Barnkonventionen som svensk lag – tolkning, tillämpning och förhållandet till annan nationell lagstiftning

Ett juridiskt seminarium om hur svensk lag överensstämmer med FN:s konvention om barnets rättigheter samt hur inkorporeringen av barnkonventionen påverkar tolkning och tillämpning av nationell lagstiftning.

Anmäl dig

Innehåll

Välkomna till ett juridiskt seminarium om barnkonventionen som svensk lag. Charlotte Palmstierna, huvudsekreterare i barnkonventionsutredningen, redogör för utredningens arbete och slutsatser i förhållande till kommunala och regionala verksamheter.

SKR:s förbundsjurister diskuterar vidare hur barnkonventionen förhåller sig till annan nationell lagstiftning inom olika rättsområden som är aktuella för kommuner och regioner samt redogör för andra aktuella juridiska frågor som rör barnets rättigheter.

Program

10.00-10.20 Inledning

Vad har hänt sedan barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020?
Mia Hemmestad, Ylva Lindblom.

10.20-11.00 Barnkonventionsutredningens arbete och slutsatser

Charlotte Palmstierna berättar om arbetet med utredningen och utredningens slutsatser i de delar som berör kommuner och regioner. Charlotte kommer framförallt att fokusera på de delar där det finns oförenligheter, men även de delar där utredningen bedömer att svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen.

11.10-12.00 Barnkonventionsutredningens arbete och slutsatser fortsätter

12.00 Lunch

13.00-13.15 Socialtjänst

Mia Hemmestad tar upp aktuella frågor om barnkonventionen som berör socialtjänsten.

13.15-13.35 Vårdnad, boende och umgänge

Ylva Lindblom reder ut hur SKR ser på barnkonventionsutredningens bedömningar vad avser förfaranden om vårdnad, boende och umgänge samt andra relevanta frågor angående barnkonventionen för den kommunala familjerätten.

13.35-13.55 Ställföreträdare för barn

Kalle Larsson redogör för hur SKR tolkar bestämmelserna i föräldrabalken som barnkonventionsutredningen har haft synpunkter på, bland annat vad avser att barnet ska ha uppnått en särskild ålder för att det ska höras. Även andra relevanta frågor om ställföreträdarskap för barn tas upp.

14.05-14.25 Utbildning och barnomsorg

Ann Sofi Agnevik berättar om hur SKR ser på barnkonventionsutredningens slutsatser vad gäller skola och barnomsorg samt om det med hänsyn till att barnkonventionen blivit lag finns skäl att tolka och tillämpa skollagen på ett annat sätt.

14.25-14.40 Hälso- och sjukvård

Anna Åberg tar upp relevanta frågor om barnkonventionen samt hälso- och sjukvårdslagen och annan kringliggande lagstiftning.

15.00-15.20 Plan- och bygglagen

Johan Larsson redogör för vad det innebär att barnkonventionen har blivit svensk lag vid planläggningen samt handläggningen av ärenden enligt plan- och bygglagen.

15.20-15.45 Hur kan kommuner och regioner tillämpa barnkonventionen i praktiken?

Marie Lundin Karphammar berättar om hur barnkonventionen kan tillämpas i praktiken samt vilka utmaningar som ligger framför oss.

15.45-16.00 - Avslutning


Medverkande

Charlotte Palmstierna, huvudsekreterare i barnkonventionsutredningen.

Förbundsjuristerna Ann Sofi Agnevik, Mia Hemmestad, Johan Larsson, Kalle Larsson, Ylva Lindblom och Anna Åberg, samtliga på SKR:s avdelning för juridik.

Marie Lundin Karphammar, jurist och handläggare i frågor om barnets rättigheter vid avdelningen för vård och omsorg på SKR.

Läs vidare

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist
  • Ylva Lindblom
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!