Exploateringsavtal

Vi går igenom igenom reglerna om exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Vi berör också senare års utrednings- och lagstiftningsarbete. 

Anmäl dig

Från den 1 januari 2015 finns regler om exploateringsavtal och kommunala markanvisningar. Många frågor är dock ännu oklara. Vad gäller t.ex. ifråga om krav på energieffektivitet och tillgänglighet, s.k. kommunala särkrav. Och hur kan man förhålla sig till upphandlingsreglerna. Är den s.k. La Scala-domen fortfarande relevant?

Kommunerna tillämpar regelmässigt exploateringsavtal eller markanvisningsavtal när mark ska exploateras av professionella byggherrar. Från att ha betraktats som civilrättsliga avtal av intresse bara för avtalsparterna har sådana avtal på senare tid tilldragit sig en allt större uppmärksamhet.

Innehåll

 • Under kursdagen går vi igenom reglerna om exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Vad innebär bestämmelserna om kommunala riktlinjer för sådana avtal? Och vad får exploateringsavtal och markanvisningsavtal innehålla, t.ex. i fråga om krav på exploatören. En särskild fråga i sammanhanget är de s.k. kommunala särkraven. Får kommunerna ställa sådana krav fortsättningsvis och hur kan det i så fall göras?
 • Vi berör också senare års utrednings- och lagstiftningsarbete. Vad hände t.ex. med gatukostnadsreglerna, kraven på medfinansiering av trafikinfrastruktur och möjligheterna att ställa tekniska egenskapskrav i detaljplaner.
 • SKR har tagit fram ett underlag för exploateringsavtal som kan användas som stöd när en kommun tillsammans med en exploatör utarbetar och förhandlar fram ett genomförandeavtal kopplat till ett detaljplanearbete. Med utgångspunkt från underlaget diskuterar vi olika exempel på avtalsklausuler som kan användas i exploaterings- och markanvisningsavtal. Vi tar också upp vissa andra rättsliga frågor som rör kommunala markanvisningar och exploateringsavtal. Utrymme ges även för erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.

Programpunkter

 • Olika former av genomförandeavtal
  - Exploateringsavtal
  - Markanvisningsavtal
 • Bakgrunden till regleringen

Genomgång av reglerna;

 • Riktlinjer för kommunala markanvisningar
  - Vad säger lagen?
  - Hur kan riktlinjerna utformas
 • Kommunala riktlinjer för exploateringsavtal
  - Vad säger lagen?
  - Hur kan riktlinjerna utformas?
 • Regler om innehållet i exploateringsavtal i PBL
  - Lagstödet - vad får exploateringsavtal innehålla respektive inte innehålla
 • Förbud mot kommunala särkrav i PBL
  - Är det slut med kommunala energikrav och tillgänglighetskrav?
 • Handläggningsregler – kopplingen till planprocessen
 • Kostnadsfördelning - exploatörsparagrafen och gatukostnadsreglerna, vilka ekonomiska krav kan ställas på exploatören?
 • Andra rättsliga frågor
  - Reglerna om fastighetsförvärv
  - Markpriset kontra statsstödsreglerna
  - Upphandling och exploateringsavtal
 • Genomgång av exempel på avtalsklausuler i exploaterings- och markanvisningsavtal

Medverkande

Chefsjurist Germund Persson och förbundsjurist Olof Moberg från avdelningen för juridik, Sveriges Kommuner och Regioner.

Tid och plats

Kursen börjar kl.09.00 och avslutas 16.30. Ett tidsatt schema för dagen med tider för pauser och avbrott för lunch kommer att delges deltagarna före kurstillfället.

Kursen i exploateringsavtal webbsänds vid två tillfällen under hösten 2020: den 10 september och den 24 september. Kursen har samma upplägg båda gångerna. Under sändningen kommer deltagarna att kunna ställa frågor via en chattfunktion.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Olof Moberg
  Förbundsjurist
 • Germund Persson
  Avdelningschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!