilka lärdomar och erfarenheter de inhämtat. Medverekande: Pernilla Krasser, enhetschef Försörjningsstöd och Karin Sandström, Specialistsocionom i Timrå Kommun

10.20-10.35 Paus

10.35-11.05 Parallella seminarier

 • Med fokus på hela familjen: Malmö stad berättar om hur de implementerar arbetet med fokus på barnfamiljer som är i eller riskerar att hamna i långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Angreppssättet, som du får ta del av i denna föreläsning, bygger på principerna Närhet och Helhet med fokus på hög tillgänglighet till sin socialsekreterare, barnperspektiv, hela familjens behov av stöd, jämställdhet och stegförflyttningar. Meverkande: Elham Kaaling Adnanipour, sektionschef, Sektionen för försörjningsstöd och Hela familjen samt Jasmina Muhamedagic socialsekreterare Hela familjen i Malmö stad
 • Utanför sjukförsäkringen - vad händer då? Gruppen som är förhindrade att arbeta och saknar sjukdomsgrundande inkomst - hur ser det ut för dem? Erfarenheter från ESF-finansierade projektet Hälsofrämjande etablering. Medverkande: Patrik Nilsson, utredare SKR/Strängnäs kommun samt Carina Cannertoft, projektledare SKR
 • Långvarigt ekonomiskt bistånd – hur bryter vi det? Härnösand har tillsammans med 26 andra kommuner deltagit i ett tre-årigt SKR- projekt för att bryta långvarigt bidragsmottagande av ekonomiskt bistånd. De berättar hur de kunnat minska det långvariga bidragsberoendet och vilka lärdomar och erfarenheter de inhämtat. Medverkande: Solbritt Höglund, enhetschef och Maria Lindberg, socialsekreterare med samordningsansvar för nyanlända i Härnösands kommun

11.05-11.10 Kort paus

11.10-11.45 Finlands utkomststöd, hur fungerar det?

Finlands Kommunförbund delger oss erfarenheter från förändringsprocessen och hur förstatligande av deras utkomststöd, motsvarande vårt försörjningsstöd, fungerar idag.Medverkande: Annika Korpela, jurist på Finlands Kommunförbund.

11.45-12.00 Sammanfattning av dagen och aktuellt framåt från SKR

Medverknade: Lena Rogeland och Cecilia Teir, KNUT, Ulrica Runemar och Carina Cannertoft, utredare respektive handläggare på SKR.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Ulrica Runemar
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!