Avgiftsskyldighet, betalningsansvar och kravhantering i va-verksamhet och renhållningsverksamhet

VA- och renhållningsavgifterna uppgår till betydande belopp och är väsentliga för finansieringen av dessa verksamheter, varför god kännedom om regelsystemet är en förutsättning för att undvika onödiga 'kundförluster' och för att behandla abonnenter och kunder korrekt och rättvist.

Anmäl dig

Innehåll

VA- och renhållningsavgifterna uppgår till betydande belopp och är väsentliga för finansieringen av dessa verksamheter. Det gör att det är viktigt att frågor om avgiftsskyldighet, betalningsansvar och kravhantering handläggs riktigt, både för att kommuner och kommunala bolag som driver verksamheterna ska undvika onödiga "kundförluster"' och för att fastighetsägare och andra abonnenter/kunder ska behandlas korrekt och rättvist.

God kännedom om regelsystemet är en förutsättning för detta, särskilt som det i huvudsak handlar om offentligrättsligt reglerade avgifter där bestämmelserna i vissa avseenden avviker från vad som gäller inom andra avgiftsområden. Både när det gäller VA- och avfallsområdet finns också andra regler, t.ex. i inkassolagstiftningen, som är viktiga att känna till.

För att erbjuda en samlad framställning avseende dessa frågor och genomgång av aktuell rättspraxis och för att samtidigt ge tillfälle till diskussion och erfarenhetsutbyte, ordnar SKR en utbildningsdag på detta tema.

Programinnehåll

Följande avsnitt kommer att behandlas:

 • Allmänt om regleringen av va- och renhållningsavgifter
 • Förutsättningar för avgiftsskyldighet
 • Vilka avgifter ska betalas?
 • När inträder avgiftsskyldigheten?
 • Vem/vilka är betalningsansvariga - vem kan vara abonnent?
 • Undantag från betalningsskyldighet?
 • När ska betalning ske?
 • Uppskov med betalning
 • Dröjsmålsränta
 • Betalningspåminnelse
 • Kravhantering
 • Inkassoverksamhet
 • Avstängningsfrågor
 • Betalningsföreläggande eller annan processform.

Tid

Kursen börjar kl. 09.00, kaffe serveras från 08.30. Kursen avslutas ca kl 16.15.

Medverkande

Chefsjurist Germund Persson och förbundsjurist Anna Marcusson, båda vid avdelningen för juridik, SKR.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Anna Marcusson
  Förbundsjurist
 • Germund Persson
  Avdelningschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!