Tvärprofessionellt arbete för att främja barns utveckling

Konkreta modeller från Gotland, Falun och Stockholm för samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola.

Anmäl dig

Samordnade insatser har under flera år varit en målsättning för arbetet med barn och unga som befinner sig i riskzonen för att utveckla riskbeteenden och ohälsa av olika slag. Hur vi ska få till detta i praktiken är dock en större utmaning. Under en heldag får vi ta del av en rad svenska, inspirerande exempel på hur man söker bredda samverkan för barn och ungas bästa. Målgrupp är både politiker och ledande tjänstemän som är verksamma inom skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård.

Program

09.00-09.30

Kaffe och smörgås

09.30-09.40

Välkomna och introduktion till dagen

Elisabeth Melin, handläggare SKL och Fredrik Hjulström, handläggare SKL introducerar dagen.

09.40-10.00

Skottlandsmodellen och hur den har influerat Sverige

Den s.k. Skottlandsmodellen, eller GIRFEC (Get it Right for Every Child) har i flera år inspirerat Sverige. Fredrik Lindencrona, handläggare SKL, berättar om ett organisatoriskt upplägg för samverkan kring barn och unga som som legat till grund för flera satsningar.

10.00-10.30

Tidiga samordnade insatser (TSI)

Kjerstin Bergman, projektledare Socialstyrelsen och Ebba Silfverstolpe Agardh, projektledare Skolverket, berättar om ett regeringsuppdrag som idag engagerar 36 kommuner. Syftet är att stärka de tidiga insatserna, innan problemen eskalerat.

10.30-10.40

Paus

10.40-11.20

Tillsammans för varje barn – Falun

Meg Wallin, samordnare och utvecklingsledare och Therese Nilsson,
utvecklingsledare från Falu kommun berättar om kommunens satsning. Där har Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i samverkan med hälso- och sjukvården i Falun (Primärvården och till viss del Habiliteringen inom Region Dalarna) inlett ett gemensamt och långsiktigt utvecklings- och förändringsarbete.

Syftet är att utveckla samverkan för att förbättra barn och ungas psykiska hälsa genom tidiga och samordnade insatser. Arbetsmodellen är inspirerad av Skottlandsmodellen. Målsättningen är att skola, socialtjänst och region tillsammans skapar en organisation som framgångsrikt ger barn och unga bästa möjliga uppväxt genom snabba, tidiga och välkoordinerade insatser – när de behövs och där de behövs.

11.20-11.30

Paus

11.30-12.10

Ett utökat generellt stöd i samverkan i Stockholms ytterstad

I Stockholm arbetar man i projektet ”Stärkt tidigt stöd i samverkan – ytterstaden (STIS)”. Syftet är att föräldrar med de minsta barnen enkelt ska kunna få hjälpsamt och varierat stöd i föräldraskapet. Man arbetar med råd- och stödsamtal, hembesök tillsammans med BVC och strukturerade generella föräldrastödsprogram och insatser på öppna förskolan.

Arbetet följs upp systematiskt med en digital uppföljningsstruktur. Marianne Gabrielsson
utvecklingsledare, Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Socialförvaltningen Stockholm.

12.10-13.10

Lunch

13.10-13.40

Spånga-Tensta gruppen – för barn i skolan

En stadsdelsgemensam särskild undervisningsgrupp där verksamheten syftar till att fånga upp barn och unga som befinner sig i riskzon i ett tidigt stadium genom förstärkt samverkan mellan skola, socialtjänst, vårdnadshavare och elevens övriga nätverk.

Målet är att eleverna ska uppnå kunskapskraven i alla skolans ämnen och att få bättre livskvalité. Det unika med verksamheten är ett nära samarbete mellan skolpersonal, fritidspersonal, socialtjänst och vårdnadshavare som arbetar i team för att skapa helhetssyn, förutsägbarhet och ett tryggt sammanhang för eleven att växa upp i. Soma Amin, leg. Psykolog och projektledare.

13.40-13.50

Kort paus

13.50 -14.20

Det socialpsykiatriska teamet på Gotland – bakgrund och syfte

På Gotland finns en lång tradition av förvaltningsövergripande samverkan. Att kommunen också geografiskt är isolerad kan även det ha bidragit till att man på ”ön” etablerat en samverkanstradition där politiker och tjänstemän har arbetat tillsammans.

När antalet placeringar ökade bestämde man sig för att ta ett steg till och bildade det socialpsykiatriska teamet. Syftet var att möta familjer och ungdomar med breda insatser där risken för placering var överhängande. Den långsiktiga målsättningen är att insatserna ska finansieras inom ramen för befintlig budget då antalet placeringar förväntas bli färre. Jenny Apoy- Söderdahl, samordnare, Maria Ten Siethoff, enhetschef och Christina Godarve Avdelningschef berättar om hur man utvecklade och förankrade modellen på Gotland.

14.30-14.50

Kaffepaus

14.50-15.20

Organisering av det socialpsykiatriska teamet på Gotland

Organisation och styrgrupp för integrerade team. Jenny Apoy- Söderdahl, samordnare, Maria Ten Siethoff, enhetschef och Christina Godarve Avdelningschef.

15.20-15.45

Uppdrag Gotland

Uppdrag, metod och resultat. Framåt? Nya innovativa grepp?
Jenny Apoy- Söderdahl, samordnare, Maria Ten Siethoff, enhetschef och Christina Godarve Avdelningschef.

15.45-16.00

Socialtjänst + skola + BUP – varför är det viktigt att det blir sant?

Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare om varför det är så viktigt att vi hittar stabila former för samverkan runt barn och unga.

16.00

Avslut

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Karin Falck

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!