Lanseringskonferens nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom

Konferensen handlar om innehållet i det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP), hur VIP kan användas, processer för framtagande samt fördjupande seminarier.

Anmäl dig

Lanseringskonferensen har med anledning av rådande läge ändrats till en webbsändning som går att följa under dagen. Chattfunktion finns under själva sändningsfönstret.

Lanseringskonferens via webbsändning

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev.

Program

Moderator är Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa och nationell samordnare för psykiatri, SKR.

10.00-10.10

Moderator är Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa och nationell samordnare för psykiatri, SKR öppnar konferensen. ordförande och vice ordförande för nationellt programområde psykisk hälsa.

Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande NPO psykisk hälsa och enhetschef Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR inleder dagen.

10.10 – 10.40

När livet skaver

Talare: Åsa Nilsonne, psykiater och professor emeritus i medicinsk psykologi och Mårten Jansson, utvecklingsledare, NSPH

10.40 – 10.55

Kommentar från brukarrörelsen på VIP depression och ångestsyndrom

Talare: Anna-Maria Lundberg, verksamhetsledare Forum för Brukarinflytande

10.55 – 11.15

Nationella arbetsgruppen presenterar VIP depression och ångestsyndrom.

Talare: Harald Aiff, specialist i psykiatri, Med. Dr.

11.15 – 11.45

Svårbehandlade depressioner och ångesttillstånd - vad är de och vad kan man göra?

Många personer med depressions- och ångestdiagnoser får inte fullgod effekt trots flera försök med rekommenderade behandlingar. I många av dessa fall finns en komplex bakgrund av psykiatriska symptom, sociala omständigheter och personliga egenskaper som är viktiga att kartlägga. I många fall finns det oftast också flera ytterligare behandlingsalternativ att prova inom dagens rekommendationsläge för att till slut kunna uppnå fullgod effekt.

Målgrupp: primärvård, specialistvård

Talare: Philip Brenner, överläkare, Med. Dr

11.45 – 12.30

Paus för lunch

12.30-12.50

Hur stärker vi föräldraskapet?

Extra föräldraskapsstöd kan behövas i familjer där föräldrar har en psykisk ohälsa. Hur kan hälso- och sjukvården och socialtjänsten arbeta tillsammans för att dessa familjer ska få rätt stöd?

Målgrupp: socialtjänst, primärvård, specialistvård

Talare: Gisela Priebe, docent vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet
Martin Forster, leg. psykolog, doktor i psykologi

12.50-13.10

Braining- fysisk träning som tilläggsbehandling i specialistpsykiatrin

Braining, träning för hjärnan, är en innovation från Psykiatri Sydväst där personal i psykiatrin leder och deltar i träningspass tillsammans med patienter från öppenvård och heldygnsvård med ångest och affektiv sjukdom. Seminariet kommer att bjuda på inspiration, kliniska erfarenheter och prova-på-Braining från en av initiativtagarna till Braining.

Målgrupp: primärvård, specialistvård

Talare: Åsa Anger, specialistläkare i psykiatri, överläkare på Psykiatri Sydväst

13.10-13.35

Att möta barn och unga med ångest och depression i skola eller socialtjänst

Ångest och depression kan vara svårt att känna igen och kräver ofta behandling. Elevhälsan och socialtjänsten möter ofta barn och unga med ångest och depressionsproblematik, varpå det är angeläget att stärka dessa aktörers förmåga att hantera denna problematik, inte minst i att identifiera dessa tillstånd för att i ett så tidigt skede som möjligt kunna hänvisa till hälso- och sjukvården. Seminariet syftar till att tydliggöra fler perspektiv – hur kan man känna igen dessa problem, vad kan man göra preventivt och hur kan man stötta en elev som genomgår behandling.

Målgrupp: elevhälsa, socialtjänst

Talare: Liv Svirsky, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i KBT, specialist i klinisk psykologi, författare 

13.40-14.15

Diagnostik – Diagnostisk tillförlitlighet i klinisk barnpsykiatri och strukturerad diagnostik inom specialistpsykiatrin

Psykiatrisk diagnostik är en kunskapsprocess vars resultat, diagnosen, är det viktigaste underlaget för valet av behandling. En säkrare diagnostisk process är att arbeta strukturerat och att samla in information om symtom och förlopp. För att kunna ställa psykiatriska diagnoser på ett tillförlitligt, reliabelt, sätt måste informationsinsamlingen göras systematiskt från flera källor: anamnes, observationer, psykisk och somatisk status, diagnostisk intervju, symtomskattningsskalor, självbedömningsinstrument och information från närstående. Den procedur där information från olika källor sammanvägs kallas ”best estimate diagnosis” eller Longitudinal Expert All Data (LEAD).

Målgrupp: specialistvård

Talare: Adriana Ramirez, överläkare Psykiatri, Uppsala
Anna Santesson, överläkare BUP Halland

14.20-14.35

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom


Talare: Stefan Brené, utredare från Socialstyrelsen

14.35-14.55

Samtal om möjligheter och svårigheter med att använda VIP

Moderator: Ing-Marie Wieselgren

Deltagare: Christine Lorne, sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet i Region Stockholm.
Ordförande i Folkhälsoberedningen Harald Aiff, specialist i psykiatri, Med. Dr.

14.55-15.00

Hur går vi vidare?

Ing-Marie Wieselgren, moderator för dagen och projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa och nationell samordnare för psykiatri, SKR

Vid frågor om program kontakta

maria.kalingasruin@skr.se 

daniel.lindberg@skr.se

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!