Agenda för arbete – med fokus på idé och kunskapsspridning

Fokus på konferensen kommer att ligga på förändringen av arbetsmarknadspolitiken och dess följder. Vi kommer att belysa aktuella frågor, men också försöka skåda in i framtiden.

Anmäl dig

Svensk arbetsmarknadspolitik står inför rader av förändringar. En stor omläggning ska vara genomförd 2022. Arbetsförmedlingen har minskat sin personal, ställer om till digitala kanaler och har centraliserat kontorsnätet samtidigt som antalet arbetslösa ökar. Samtidigt råder stor osäkerhet kring hur den ekonomiska återhämtningen kommer att se ut.

På konferensen medverkar bland annat Roger Mörtvik, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, representanter från ett antal kommuner, Arbetsförmedlingen, Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

En blandning mellan Arbnär och Idékonferens

Varje år arrangerar SKR flera konferenser inom arbetsmarknadsområdet. Vi tvingades att ställa in Arbetsmarknads- och näringslivskonferens (Arbnär) i våras på grund av läget med Covid-19. På hösten har SKR under flera år anordnat en Idékonferens med fokus på korta inslag med inspirerande exempel på bra verksamheter och projekt.

Den 27 oktober ställer vi om och arrangerar en digital konferens där upplägget från dessa två konferenser blandas.

Program

10.00-10.45

Inledning: Så kan kommunernas roll utvecklas i den nya arbetsmarknadspolitiken

Den utredning som klargjort de juridiska möjligheterna för kommuner att agera inom arbetsmarknadspolitiska området presenterades före sommaren. Remisstiden går ut 13 november 2020. SKR presenterar möjliga vägar framåt tillsammans med några kommuner som medverkade i utredningens referensgrupp.
Medverkande: Roy Melchert, sektionschef Arbetsmarknad, SKR, Andreas Lökholm förvaltningsdirektör, Göteborg stad, Issam Sassi, avdelningschef Härnösand kommun.

10.45-10.55

Paus

10.55-11.40

Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknaden

Krisen till följd av pandemin har slagit hårt mot arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen presenterar veckovis uppgifter om varsel och arbetslöshet och tar fram prognoser för de kommande två åren. Presentation av Arbetsförmedlingens senaste bedömning av arbetsmarknadsläget och reflektion över möjligheterna att göra prognoser i ett osäkert läge.
Medverkande: Annika Sundén, Analysdirektör, Arbetsförmedlingens huvudkontor.

Kommunekonomin i ljuset av coronapandemin

Kommuner och arbetsmarknad påverkas av coronapandemins effekter på konjunkturen. År 2020 har kommunerna fått mycket stora tillskott, men hur ser det ut kommande år?
Medverkande: Annika Wallenskog, chefsekonom/direktör SKR.

11.40-11.45

Paus

11.45-12.00

Europeiska Socialfonden (ESF)

Slutfasen i nuvarande period, och vad vet vi om den kommande 2021-2027?
Medverkande: Gunnar Anderzon, utredare, SKR.

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.40

KROM vad visar slutrapporten 23 oktober?

Tillsammans med fristående aktörer ska Arbetsförmedlingen pröva och utveckla den nya tjänsten, Kundval Rusta och matcha, i delar av landet under 2020. Syftet är att dra lärdomar inför den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen och de tjänster som ska upphandlas. Vilka är erfarenheterna så här långt och hur planerar man att gå vidare?
Medverkande: Petter Carolusson, enhetschef Arbetsförmedlingen, exempel från kommuner

Extratjänster – en viktig insats för integration och de långt ifrån arbete

Presentation av extratjänsternas omfattning och resultat samt exempel på framgångsrikt arbete lokalt.
Medverkande: Oscar Svensson, utredare SKR, samt exempel från kommuner.

13.40-13.50

Paus

13.50-14.30

Samverkan nu och i framtiden

Dua berättar om läget för samverkan och det utvecklingsarbete som pågår, om lokala överenskommelser och lokala jobbspår. Dua redogör också för sitt utökade och förlängda uppdrag.
Medverkande: Susanne Zander, Koordinator, DUA, Peter Agerhäll, Koordinator, DUA.

Ungas etablering – satsningar och behov

Landets kommuner skapar mellan 70 000 och 80 000 feriejobb för unga varje år. Under 2020 förlängdes sommarjobbsatsningen att gälla året ut, ”jobb för unga”.
Erfarenheter från satsningen som regeringen gjort redovisas.
Medverkande: Tomas Jonsson, Kvalificerad handläggare, Arbetsförmedlingen
Per Överberg, utredare SKR, samt exempel från kommuner.

14.30-14.45

Paus

14.45-15.30

Kommunernas perspektiv på arbetsmarknadspolitikens utveckling och Arbetsförmedlingens uppdrag att säkra lokal närvaro

SKR presenterar några resultat från den enkätundersökning som besvarats av arbetsmarknadschefer i landets kommuner september 2020. Perspektiv ges på diskussionen om lokal närvaro. Höganäs och Vaggeryds kommun kommenterar nuläget och behov för 2021 och framåt.
Medverkande: Oscar Svensson, Utredare, SKR, Jenny Andersson, chef för arbetsmarknadsenheten, Vaggeryds kommun, Anneli Söderhjelm, rektor/verksamhetschef, Höganäs kommun.

Processen att reformera Arbetsförmedlingen under 2021 och i mål 2022

Vad är viktigt i Arbetsförmedlingens uppdrag under 2021 för att myndigheten både ska kunna ställa om och fungera väl under omställningen? Vilka är de viktiga datumen för den fortsatta processen när svar ges på framtida rollfördelning och hur Arbetsförmedlingen, kommuner, regioner, näringslivsaktörer och det civila samhällets aktörer ska kunna bidra i arbetsmarknadspolitiken.
Medverkande: Roger Mörtvik, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet och Per-Arne Andersson, direktör/avdelningschef, avd. för utbildning och arbetsmarknad, SKR

15.30

Avslut

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Per Överberg
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!